Virkemiddelapparatet

UD samarbeider tett med flere organisasjoner for å fremme norsk næringsliv i utlandet. Her finner du en oversikt over noen av aktørene utenrikstjenesten samarbeider med.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og konkurransedyktige norske bedrifter. Organisasjonen profilerer også norsk næringsliv gjennom Invest in Norway, og Norge som reisemål. Innovasjon Norge er representert i 29 land, på alle kontinenter (unntatt Oseania), og har distriktskontorer over hele landet. På www.eksport.no finner du mer informasjon om Innovasjon Norges arbeid for norsk næringsliv som satser internasjonalt.
Innovasjon Norges nettsider

Norges sjømatråd (Sjømatrådet)

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat. Sjømatrådet bidrar til å øke etterspørselen av og kunnskapen om norsk sjømat i etablerte og nye markeder. Organisasjonen arbeider målrettet med felles profilering og markedsinnsikt og markedsadgang. Sjømatrådet gjennomfører aktiviteter i 26 markeder globalt og har fiskeriutsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.
Sjømatrådets nettsider

Norwegian Energy Partners (Norwep)

Norwegian Energy Partners (Norwep) er en partner-organisasjon som kartlegger kompetanse, teknologi og konkurransekraft hos leverdørbedriftene innenfor energisektoren i Norge, og kobler det med kundenes behov internasjonalt. Norwep jobber aktivt mot omlag 50 markeder rundt om i verden og har lokale rådgivere i 30 av disse.
Norwegian Energy Partner sine nettsider

Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)

Norad arbeider med å stimulere til næringsutvikling i utviklingsland og kan tilby både tidlig-fase finansiering og veiledning til bedrifter. Norad forvalter finansielle støtteordninger for nærings- og handelssamarbeid med utviklingsland og kan yte tilskudd til ulike aktiviteter som norske bedrifter og næringsmiljøer har i og mot utviklingsland, deriblant strategiske partnerskap med næringslivet. Norad ønsker norsk næringsliv og kompetansemiljøer som partnere i samarbeid på næringsutvikling i utviklingsland.
Norads nettsider

Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland)

Norfund er et investeringsselskap som skal utvikle og etablere lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land. Hensikten er å fremme næringsutvikling og bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Norfund opererer i noen av de fattigste landene i verden og investerer i markeder der vanlige kommersielle aktører ofte vegrer seg for å gå inn alene på grunn av stor risiko. Norfund investerer egenkapital direkte i bedrifter og indirekte gjennom fond, og gir i tillegg lån til enkeltbedrifter.
Norfunds nettsider

Norges forskningsråd (Forskningsrådet)

Norges forskningsråd har ansvaret for å koordinere innsats og bevilgninger til norsk forskning innenfor offentlig og privat sektor. Forskningsrådet forvalter blant annet midler til internasjonalt forskningssamarbeid og ulike virkemidler rettet mot næringslivet bl.a. gjennom SkatteFunn-ordningen (i samarbeid med IN og Skatteetaten).
Forskningsrådets nettsider 

Siva (Selskapet for industrivekst)

Sivas aktiviteter omfatter utviklingsprogrammer for næringshager og inkubatorer, aktivt eierskap i innovasjonsbedrifter, investering i næringseiendom og klyngeutvikling. Prosjektene foregår hovedsakelig i Norge, men også i noen grad utenlands (blant annet Nordvest-Russland, Baltikum og på Balkan).
Sivas nettsider

Eksfin (Eksportfinansiering Norge)

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.
For mer informasjon se Eksfins nettsider

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)

NHOs nettsider

Hovedorganisasjonen Virke

Virkes nettsider

LO (Landsorganisasjonen)

Landsorganisasjonens nettsider

Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbunds nettsider

Norwegian Maritime Exporters (NME)

Norwegian Maritime Exporters´nettsider