Høring om sentrale tema for ny kvotemelding

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring fire notater om sentrale temaer i den nye kvotemeldingen som regjeringen har varslet at den vil legge fram for Stortinget.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.10.2022

Agder fylkeskommune

Bivdu

Det norske maskinistforbund

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Fiskeridirektoratet

Fjordfiskenemnda

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Hun Fisker

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norsk Industri

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Pelagisk Forening

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vest-Norges Fiskesalslag

Viken fylkeskommune