Utenrikstjenestens fremme av norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser og bistand til norske bedrifter i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norsk næringsliv har helt andre og flere behov enn tidligere.

Norsk næringsliv må kontinuerlig jobbe med innovasjon, omstilling og internasjonalisering for å være konkurransedyktige. En global økonomi i rask endring og krav til grønn omstillling gir både muligheter og utfordringer. I dette landskapet skal utenrikstjenesten være en relevant og aktiv partner, som en del av «Team Norway».

Dette kan utenriksstasjonene bidra med

Utenriksstasjonene er utenrikstjenestens fremste ressurs når det gjelder bistand til næringslivet. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk, informasjon om lokale forhold og gi råd om blant annet sikkerhet og samfunnsansvar.

Utenriksstasjonene kan bistå bedriftene på ulike måter:

 • Være «døråpnere» og gi tilgang til nyttige nettverk og potensielle samarbeidspartnere, for eksempel gjennom samarbeid med bedrifter eller bransjer om møter og arrangementer i vertslandet
 • Tilby kunnskap om lokale politiske, kulturelle og sosiale forhold
 • Bidra med kunnskap om og oversikt over de mest relevante sektorer og markeder for norsk næringsliv
 • Informere om vertslandets bestemmelser, lokalt regelverk og om særskilte vilkår man bør være oppmerksom på
 • Sørge for at bedriften får kontakt med rette myndighet i saker som er avhengige av offentlige godkjennelser og kan bistå bedriften i oppfølgingen
 • Gi konsulær bistand, for eksempel mht. visumproblematikk
 • Gi råd om bedrifters samfunnsansvar og de største utfordringene bedriftene kan møte i vertslandet innen miljø, korrupsjon, arbeidstaker- og menneskerettigheter (les mer om næringslivets samfunnsansvar)
 • Gi råd om sikkerhet og risiko i vertslandet
 • Bistå bedriften hvis det oppstår problemer knyttet til virksomheten der det er naturlig at norske myndigheter bistår.
 • Koordinere arrangement, profileringstiltak og skape møteplasser gjennom «Team Norway», et uformelt nettverk av relevante næringslivsaktører
 • Bistå i gjennomføringen av næringslivsprogram under statsbesøk, offisielle besøk eller andre besøk med næringslivsdelegasjoner

I næringsfremmearbeidet jobber utenrikstjenesten tett med en rekke andre aktører, herunder med Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd, Norwegian Energy Partners (Norwep) og det nyopprettede Eksportstrategirådet. Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og Norwep er representert i en rekke land. Flere steder er deres utekontorer samlokalisert med utenriksstasjonene og formelt en del av disse.

Utenrikstjenesten har også tett kontakt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norges Rederiforbund, samt med andre organisasjoner som forvalter virkemidler for næringslivet.

Har du spørsmål om utenrikstjenestens arbeid med næringsfremme? Ta kontakt med Seksjon for kultur og næringsfremme (seksjon.for.kultur.og.naeringsfremme@mfa.no) i UD.