Utdanningsforskning

God kunnskap om utdanning er avgjørende for at vi skal kunne ha et utdanningssystem som fungerer bra.

Vi ønsker å stimulere til dristighet og fornyelse i utdanningsforskningen og legge til rette for effektiv formidling til ulike brukere, slik at resultatene kan komme til nytte på alle nivåer i utdanningssystemet.

Strategi for utdanningsforskningen

Kunnskapsdepartementet arbeider for å utvikle gode, flerfaglige forskningsmiljø som kan dekke kunnskapsbehovet om og for utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningsforskningen - Forskning, kunnskapsmegling og bruk 2020 – 2024 – er et langsiktig styringsverktøy for departementet. Strategien peker ut retningen departementet skal ha for den samlede innsatsen til utdanningsforskning om og for sektoren, og setter initiativ og tiltak inn i en helhetlig sammenheng. 

Utdanningsforskningsprogram i Forskningsrådet:

FINNUT

FINNUT er et stort og langsiktig program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Programmet dekker hele utdanningssektoren - fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte. FINNUT-programmet ligger under "Porteføljestyre for utdanning og kompetanse" i Forskningsrådet, sammen med ordningene PROFESJON og LÆREREFFEKT. Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til utdanning, kompetanse og livslang læring.

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning skal sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, og arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter. Kunnskapssenteret skal også bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

Kunnskapssenteret for utdanning ble en del av Universitetet i Stavanger (UiS) 1. september 2019, og har som hovedoppgave å øke kvaliteten i hele sektoren, fra barnehage til høyere utdanning.

Centre for Educational Measurement at University of Oslo (CEMO)

Senter for pedagogiske målinger, CEMO, er en nasjonal forsknings- og utviklingsenhet for nasjonal kompetanseutvikling innenfor pedagogiske målinger. Enheten skal utvikle og formidle kunnskap til utdanningssektoren.

Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

SLATE har et bredt mandat som et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter med fokus på læringsanalyse. Læringsanalyse går ut på å samle inn og analysere data for å forstå og forbedre elevers læring.

Barnehagesentrene "Filiorum og BARNkunne"

De to sentrene for barnehageforskning FILIORUM og BARNkunne er initiert av Kunnskapsdepartementet og finansiert av Forskningrådet med 25 millioner kroner hver over fem år. FILIORUM er lokalisert ved Universiteter i Stavanger og arbeider for høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen ved å skape gode vilkår for tilhørighet, kommunikasjon og lek for barn. BARNkunne er lokalisert ved Høgskulen på Vestlandet og målet deres er å bidra til ny kunnskap og ny praksis, spesielt innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider.

Education for tomorrow

Education for tomorrow er et tematisk program under NordForsk. Målet med programmet er å skaffe mer kunnskap om utdanningssystemene i de nordiske landene og gjøre dem bedre i stand til å møte samfunnets behov i fremtiden. NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Evaluering av utdanningsforskning i Norge (UTDEVAL)

Norges forskningsråd lanserte i 2018 en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning. Evalueringen er den første som ser på utdanningsforskning samlet, og den favner forskningsmiljøer fra ulike fag og forskningstradisjoner. I UTDEVAL vurderes forskningens kvalitet og kapasitet, strategiske fokus og samhandling, relevans og samfunnsbidrag. Den omfatter 16 institusjoner med en rekke underenheter og over 1600 forskere.

Kartlegging av utdanningsforskningen

NIFU publiserte i 2019 er kartlegging av resultater og ressurser til forsknings og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsområdet i Norge. Rapporten presenterer resultater fra kartlegging av i alt 11 tematiske forskningsområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.