Samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

For å bidra til en systematisk og god oppfølging av arbeidet, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet et styringsdokument.

Styringsdokumentet henvender seg til alle nivåer og aktører i kunnskapssektoren og gir en oversikt over ansvarsforhold, grunnleggende tiltak og departementets oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Kunnskapssektoren omfatter store deler av befolkningen, og virksomhetene i sektoren er svært forskjellige - både i størrelse, oppgaver, eierskap og tilknytningsform til departementet. Den omfatter blant annet private og kommunale barnehager og skoler, stiftelser, statlige og private universiteter og høyskoler og aksjeselskap. Krav, føringer og veiledning i styringsdokumentet må derfor sees i sammenheng med styringslinjer og styringsvirkemidler for de ulike eierskap og tilknytningsformer som gjelder for den enkelte virksomhet i kunnskapssektoren.   

I 2015 gjennomførte Kunnskapsdepartementet en risiko- og sårbarhetsanalyse av kunnskapssektoren (Sektor-ROS).  Arbeidet følger av krav i instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet i Kgl. resolusjon av 15. juni 2012.

Til toppen