Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor

Til innholdsfortegnelse

1 Forord

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, pandemier, klimaproblemer, eller tilsiktede handlinger fra mennesker. De store teknologiske endringene gir oss også en del utfordringer. Denne virkeligheten krever at aktører på ulike nivåer arbeider systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhet og beredskap berører oss alle, noe som ikke minst har blitt belyst gjennom pandemien som vi i skrivende stund fortsatt står i . Å ivareta sikkerhet og beredskap er et lederansvar. Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for sikkerhet og beredskap innenfor hele departementets politikkområde. For at vi skal lykkes med å forvalte dette ansvaret må alle aktører som omfattes av dette politikkområdet være seg sitt ansvar bevisst. Aktører på alle nivåer må gjøre de nødvendige tiltak for å forebygge at det inntreffer uønskede hendelser og minske konsekvensene av de hendelsene som likevel inntreffer. En viktig del av det forbyggende arbeidet er å sikre tydelige ansvarslinjer og gjennomføre øvelser som følger av de råd som gis.

Styringsdokumentet er revidert i tråd med nye føringer for feltet etter 2019. Det gjelder først og fremst stortingsmelding Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden og DSBs Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen (2019). Sikkerhetsloven som var helt ny da forrige utgave av styringsdokumentet ble publisert, har nå hatt tid til å virke en stund.

Samfunnsutviklingen og et endret trussel- og risikobilde gjør skillet mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet mer utydelig. Sikkerhetsloven reflekterer dette ved å omfatte nasjonal sikkerhet, som dekker statssikkerhet og deler av samfunnssikkerhetsområdet. Denne utgaven av styringsdokumentet omhandler også nasjonal sikkerhet og det forebyggende sikkerhetsarbeidet etter sikkerhetsloven.

Kunnskapsdepartementets politikkområde omfatter store deler av befolkningen, og virksomhetene i sektoren er svært forskjellige. Sektoren omfatter blant annet private og kommunale barnehager og skoler, stiftelser, statlige og private universiteter og høyskoler, aksjeselskaper, direktorater og andre forvaltningsorganer.

Styringsdokumentet inneholder krav og anbefalinger til departementets underliggende virksomheter, og anbefalinger for andre virksomheter. Målet med dokumentet er å bidra til systematisk og god oppfølging av arbeidet med sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Formålet er å legge til rette for at drøyt 1,6 millioner barnehagebarn, elever, studenter og ansatte skal være trygge der de oppholder seg store deler av dagen.

Kunnskapsdepartementet takker for mange nyttige innspill underveis i revisjonsarbeidet.

Lykke til i dette viktige arbeidet!

Petter Skarheim

Departementsråd

Til forsiden