Bedriftseksempler

Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Dette gir oss et fortrinn for posisjonering i fremvoksende markeder i tilknytning til bioøkonomien.

Bruk av bærekraftige bioressurser kan potensielt gi store reduksjoner i utslippene fra industrien og danne grunnlag for nye industrier. En rekke bedrifter er allerede etablert, og flere er på trappene. Eksempler på bedrifter innen landbrukssektoren: 

Adigo AS – roboten Asterix

www.adigo.no/portfolio/asterix/

I prosjekt Asterix utvikler Adigo teknologi som gjør det mulig å sprøyte ugressmiddel bare på ugresset – ikke nytteplanten eller bakken. Roboten er testet ut i produksjon av kålrot, gulrot og rødbete, og nye tester skal gjennomføres i 2018 før den etter planen også lanseres for Europa i 2019.

Asterix i et rødbetefelt.
Asterix i et rødbetefelt. Foto: Øyvind Overskeid

Agri-e AS

agri-e.no

Med sirkulær bioøkonomi som utgangspunkt, optimaliserer Agri-e utnyttelsen av biogass ved å omdanne den til grønn hydrogen, strøm, varme og CO2. Dette gir et absolutt nullutslipp i transportsektoren, reduserte klimagassutslipp i landbruket, og mulighet for økt matproduksjon. Systemene er skalerbare og plasseres der biogass produseres. Energifaktorene ut reguleres etter kundens behov.  Produksjon av biogass med videre raffinering til grønn hydrogen er en fremtidsrettet løsning, som bl.a. vil bidra til en bedre utnytting av næringsstoffer i husdyrgjødsel, særlig i områder med stor dyretetthet.

«Vi kan ikke løse problemene våre med samme tankesett som ble brukt da vi skapte dem». 
      Albert Einstein

Veien mot nullutslippsamfunnet
Veien mot nullutslippsamfunnet. Foto: Agri-e AS

Borregaard

borregaard.no/

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Verdifulle produkter til blant annet bygningsindustri, landbruk og fiskeri, farmasi, næringsmidler, kosmetikk og miljøvennlig biodrivstoff produseres fra tømmer som er en fornybar råvare. Høy råstoffutnyttelse, lavere klimagassutslipp og produkter som erstatter oljebaserte alternativer gjør selskapet bærekraftig og fremtidsrettet med løsninger verden trenger.

Forskning på Borregaard.
Forskning på Borregaard. Foto: Nicolas Tourrenc

Greve Biogass

grevebiogass.no/

Den Magiske Fabrikken (DMF) er Vestfold og Telemarks største miljø- og klimaprosjektet. Den Magiske Fabrikken bidrar til et kretsløpsbasert lavutslippssamfunn med en sirkulær økonomi, hvor matavfall og husdyrgjødsel inngår som viktige fornybare råvarer for produksjon av ny mat og drivstoff til transportnæringen og er et case i avfallsbransjens veikart for sirkulær økonomi. 

Vår fornybare fremtid med en sirkulær økonomi.
Foto: Den magiske fabrikken

Grønn Gjødsel AS

gronngjodsel.no/

Hovedproduksjonen til Grønn Gjødsel er økologisk gjødsel – både pelletert og flytende. Bedriften utvikler nye og bærekraftige gjødselprodukter av biologisk avfall. I tillegg til å utnytte biologiske råvarer fra fjørfeproduksjon, har Grønn Gjødsel gjort et banebrytende arbeid ved å utnytte fiskeslam som et av flere råstoff i sin hybridgjødsel. Fiskeslam, som er utfordrende å bli kvitt for fiskeriindustrien, har gjennom Grønn Gjødsel blitt til en viktig og verdifull ressurs for landbruket.

Pellets av økologisk gjødsel.
Pellets av økologisk gjødsel. Foto: Grønn Gjødsel

N2 Applied AS

www.fusionfarming.com

N2 Applied har som mål å endre dagens rådende gjødselregime. For å forhindre tapet av nitrogenressurser og de påfølgende klimagassutslippene, videreutvikler N2 Applied en 100 år gammel metode forsket frem av professor Kristian Birkeland. Maskinen som er under utvikling skal driftes av bonden lokalt på gården, og vil gjøre produksjon av gjødsel enklere, billigere og langt mer miljøvennlig.

Plasma reaktor.
Plasma reaktor. Foto: N2 Applied AS

Norilia AS

www.norilia.no 

Norilia AS er et datterselskap av Nortura SA, et av Norges største matselskap. Norilia har som formål å ta vare på og utnytte Plussproduktene (rest-råvarer som ikke går direkte til mat i Norge) fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Selskapet er et av Norturas viktigste redskap innen bioøkonomien, og skal med sitt forskning, prosess- og produktutviklings – oppdrag, sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Norilia arbeider med ulike bioprosesser som foredler plussproduktene til nye ingredienser til bruk i spesial-fôr, næringsmidler, ulike materialer og kosttilskudd. Norilia har implementert et ny biologisk prosess som heter enzymatisk hydrolyse i et nytt bioraffineringsanlegg, Bioco, som skal produsere høyverdige proteiner og fett fra fjørfe plussprodukter. Bioco er et fellesprosjekt mellom Norilia AS, Felleskjøpet Agri, og Nortura SA. Hele Nortura konsernet har som mål å drive klimasmart, bidra til høy utnyttelse av restråstoffer og et bærekraftig landbruk.

Bioco – bioraffineringsanlegg på Hærland
Bioco – bioraffineringsanlegg på Hærland. Foto: Sune Eriksen

TINE – Miljøgartneriet

www.tine.no

miljogartneriet.no

TINEs industrianlegg på Jæren er blant de mest moderne i Europa gjennom bruk av miljøteknologi. Miljøgartneriet bruker spillvarme fra TINE til oppvarming. I retur kommer det nedkjølt vann som brukes i TINEs matproduksjon. CO2 fra TINEs produksjon går i lukkede rør til Miljøgartneriet hvor den tas opp av tomat- og paprikaplanter. 

Aktuelle bedrifter som faller innenfor rammen av Regjeringens bioøkonomistrategi med tilknytning til landbrukssektoren kan meldes til hjemmesidestoff@lmd.dep.no merk E-post med: Bioøkonomi i landbruket.