Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker som følge av teknisk eller menneskelig svikt, pandemi eller andre katastrofer utløst av naturhendelser som ekstremvær og flom. Det kan også være tilsiktede handlinger fra mennesker som ønsker å ramme oss, enten det er fysisk eller i det digitale rom. Denne virkeligheten utfordrer aktører på alle nivå til å jobbe målrettet med sikkerhet og beredskap.

Les dokumentet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor. Tidligere var tittelen på dokumentet Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor. Dokumentet ble revidert i 2021 med hovedmål om å tydeliggjøre hva som er krav og hva som er anbefalinger overfor virksomhetene i sektoren, samt å reflektere den stadig tydeligere sammenhengen mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet.

Målet med styringsdokumentet er å bidra til systematisk og god oppfølging av arbeidet med sikkerhet og beredskap i alle deler av kunnskapssektoren. Dokumentet skal ligge til grunn for arbeidet som gjøres med sikkerhet og beredskap i de underliggende virksomhetene, jf. tildelingsbrevet. Styringsdokumentet redegjør for roller og ansvar, krav og anbefalinger som gjelder for de ulike aktørene i sektoren. Dokumentet gir også en oversikt (ikke uttømmende) over veiledningsressurser som kan være nyttige i arbeidet med sikkerhet og beredskap.