Utdanningsforskning

God kunnskap om utdanning er avgjørende for at vi skal kunne ha et utdanningssystem som fungerer bra.

Vi ønsker å stimulere til dristighet og fornyelse i utdanningsforskningen og legge til rette for effektiv formidling til ulike brukere, slik at resultatene kan komme til nytte på alle nivåer i utdanningssystemet.

Strategi for utdanningsforskningen - Kvalitet og relevans 2014 -2019

Kunnskapsdepartementet vil fortsette arbeidet med å utvikle gode, flerfaglige forskningsmiljø som kan dekke kunnskapsbehovet om og for utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementets nye strategi for utdanningsforskningen - Kvalitet og relevans 2014 – 2019 – peker ut retningen og prioriteringene forarbeidet med sektorforskningen de neste fem årene.

Utdanningsforskningsprogram i Forskningsrådet:
FINNUT (2014 – 2023)

FINNUT er et stort og langsiktig program (2014-2023) for forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Det dekker forskning fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Utdanningsprogrammene PRAKUT og UTDANNING2020 videreføres i FINNUT.

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning har oversikt over nasjonal og internasjonal utdanningsforskning, lager kunnskapsoversikter og gjør forskningen og resultater fra forskningen tilgjengelig for ulike målgrupper. Kunnskapssenteret har ansvaret for Nasjonalt forum for utdanningsforskning, som er en møteplass mellom brukere, praktikere, forskere og utdanningsmyndigheter.

Centre for Educational Measurement at University of Oslo (CEMO)

Senter for pedagogiske målinger, CEMO, er en nasjonal forsknings- og utviklingsenhet for nasjonal kompetanseutvikling innenfor pedagogiske målinger. Enheten skal utvikle og formidle kunnskap til utdanningssektoren.

The National Graduate School in Educational Research (NATED)

Forskerskolen NATED er et partnerskap mellom de norske universitetene og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Forskerskolen skal heve vitenskaplig kvalitet og gjennomføring i forskerutdanningen som rekrutterer forskere til utdanningsforskningen.

Education for tomorrow

De nordiske ministrene har tatt iniativ til programmet Education for tomorrow innenfor NordForsk. Målet er å skaffe mer kunnskap om utdanningssystemene i de nordiske landene og gjøre dem bedre i stand til å møte samfunnets behov i fremtiden.

Kartlegging av utdanningsforskningen

NIFU har kartlagt ressurser og resultater innenfor utdanningsforskningen i 2011. Tilsvarende kartlegginger ble gjennomført i 2007 og 2009.

 

Til toppen