Global helse

Norges innsats for global helse skal både bidra til fattigdomsbekjempelse i lavinntektsland og til styrket global helseberedskap og internasjonalt samarbeid som Norge kan dra nytte av også nasjonalt. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse. Bekjempelse av smittsomme sykdommer er ett av regjeringens seks satsingsområder innenfor utviklingspolitikken.

Helse er viktig i regjeringens oppfølging av bærekraftsmålene. Utgangspunktet for regjeringens politikk for global helse er bærekraftsmål 3, som omhandler god helse og livskvalitet. Bedre primærhelsetjenester, helseutdanning, tilgang på vaksiner og medisiner, forskning og godt styresett må til for at målene skal nås. Regjeringen vil bekjempe ulikhet og fremme likestilling. Oppfølgingen rommer utviklingssamarbeid så vel som internasjonal politisk mobilisering.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance
Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Covid-19-pandemien har ført til økt oppmerksomhet om globale helseutfordringer, herunder viktigheten av et velfungerende internasjonalt samarbeid om pandemibekjempelse og -respons. Regjeringen ønsker derfor å styrke internasjonalt samarbeid om global helse og å arbeide for likeverdig tilgang til vaksiner og medisiner. Fungerende nasjonale helsesystemer og styrket internasjonalt samarbeid er den beste helseberedskapen, noe erfaringer fra covid-19-pandemien viste tydelig. Regjeringen arbeider derfor for at innsatsen gradvis rettes inn mot styrking av nasjonale helsesystemer, universell helsetilgang og en bedre primærhelsetjeneste som tåler klimaendringer og som er i stand til å håndtere en økning i klimarelaterte sykdommer.

Pasienter må få tilgang til grunnleggende helsetjenester, både for smittsomme sykdommer, ikke-smittsomme sykdommer og andre utfordringer. Globale helseorganisasjoner må støtte bærekraftig lokal, nasjonal og regional system- og kapasitetsutvikling. Erfaringene fra covid-19-pandemien brukes til å styrke global helseberedskap gjennom bedre internasjonal koordinering, finansiering, lovgivning og lokal og regional produksjon av legemidler og vaksiner. Regjeringen fortsetter arbeidet mot antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt.  

Regjeringen prioriterer kvinnehelse, gjennom blant annt med å støtte tiltak for familieplanlegging og tilgang til trygge aborter. Norges satsing på global helse er i tråd med FNs globale strategi for kvinners, barns og ungdoms helse for perioden 2016 til 2030. Strategien skal bidra til å sikre overlevelse og muligheter for økonomisk og sosial utvikling.

Sentrale partnere for Norge er foruten Verdens helseorganisasjon (WHO), blant andre Den globale vaksinealliansen GaviDet globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, vaksinekoalisjonen Cepi, FNs aidsprogram UNAIDS,  FNs befolkningsfond UNFPA, Den globale finansieringsfasiliteten for kvinners, barns og ungdoms helse (GFF), Pandemifondet og Verdensbanken. Norge støtter også sivilt samfunns arbeid og forskningsinstitusjoner. sivilt samfunns arbeid og forskningsinstitusjoner.