Rapporter og planer

Rapport fra ekspertgruppe for realfagene

Kunnskapsgrunnlag for ny realfagstrategi

Kunnskapsdepartementet oppnevnte våren 2014 et ekspertutvalg som fikk i oppgave å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for en ny realfagsatsing for perioden 2015-2018.

Bilde av elever og PC
Foto: Bilde fra rapporten om realfag
 • Arbeid med realfag bør starte allerede i barnehagen, fordi barn er nysgjerrige og vitebegjærlige fra tidlig alder.
 • Norske barn har svake ferdigheter innenfor telling og antall. Dette er et område som er svært viktig for senere matematisk forståelse.
 • Undervisningen i norske klasserom bør bli mer variert, med mer bruk av muntlige aktiviteter.
 • Bruk av utforskende arbeidsmåter fremmer elevenes evne til kritisk tenkning.

Ekspertgruppen foreslår ni hovedmål for satsingen på realfag:

 1. Styrke og videreutvikle realfagsundervisningen i grunnopplæringen
 2. Heve realfaglæreres faglige og fagdidaktiske kompetanse
 3. Styrke posisjonen til naturfag og teknologi fra 1.-10. trinn i grunnskolen
 4. Bedre vilkårene for differensiert og tilpasset opplæring og styrke vurderingspraksis
 5. Øke satsingen på realfag fra tidlig alder
 6. Øke barn og unges interesse og motivasjon for realfag, og styrke rekrutteringen og kjønnsbalansen i realfagene
 7. Redusere regionale forskjeller i læringsutbyttet i realfag
 8. Bidra til å øke gjennomføringsgraden i yrkesfaglig videregående opplæring
 9. Styrke forskning på undervisning og læring i matematikk, naturfag og teknologi

Les hele rapporten om realfag