Virkemiddelapparatet

UD samarbeider tett med flere organisasjoner for å fremme norsk næringsliv i utlandet. Her finner du en oversikt over noen av aktørene utenrikstjenesten samarbeider med.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og konkurransedyktige norske bedrifter. Organisasjonen profilerer også norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge er representert i over tretti land på alle kontinenter (unntatt Australia) og i alle norske fylker.
Innovasjon Norges nettsider

Norges sjømatråd (Sjømatrådet)

Sjømatrådet jobber med markedsføring, markedsinformasjon og kommunikasjon og beredskap. Sjømatrådet bidrar til at norsk sjømat selges til 150 ulike markeder i hele verden. Selskapet er representert i 12 markeder og gjennomfører egne markedsaktiviteter i tjuetalls markeder verden over.
Sjømatrådets nettsider

Intsok (Norwegian Oil and Gas Partners)

Intsok er en nettverksbasert organisasjon som jobber med fremme av norsk olje- og gassnæring. Intsok er lokalisert i 14 markeder og tilbyr markedsinformasjon og rådgivingstjenester i disse. Organisasjonen tilrettelegger for møter, workshops og seminarer mellom internasjonale kunder og egne partnere.
Intsoks nettsider

Intpow (Norwegian Renewable Energy Partners)

Intpow er en nettverksbasert organisasjon for norske aktører i energisektoren. Å fremme og styrke samhandelen mellom norske og utenlandske energiaktører er Intpows kjerneoppgave. Intpow konsentrerer innsatsen rundt fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi.
Intpows nettsider

Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)

Norad arbeider med å stimulere til næringsutvikling i utviklingsland og kan tilby både finansiering og veiledning til bedrifter. Norad forvalter finansielle støtteordninger for nærings- og handelssamarbeid med utviklingsland og kan yte tilskudd til ulike aktiviteter som norske bedrifter og næringsmiljøer har i og mot utviklingsland. Norad ønsker norsk næringsliv og kompetansemiljøer som partnere i et slikt samarbeid.
Norads nettsider

Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland)

Norfund er et investeringsselskap som skal utvikle og etablere lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land. Hensikten er å fremme næringsutvikling og bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Norfund opererer i noen av de fattigste landene i verden og investerer i markeder der vanlige kommersielle aktører ofte vegrer seg for å gå inn alene på grunn av stor risiko. Norfund investerer egenkapital direkte i bedrifter og indirekte gjennom fond, og gir i tillegg lån til enkeltbedrifter.
Norfunds nettsider

Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland

Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland eies av Norad og Norfund i fellesskap. Kontoret gir informasjon til bedrifter som planlegger etablering i eller handel med utviklingsland om alle relevante instrumenter i virkemiddelapparatet. Veiledningskontoret gir også råd og veiledning knyttet til søknadsprosesser for støtte.
Veiledningskontorets nettsider

Norges forskningsråd (Forskningsrådet)

Norges forskningsråd har ansvaret for å koordinere innsats og bevilgninger til norsk forskning innenfor offentlig og privat sektor. Forskningsrådet forvalter blant annet midler til internasjonalt forskningssamarbeid og ulike virkemidler rettet mot næringslivet bl.a. gjennom SkatteFunn-ordningen (i samarbeid med IN og Skatteetaten).
Forskningsrådets nettsider 

Siva (Selskapet for industrivekst)

Sivas aktiviteter omfatter utviklingsprogrammer for næringshager og inkubatorer, aktivt eierskap i innovasjonsbedrifter, investering i næringseiendom og klyngeutvikling. Prosjektene foregår hovedsakelig i Norge, men også i noen grad utenlands (blant annet Nordvest-Russland, Baltikum og på Balkan).
Sivas nettsider

Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt)

GIEK skal fremme norsk eksport av varer og tjenester og investeringer i utlandet ved å utstede garantier på vegne av staten. Garantiene avdekker i hovedsak eksportørers og finansinstitusjoners risiko ved langsiktige eksportlån. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden. 
For mer informasjon se Gieks nettsider

Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge AS har forvaltet den norske eksportkredittordningen siden 2012 (Eksportfinans ASA (15 pst. statseid) forvaltet ordningen før dette). Den statlige ordningen omfatter lån med markedsrente eller offentlig støttede fastrentelån (såkalte CIRR-lån) til kjøpere av norsk eksport.
For mer informasjon se Eksportkreditt Norges nettsider

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)

NHOs nettsider

Hovedorganisasjonen Virke

Virkes nettsider

LO (Landsorganisasjonen)

Landsorganisasjonens nettsider

Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbunds nettsider

Norwegian Maritime Exporters (NME)

Norwegian Maritime Exporters´nettsider