Fritidsfiske

Fritidsfiske som rekreasjon og for matauk er en viktig del av kystkulturen i Norge, noe som gjenspeiles i det relativt romslige regelverket som gjelder for norske fritidsfiskere.

For fiske til egen husholdning er det ikke fastsatt kvoter, men i havressursloven er det satt redskapsbegrensinger. Når det fangstes fra fartøy som ikke er merkeregistrerte, eller fiskes fra land, kan det ikke benyttes andre redskaper enn:

  • håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper
  • én maskindrevet jukse eller dorg
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
  • liner med inntil 300 angler
  • inntil 20 teiner eller ruser

Disse redskapsbegrensingene gjelder både per person og per fartøy. I enkelte fiskerier er det gjennom forskrift fastsatt strengere redskapsbegrensninger enn dette. Eksempelvis er det ved fritidsfiske etter kongekrabbe i det regulerte området øst for 26°Ø (Nordkapp) kun tillatt å benytte én teine til fangst av inntil 10 kongekrabber årlig.

Norske fritidsfiskere kan omsette fangst for inntil kr. 50 000,- pr år (gjelder også pr fartøy). Dersom det skal omsettes fangst for mer enn dette, eller fiskes med et større antall redskap, vil det i praksis være et næringsfiske som forutsetter at man er registrert i Fiskermanntallet med fartøy i Merkeregisteret.

Minstemålsbestemmelser for ulike fiskeslag ved fiske i sjøen, som lenge har vært gjeldende ved yrkesfiske, gjelder også innen fritidsfisket. Målsettingen med slike regler er at det også i fritidsfisket gjøres tilpasninger som dreier beskatningen fra små, over på større fisk. Dette er viktig tatt i betraktning at fritidsfiskere samlet sett representerer den største beskatningen av enkelte bestander, eksempelvis bestanden av kysttorsk i sør. Ved fiske etter sei og makrell, hvor bestandene generelt er i god forfatning, er det fortsatt unntak fra minstemålsbestemmelsene ved fiske til egen husholdning. I Norge er det ingen avgift for å drive rekreasjonsfiske i sjøen, verken for utenlandske eller norske statsborgere.

Mer informasjon om fritidsfiske kan leses på Fiskerdirektoratets hjemmesider