Finansiering av barnehager

Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Bilde av barn
Foto: Sveinung Ystad

Barnehagetilskuddet finansieres av kommunenes frie inntekter (rammetilskuddet og skatteinntekter). Det vil si at det er kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter.

Kommunene gir tilskudd til godkjente private (private, fylkeskommunale og statlige barnehager) og barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd.

Makspris

Fra 1. janauar 2023 er maksprisen 3 000 kroner per måned. 1. august 2024 reduseres maksprisen til 2 000 kroner per måned.

I de minst sentrale kommunene (kommuner som ligger i sentralitetssone 5 og 6 i sentralitetsindeksen til Statistisk sentralbyrå) reduseres maksprisen til 1 500 kroner fra 1. august 2024.  

I kommuner i regjeringens tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms er barnehage gratis.  

Nasjonalt minstekrav 

Barnehage er billigere for familier med lav inntekt. Gjennom en inntektsdifferensiert foreldrebetaling får flere mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass. 

Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn er det søskenmoderasjon. For andre barn skal foreldrebetalingen være minimum 70 prosent. For tredje og flere barn er barnehagen gratis.

Gratis kjernetid 

Det er 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-,  3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.

Fra 1. august 2023 har familier med årlig inntekt under 615 590 kroner  rett på gratis kjernetid. Fra 1. august 2024 økes inntektsgrensen til 642 700 kroner.

Mer om foreldrebetaling hos Utdanningsdirektoratet

Finansieringsordningen for private barnehager

Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. 

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering.