Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring

Nedenfor følger retningslinjer for norske utdanningsinstitusjoners arbeid med opptak og ansettelser av utenlandske personer innenfor fagområder der overføring av kunnskap kan bidra til spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike våpen. Dette dokumentet erstatter retningslinjene som ble sendt ut i mars 2015.

Norsk eksportkontroll skal sikre at varer, tjenester og teknologi fra Norge ikke eksporteres i strid med folkerettslige forpliktelser eller norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Eksportkontrollen har også til formål å hindre at norske varer, tjenester og teknologi bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (MØV: kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) og deres leveringsmidler (særlig ballistiske missiler).

Eksportkontrollen med strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. er hjemlet i lov av 18. desember 1987 nr. 93, samt i Utenriksdepartementets forskrift 19. juni 2013 for gjennomføring av kontrollen. Med strategiske varer menes våpen, ammunisjon og annet militært materiell og sivile varer som kan ha militær nytteverdi eller brukes i terrorhandlinger, samt tilhørende teknologi og tjenester. Begrepet teknologi omfatter også immateriell teknologi, herunder kunnskap.

Disse retningslinjene er ment å være et hjelpemiddel for utdanningsinstitusjonene slik at opptak og ansettelser av utenlandske personer skjer innenfor rammen av det norske eksportkontrollregelverket.

1. Utdanningsinstitusjonenes ansvar

Utdanningsinstitusjonenes opptak av utenlandske studenter og ansettelser av utenlandske personer til sensitive fagområder krever særlig årvåkenhet og aktsomhet. Med «sensitive» menes i denne sammenheng studier/forskning/arbeid på høyere grads nivå som gir utenlandske studenter, stipendiater og andre akademisk ansatte kunnskap om teknologiområder som senere kan benyttes i utvikling, fremstilling eller bruk av masseødeleggelsesvåpen (MØV) eller deres leveringsmidler.

Utdanningsinstitusjonene må selv vurdere sensitiviteten i fagområdene og emnene som tilbys ved deres institusjon og samtidig vurdere hvorvidt overføring av slik kunnskap til den enkelte student, stipendiat eller ansatte vil være i strid med norsk eksportkontrollregelverk.  

Utdanningsinstitusjonene må også være oppmerksomme på at eksportkontrollregelverket kommer til anvendelse ved forskningssamarbeid og deling av informasjon og forskningsresultater med utenlandske institusjoner, samt ved annen tilgjengeliggjøring av slik informasjon og ved deltagelse eller gjennomføring av kurs og konferanser.  

2. Regelverk

Eksportkontrollregelverket gir bl.a. hjemmel til å kontrollere overføring av kunnskap tilknyttet varer og teknologi som kan benyttes i alle typer masseødeleggelsesvåpen, leveringsmidler for MØV og konvensjonelle våpen.

Regelverket fordrer at hver enkelt studie- og arbeidssøknad behandles individuelt. I punkt 3 gis det nærmere veiledning om studienivå og fagområder som betinger særlig årvåkenhet ved vurdering av opptak av utenlandske personer.

I praksis vil regelverket først og fremst komme til anvendelse ved behandling av søknad om opptak eller ansettelse av studenter, doktorgradsstipendiater og forskere fra land underlagt eksportrestriksjoner eller fra land hvor det er begrunnet mistanke eller konkret informasjon om bekymringsfulle aktiviteter knyttet til utvikling og bruk av MØV og deres leveringsmidler.

For Nord-Korea gir en egen sanksjonsforskrift utdanningsinstitusjonene en rett og plikt til å nekte opptak av nord-koreanske studenter til fagområder som er særlig relevante for masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike våpen.

Ved usikkerhet knyttet til vurderinger av et fagområdes sensitivitet og gjeldende eksportrestriksjoner oppfordres utdanningsinstitusjonene til å ta kontakt med Utenriksdepartementet eller Politiets sikkerhetstjeneste. Nærmere kontaktinformasjon fremgår i punkt 4.

For øvrig minnes det om at utdanningsinstitusjonene også må overholde eksportkontrollregelverkets bestemmelser ved eventuell eksport av varer og teknologi.

3. Studienivå og særlig relevante fagområder

Praktiseringen av regelverket om kunnskapsoverføring forutsetter at utdanningsinstitusjonene foretar en særskilt vurdering av doktorgradsstipendiater (ph.d.) innenfor fagområdene listet nedenfor.

 • Biovitenskap, inkludert bioteknologi
 • Biokjemi
 • Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologi
 • Fysikk, inkludert nukleærfysikk
 • Luftfart og luftfartsteknologi
 • Maskinteknikk
 • Materialteknologi
 • Kybernetikk
 • Medisin/veterinærfag
 • Matematikk

I tillegg må særskilt årvåkenhet også utøves for masterprogram og da særlig de som berører følgende teknologiområder:

 • Biovitenskap, inkludert bioteknologi
 • Biokjemi
 • Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologi
 • Fysikk, inkludert nukleærfysikk
 • Luftfart og luftfartsteknologi

Listene over fagområder nevnt over er ikke uttømmende. I tillegg til ovennevnte fagområder, må utdanningsinstitusjonene på generelt grunnlag utøve årvåkenhet når utenlandske studenter søker opptak til doktorgradsstillinger eller masterstudier innenfor andre teknologiområder omfattet av Utenriksdepartementets vareliste II og som dermed kan utgjøre en særlig risiko når det gjelder spredning av MØV eller deres leveringsmidler.

Det er viktig å presisere at kontroll med kunnskapsoverføring ikke gjelder for kunnskap som allerede er åpent tilgjengelig «i det offentlige rom» i henhold til General Technology Note om overføring av teknologi for varer på vareliste II (vedlegg II til Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester). Dette innebærer at det er utdanning i hovedsak på doktorgradsnivå, og på enkelte fagområder på mastergradsnivå som er omfattet av regelverket.

4. Kontaktinformasjon

Utdanningsinstitusjoner som måtte ha ytterligere spørsmål knyttet til forståelsen av regelverket i konkrete saker, hvilke land som er underlagt eksportrestriksjoner og hvilke land det skal utvises særlig aktsomhet overfor, eller som er usikre på et fagområdes sensitivitet, kan ta kontakt med Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll via e-lisens.

Dersom en utdanningsinstitusjon har bekymringer knyttet til om ulovlig kunnskapsoverføring har funnet eller kan finne sted, kan de ta kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste for nærmere dialog og rådgivning på telefon 23 30 50 50 eller post@pst.politet.no.