Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

Til innholdsfortegnelse

9 Om sikkerhetsloven, særskilte tiltak og ressurser

9.1 Sikkerhetsloven

Ny sikkerhetslov med forskrifter trådte i kraft 1.1.2019. Loven skal blant annet bidra til å trygge våre nasjonale sikkerhetsinteresser (NSI). På bakgrunn av loven skal departementene identifisere og holde oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) og virksomheter som har betydning for GNF. Slike virksomheter råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur som har avgjørende betydning for GNF. Med GNF menes tjenester, produksjon og andre former for virksomhet som er av en slik betydning at et helt eller delvis bortfall av disse funksjonene vil få konsekvenser for statens evne til å ivareta de nasjonale sikkerhetsinteresser. Ny sikkerhetslov utvider virkeområdet for loven noe, men for KDs sektor er det fortsatt ventet at loven bare vil få konsekvenser for et fåtall virksomheter.  

9.2 Nasjonalt beredskapssystem

Det er utarbeidet et sikkerhetsgradert Sivilt beredskapssystem (SBS), som sammen med Beredskapssystem for Forsvaret (BFF) utgjør Nasjonalt beredskapssystem (NBS). KD har med bakgrunn i SBS utarbeidet KDs beredskapsplan (KDBP). Denne inneholder en rekke tiltak knyttet til sektorovergripende kriser i fredstid forårsaket av alvorlige tilsiktede hendelser, sikkerhetspolitiske kriser eller væpnet konflikt eller trusler om slike. Planverket inneholder tiltak som gjelder departementet selv og noen øvrige virksomheter i sektoren.

9.3 Veiledningsmateriell

Veiledningsmateriell som gjelder forebygging og beredskapsarbeid for barnehager og utdanningsinstitusjoner er tilgjengelig på Udir.no. Udir, DSB, Politidirektoratet og Helsedirektoratet har laget en ny veiledning med tittelen «Hvordan håndtere alvorlige hendelser i barnehage og skole» som nylig er publisert på denne siden. Veilederen gir råd om praktisk beredskapsarbeid.

Politidirektoratet oppfordrer virksomhetene som har behov for bistand fra politiet i utarbeidelsen av lokale beredskapsplaner eller til forebyggende rådgivning til å ta kontakt med politikontakten i sin geografiske enhet på telefon 02800.

Alle virksomheter har et ansvar for å sikre egen aktivitet mot terrorhandlinger. NSM, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har i den forbindelse utgitt en veileder for offentlige og private virksomheter Terrorsikring: Veileder i sikkerhets- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger .

Formålet med veilederen er å gi virksomhetene et hjelpemiddel til å utarbeide tidsbegrensede sikkerhetstiltak for å møte en terrortrussel. Behovet for å iverksette slike tiltak kan oppstå ved endringer i risikobildet knyttet til mulige terrorhandlinger. Det er stor variasjon når det gjelder de ulike virksomhetenes sikkerhetsbehov, noen er mer utsatte enn andre avhengig av virksomhetens formål, driftsform og lokalisering. Derfor vil også anbefalte sikkerhetstiltak variere.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal veileder for forebygging av ekstremisme og voldelig radikalisering og en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme . Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker. Flere sektorer bidrar i oppfølgingen av tiltakene. KD har et særlig ansvar for forebyggende mot gruppebaserte fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer, ekstremisme og udemokratiske holdninger. Dette gjøres blant annet gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse.

9.4 Beredskapsrådet

I 2017 oppnevnte KD Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) , som er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren. De 14 medlemmene av rådet er representanter for statlige og private universiteter og høyskoler, fagskoler, studentsamskipnader og folkehøyskoler.

En viktig oppgave for rådet er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis innen høyere utdanning på områder der det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene. Rådet skal blant annet bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene. I tillegg har rådet til hensikt å stimulere det lokale samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, der kommuner, nødetater, frivillige organisasjoner, relevante næringslivsvirksomheter og andre er inkludert.

Temaer det kan være aktuelt for rådet å ta opp er ROS-analyser, krise- og beredskapsplaner, kriseorganisering, kriseøvelser, fysisk sikring og informasjonssikkerhet samt andre temaer med grenseflater mot samfunnssikkerhet og beredskap som forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme blant studenter.

I forbindelse med sistnevnte tema ble det vinteren 2019 publisert en «Tiltaksliste mot radikalisering og voldelig ekstremisme» som ble utarbeidet av Beredskapsrådet på oppdrag fra KD. Listen er sendt ut til hele UH-sektoren, og politisk ledelse i KD har uttrykt klar forventning om at relevante tiltak blir fulgt opp og implementert i den enkelte virksomheten. Det er også under utarbeiding nytt innhold på sikresiden.no basert på denne tiltakslisten. Les mer her: www.beredskapsradet.no .

9.5 Sikresiden.no

En viktig forutsetning for et solid forebyggende sikkerhetsarbeid og hensiktsmessig håndtering av kritiske situasjoner, er den enkeltes personlige handlingskompetanse. Hver medarbeider og student skal vite hva han eller hun selv kan gjøre i ulike situasjoner og hvor en kan få hjelp. Opplæring og relevant informasjon er derfor avgjørende, og bidrar både til å redusere risiko og tilfredsstille lovkrav.

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som fungerer som en app. Løsningen er laget av og for UH-sektoren, og gir studenter og ansatte en felles inngang til hva de selv kan gjøre forebyggende og når noe skjer. Informasjonen er lett å finne og enkel å bruke i konkrete situasjoner. Ved å velge eget studiested, får man også tilgang til lokal informasjon. Sikresiden.no kan være en sentral ressurs i virksomhetens arbeid med å operasjonalisere styrings- og internkontrollsystemer slik at de virker i hele organisasjonen.

Med sikresiden.no har UH-sektoren også fått etablert en infrastruktur for deling og gjenbruk, som er tilrettelagt for samarbeid om felles informasjon og opplæringsressurser. Dette legger grunnlaget for en felles sikkerhetskultur og sparer den enkelte virksomhet for mye arbeid. Ved begynnelsen av 2019 har omlag 400 000 studenter og ansatte i 30 virksomheter i UH-sektoren tilgang til brukervennlig informasjon og opplæring innenfor samfunnssikkerhet gjennom sikresiden.no.

For å utnytte potensialet i løsningen må den brukes aktivt. Det anbefales at sikresiden.no innlemmes i virksomhetens informasjon og opplæringsarbeid, for eksempel. i forbindelse med opplæring av nye ansatte, studenter og faddere. Sikresiden.no kan også benyttes i mer målrettet opplæring knyttet til hva man kan gjøre i en skoleskytings- eller terrorsituasjon, brannforebygging, før utenlandsreiser, i personvern (GDPR)-opplæring, samt brukes i sikkerhetsmåneden og i beredskapsøvelser.

OsloMet, UiO og UiB har initiert og drevet fram sikresiden.no, med bidrag fra UNINETT og andre. OsloMet, UiO og UiB forvalter sikresiden.no i fellesskap fra 2019. Alt innhold er på norsk og engelsk, og det utvikles delvis på dugnadsbasis hvor fagpersoner fra UH-sektoren bidrar aktivt, med støtte fra nasjonale fagmyndigheter.

Til dokumentets forside