Lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)

Prop.119 L (2016–2017), Innst.373 L (2016–2017), Lovvedtak 112 (2016–2017). Stortingets første og andre gongs behandling hv. 8. og 12. juni 2017. Fremja av Nærings- og fiskeridepartementet.

Se forskriften på lovdata.no