Turistfiske

Turistfiskenæringen er en viktig del av det norske reiselivsmarkedet.

Innenfor turisme og kystkultur ligger det store muligheter for næringsutvikling og nye arbeidsplasser langs kysten. Reiseliv er en viktig vekstnæring i mange kystsamfunn. Mens sysselsettingen innen den tradisjonelle fiskerinæringen reduseres gjennom økt effektivisering, vil satsing på reiseliv kunne bidra til økt sysselsetting og utvikling av kystsamfunnene for øvrig.

Fra 1.januar 2018 trådte nye regler for turistfiskevirksomheter i kraft. Dette er en del av oppfølgingen av lov- og forskriftsforslaget om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen.

De viktigste elementene i regelverket:

  • Det innføres en registering over turistfiskevirksomheter.
  • Det innføres fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Det er kun lov til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet Utførselskvoten er på 18 kg fisk. 
  • Det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person

I tillegg gjelder ytterligere regler knyttet til utøvelsen av turistfiske, blant annet krav om kun håndholdt redskap for utenlandske turister.

Mer informasjon om turistfiske i Norge kan leses på Fiskeridirektoratet sine sider