Prioriteringar i utviklingspolitikken

Berekraftsmåla og 2030-dagsordenen dannar plattform for utviklingspolitikken. Alle land har eit felles ansvar for å bidra til ei fredeleg og rettferdige verda der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringas bistandsinnsats blir konsentrert om seks viktige område.

Regjeringa vil:

  • Sameine klima- og utviklingspolitikken og prioritere fornybar energi, ei fornying av regnskogsatsinga og midlar til klimatilpassing. Vi vil gjere rein energi til ei hovudsatsing i norsk utviklingspolitikk ved å gjere om programmet «Olje for utvikling» til «Energi for utvikling» og samle norske energiaktørar i ei koordinert og ambisiøs satsing.
  • Gjere kamp mot svolt og mattryggleik til eit satsingsområde i utviklingspolitikken med fokus på berekraftig småskalaproduksjon og klimasmart landbruk.
  • Nedkjempe ulikskap. Hovudvegen ut av fattigdom går gjennom berekraftig økonomisk vekst, jobbskaping, eit velorganisert arbeidsliv og rettferdig fordeling. Eit velfungerande skattesystem og ein god offentleg sektor kan levere helse, utdanning og velferd.
  • Styrke kvinners rett til å bestemme over eigen kropp. Regjeringa vil forsterke norsk innsats, etablere nye alliansar og auke støtta til familieplanlegging, prevensjon og tryggje abortar.
  • Stille opp med humanitær nødhjelp. Noreg skal stille opp for å lindre nød etter sjukdomsutbrot og natur- og menneskeskapte katastrofar. Regjeringa vil sikre ein tettare samanheng mellom humanitær nødhjelp og langsiktig hjelp og er opne for forsøk med nye metodar og tilnærmingar innan humanitær nødhjelp.
  • Nedkjempe smittsame sjukdommar. Regjeringa vil bidra til finansiering, utvikling og likeverdig fordeling av vaksinar og annan helseteknologi som marknaden ikkje leverer åleine. Gjennom politisk leiarskap, diplomati og økonomisk støtte skal Noreg framleis vere ein aktiv pådrivar for eit rettferdig globalt samarbeid om pandemihandtering og helseberedskap. 

Tverrgåande omsyn

For å få best moglege resultat av hjelpa er det nokon grunnleggjande omsyn som må varetakast: menneskerettar, kvinners rettar og likestilling, klima og miljø, og antikorrupsjon. Desse er så viktige for utvikling og fattigdomsreduksjon at dei er gitt status som tverrgåande omsyn i tilskotsforvaltninga.