Ansvarlig næringsliv i praksis - en veiledning

Her kan du få veiledning om samfunnsansvar i praksis i Norge.

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet er et statlig uavhengig ekspertorgan. En av Kontaktpunktets viktigste oppgaver er å fremme OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv som et effektivt verktøy for å hindre overtramp. Kontaktpunktet driver utstrakt informasjonsarbeid og veileder norske bedrifter og andre interessenter i hvordan de kan oppfylle kravene i OECDs retningslinjer – blant annet gjennom aktsomhetskurs og sektorspesifikke veiledere. Kontaktpunktet behandler også klager mot norske selskaper, der det er påstand om manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer.

Nettportal om ansvarlig næringsliv

Det er utarbeidet en nettportal om ansvarlig næringsliv.  På denne siden finnes informasjon om offentlige aktører som gir støtte til næringsfremme og deres krav og veiledning om ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter.

Har du spørsmål til Utenriksdepartementet om ansvarlig næringsliv?  Ta kontakt med Seksjon for kultur og næringsfremme.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Eksfin gir veiledning  om sosial og miljømessig risiko til sine potensielle kunder i søknadsprosessen.

Innovasjon Norge (IN)

IN gir veiledning om samfunnsansvar i forbindelse med søknader om lån, garantier og tilskudd, særlig til små og mellomstore bedrifter, både gjennom informasjon på nett og en egen servicetelefon.

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi)

Difi utøver ingen reguleringsmyndighet, men har utviklet maler, verktøy og rådgivningstjenester for å fremme sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO oppfordrer sine medlemmer til å ta større ansvar for ansvarlighet både gjennom  sine innkjøp og  gjennom å bidra til et ansvarlig næringsliv.

FNs Global Compact Norge

Norges Bank Investment Management

Oslo Børs

Virke

Etisk handel Norge (EHN)

Raftostiftelsen

Har du spørsmål til Utenriksdepartementet om samfunnsansvar? Ta kontakt med Næringspolitisk seksjon.