Utdanningsforskning

God kunnskap om utdanning er avgjørende for at vi skal kunne ha et utdanningssystem som fungerer bra.

Vi ønsker å stimulere til dristighet og fornyelse i utdanningsforskningen og legge til rette for effektiv formidling til ulike brukere, slik at resultatene kan komme til nytte på alle nivåer i utdanningssystemet.

Strategi for utdanningsforskningen - forskning, kunnskapsmegling og bruk

Kunnskapsdepartementet arbeider for å utvikle gode, flerfaglige forskningsmiljø som kan dekke kunnskapsbehovet om og for utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningsforskningen - Forskning, kunnskapsmegling og bruk 2020 – 2024 – er et langsiktig styringsverktøy for departementet. Strategien peker ut retningen departementet skal ha for den samlede innsatsen til utdanningsforskning om og for sektoren, og setter initiativ og tiltak inn i en helhetlig sammenheng. 

Utdanningsforskningsprogram i Forskningsrådet:

FINNUT

FINNUT er et stort og langsiktig program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Programmet dekker hele utdanningssektoren - fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte. FINNUT-programmet ligger under "Porteføljestyre for utdanning og kompetanse" i Forskningsrådet, sammen med ordningene PROFESJON og LÆREREFFEKT. Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til utdanning, kompetanse og livslang læring.

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning skal sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, og arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter. Kunnskapssenteret skal også bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

Kunnskapssenteret for utdanning ble en del av Universitetet i Stavanger (UiS) 1. september 2019, og har som hovedoppgave å øke kvaliteten i hele sektoren, fra barnehage til høyere utdanning.

Centre for Educational Measurement at University of Oslo (CEMO)

Senter for pedagogiske målinger, CEMO, er en nasjonal forsknings- og utviklingsenhet for nasjonal kompetanseutvikling innenfor pedagogiske målinger. Enheten skal utvikle og formidle kunnskap til utdanningssektoren.

Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

SLATE har et bredt mandat som et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter med fokus på læringsanalyse. Læringsanalyse går ut på å samle inn og analysere data for å forstå og forbedre elevers læring.

Barnehagesentrene "Filiorum og BARNkunne"

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til barnehageforskning. To sentre for barnehageforsning er etablert med 25 milioner kroner hver over fem år. FILIORUM er senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger. BARNkunne er senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet.

Education for tomorrow

Målet med programmet Education for tomorrow er å skaffe mer kunnskap om utdanningssystemene i de nordiske landene og gjøre dem bedre i stand til å møte samfunnets behov i fremtiden.

Evaluering av utdanningsforskning i Norge (UTDEVAL)

Norges forskningsråd lanserte i 2018 en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning. Evalueringen er den første som ser på utdanningsforskning samlet, og den favner forskningsmiljøer fra ulike fag og forskningstradisjoner. I UTDEVAL vurderes forskningens kvalitet og kapasitet, strategiske fokus og samhandling, relevans og samfunnsbidrag. Den omfatter 16 institusjoner med en rekke underenheter og over 1600 forskere.

Kartlegging av utdanningsforskningen

NIFU kartlagt resultater og ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsområdet i Norge. Rapporten presenterer resultater fra kartlegging av i alt 11 tematiske forskningsområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.