Næringsutvikling, fornybar energi, matsikkerhet og landbruk

Næringsutvikling, fornybar energi og matsikkerhet og landbruk er blant de viktigste satsingene i utviklingspolitikken.

Næringsutvikling

En lønnsom og ansvarlig privat sektor som bidrar til skatteinntekter til samfunnet og anstendige arbeidsforhold er nøkkelen til bærekraftige samfunn. Norsk bistand skal bidra til inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst og jobbskaping i utviklingsland. Norads ordninger for bedriftsstøtte og rammevilkår for næringsutvikling i utviklingsland bidrar til jobbskaping og bedre rammevilkår for næringslivet i utviklingsland.

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund ) skal bidra til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfund gjør dette gjennom å bidra med egenkapital og lån til å utvikle bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.

Målsettingen er å etablere virksomhet som ellers ikke hadde blitt igangsatt som følge av høy risiko. Norfund fokuserer på Afrika sør for Sahara, utvikling av lønnsomme bedrifter, særlig innen ren energi, finanssektoren, grønn infrastruktur og vekstbedrifter innen landbruk. Multilateralt er vår viktigste kanal for næringsutvikling Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) i Verdensbankgruppen.

Fornybar energi

Økt tilgang til ren energi er en forutsetning for for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Samtidig som verden står midt oppe i klimakrisen, er de fleste utviklingsland helt avhengig av kraftig vekst i energiproduksjonen for å redusere fattigdom. Ifølge FN er 840 millioner mennesker uten strøm. Halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara. Tre milliarder mennesker mangler muligheter til å lage mat eller varme opp boligene sine uten å bli utsatt for skadelige mengder luftforurensing.

Dersom vi skal lykkes med å stanse klimaendringene og samtidig gi flere strøm, må fossil energi og kull erstattes med fornybar energi. For å lykkes med dette må bistandsmidler brukes katalytisk slik at de utløser private investeringer i fornybar energi. I oktober 2019 lanserte utviklingsministeren en ny satsing på bedre garantier for bedrifter som tør å satse på fornybar energi i utviklingsland, med inntil 300 millioner kroner per år i fem år. En ny strategi for fornybar energi i utviklingspolitikken ventes ferdigstilt tidlig i 2020.

Se også: