Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdanningsforskning

God kunnskap om utdanning er avgjørende for at vi skal kunne ha et utdanningssystem som fungerer bra.

Vi ønsker å stimulere til dristighet og fornyelse i utdanningsforskningen og legge til rette for effektiv formidling til ulike brukere, slik at resultatene kan komme til nytte på alle nivåer i utdanningssystemet.

Strategi for utdanningsforskningen - Kvalitet og relevans 2014 -2019

Kunnskapsdepartementet arbeider for å utvikle gode, flerfaglige forskningsmiljø som kan dekke kunnskapsbehovet om og for utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningsforskningen - Kvalitet og relevans 2014 – 2019 – er et langsiktig styringsverktøy for departementet. Strategien peker ut retningen departementet skal ha for den samlede innsatsen til utdanningsforskning om og for sektoren, og setter initiativ og tiltak inn i en helhetlig sammenheng. En ny strategi vil utvikles i 2019 og skal overta etter den gjeldene fra og med 2020.

Utdanningsforskningsprogram i Forskningsrådet:
FINNUT (2014 – 2023)

FINNUT er et stort og langsiktig program (2014-2023) for forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Programmet dekker hele utdanningssektoren - fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte.

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning har oversikt over nasjonal og internasjonal utdanningsforskning, lager kunnskapsoversikter og gjør forskningen og resultater fra forskningen tilgjengelig for ulike målgrupper. Kunnskapssenteret skal medvirke til at forskning av høy kvalitet blir brukt som kunnskapsgrunnlag i politikkutforming, forvaltning, utøvelse av profesjonen og i den offentlige debatten om utdanning. Kunnskapssenteret ble åpnet i 2013 og har vært etablert som en avdeling i Norges forskningsråd. Kunnskapsdepartementet har besluttet at senteret i løpet av 2019 skal flyttes ut av Forskningsrådet og videreføre arbeidet i en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo.

Centre for Educational Measurement at University of Oslo (CEMO)

Senter for pedagogiske målinger, CEMO, er en nasjonal forsknings- og utviklingsenhet for nasjonal kompetanseutvikling innenfor pedagogiske målinger. Enheten skal utvikle og formidle kunnskap til utdanningssektoren.

Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

SLATE ble opprettet i januar 2016 med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Bergen. SLATE har et bredt mandat som et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter med fokus på læringsanalyse. Læringsanalyse går ut på å samle inn og analysere data for å forstå og forbedre elevers læring.

Education for tomorrow

De nordiske ministrene har tatt iniativ til programmet Education for tomorrow innenfor NordForsk. Målet er å skaffe mer kunnskap om utdanningssystemene i de nordiske landene og gjøre dem bedre i stand til å møte samfunnets behov i fremtiden.

Evaluering av utdanningsforskning i Norge (UTDEVAL)

Norges forskningsråd lanserte i 2018 en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning. Evalueringen er den første som ser på utdanningsforskning samlet, og den favner forskningsmiljøer fra ulike fag og forskningstradisjoner. I UTDEVAL vurderes forskningens kvalitet og kapasitet, strategiske fokus og samhandling, relevans og samfunnsbidrag. Den omfatter 16 institusjoner med en rekke underenheter og over 1600 forskere.

Lenke til rapporten

Kartlegging av utdanningsforskningen

NIFU har i 2015 kartlagt resultater og ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsområdet i Norge. Neste rapport med resultater fra kartleggingen gjennomført i 2017 kommer i 2019.

Til toppen