Utenrikstjenestens fremme av norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Norsk næringsliv må kontinuerlig jobbe med innovasjon, omstilling og internasjonalisering for å være konkurransedyktige. At norske bedrifter er del av en global økonomi i rask endring gir både muligheter og utfordringer. I dette landskapet skal utenrikstjenesten være en relevant partner.

Dette kan utenriksstasjonene bidra med

Utenriksstasjonene er utenrikstjenestens fremste ressurs når det gjelder bistand til næringslivet. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk, informasjon om lokale forhold og gi råd om blant annet sikkerhet og samfunnsansvar.

Utenriksstasjonene kan bistå bedriftene på ulike måter:

 • Er «døråpnere» og gir tilgang til nyttige nettverk og potensielle samarbeidspartnere, for eksempel gjennom samarbeid med bedrifter om møter og arrangementer i vertslandet
 • Koordinerer arrangement, profileringstiltak og skaper møteplasser gjennom «Team Norway», et uformelt nettverk av relevante næringslivsaktører
 • Bistår i gjennomføringen av næringslivsprogram under statsbesøk, offisielle besøk eller andre besøk med næringslivsdelegasjoner
 • Tilbyr kunnskap om lokale politiske, kulturelle og sosiale forhold
 • Bidrar med kunnskap om og oversikt over de mest relevante sektorer og markeder for norsk næringsliv
 • Informerer om vertslandets bestemmelser, lokalt regelverk og om særskilte vilkår man bør være oppmerksom på
 • Sørger for at bedriften får kontakt med rette myndighet i saker som er avhengige av offentlige godkjennelser og kan bistå bedriften i oppfølgingen
 • Gir konsulær bistand, for eksempel visumproblematikk
 • Gir råd om bedrifters samfunnsansvar og de største utfordringene bedriftene kan møte i vertslandet innen miljø, korrupsjon, arbeidstaker- og menneskerettigheter (les mer om næringslivets samfunnsansvar)
 • Gir råd om sikkerhet og risiko i vertslandet
 • Bistår bedriften hvis det oppstår problemer knyttet til virksomheten der det er naturlig at norske myndigheter bistår.

Innovasjon Norge (IN) er representert i en rekke land og er en viktig samarbeidspartner for utenrikstjenesten. Flere steder er IN samlokalisert med utenriksstasjonene og formelt en del av disse. I land hvor IN ikke er representert skal utenriksstasjonene representere IN i næringslivssaker.

Utenrikstjenesten har også tett kontakt med organisasjonene i arbeidslivet og andre organisasjoner som forvalter virkemidler for næringslivet (les mer om virkemiddelapparatet).

Fremme av  verdiskaping i Norge 

Arbeidet med næringsfremme settes nå inn i en bredere utenriksøkonomisk sammenheng. Utenrikstjenestens innsats for  regjeringens satsinger på konkurransekraft og kunnskap følges opp gjennom egne strategier. I en global økonomi i stadig omstilling må Norge satse på kunnskapsintensive næringer med høy innovasjonsevne.

Norge må sikre sin plass i den globale kampen om lokalisering av fremtidens arbeidsplasser, de kloke hodene og de kloke investeringene. Derfor arbeider UD med å utvikle en strategi for vertskapsattraktivitet – å profilere Norge som et attraktivt land å investere, studere, arbeide og bo i.

Utvikling av globalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer i Norge er viktig for norsk konkurranseevne. Et eget prosjekt, «Global kunnskap», skal bidra til å sette trykk på Utenrikstjenestens kunnskapsfremme, i tett dialog med kunnskapsmiljøer i Norge.

I UD er Næringspolitisk seksjon kontaktpunkt for enkeltbedrifter som henvender seg til departementet. Seksjonen har tett kontakt med utestasjonene, virkemiddelapparatet, næringsklynger og sentrale kunnskapsmiljøer. I tillegg er seksjonen kontaktpunkt for næringslivet i sikkerhetsspørsmål.

 

Har du spørsmål om næringsfremme? Ta kontakt med Næringspolitisk seksjon i UD.

 

Visste du at …? Støtte til norsk næringsliv i utlandet var en sentral årsak til opprettelsen av det norske konsulatvesenet i 1905 og har alltid vært en kjerneoppgave for utenrikstjenesten.