Prop. 78 L (2023–2024)

Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i barnehageloven. Departementet foreslår at kravet om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt ikke skal gjelde for åpne barnehager. Videre foreslår departementet å lovfeste en hjemmel for at departementet kan gi forskrift om unntak i særlige tilfeller fra kravet om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. I tillegg foreslår departementet å lovfeste en ny bestemmelse som regulerer nærmere hvilke krav som gjelder for private barnehager som driver uten kommunalt tilskudd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget