Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, ekstremvær og flom, klimaproblemer, eller tilsiktede handlinger fra mennesker. De store teknologiske endringene gir oss også noen utfordringer. Denne virkeligheten utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap.

Les dokumentet