Nasjonal strategi

Den nasjonale strategien for bioøkonomi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.

Satsingen skal ha en sektorovergripende tilnærming langs fire innsatsområder:

  • Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder
  • Markeder for fornybare biobaserte produkter
  • Effektiv utnyttelse og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser
  • Bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser
Bioøkonomi i Norge.

Det skal legges vekt på sektorovergripende muligheter som oppstår gjennom utvikling og bruk av kunnskap og teknologi. Satsingen skal derfor særlig fremme kunnskaps- og teknologiplattformer som kan utnytte fornybare biologiske ressurser fra ulike næringer og som har anvendelse inn mot forskjellige industrier. 

Følgende overordnede prinsipper bør gjelde for en verdiskapende og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene: 

  1. Befolkningens grunnleggende behov for mat kommer først
  2. Ressursene skal brukes og gjenbrukes mest mulig effektivt
  3. Ressursene skal brukes på en mest mulig lønnsom måte 

Bioøkonomiens bidrag til en mer sirkulær og miljøvennlig lavutslippsøkonomi bør stå sentralt i offentlig virkemiddelbruk på området. I et slikt perspektiv vil en mest mulig riktig prising av klima- og miljøkonsekvenser være en effektiv måte å fremme bioøkonomien på. Et annet viktig grep vil være å benytte offentlige virkemidler på en mer helhetlig og koordinert måte, på tvers av sektorer og ledd i verdikjeden. Myndighetene har også en rolle i å sørge for hensiktsmessige reguleringer og korrigere for ulike former for markedssvikt. 

Strategien er utviklet i et samarbeid mellom berørte departementer i en tverrdepartemental embetsgruppe (NFD, LMD, KLD, KD, KMD, OED, SD og UD).

Det er lagt stor vekt på innhenting av innspill og en god dialog med berørte aktører i strategiarbeidet. Det er blant annet avholdt en nasjonal innspillskonferanse, seks regionale innspillsmøter og en internajonal workshop, i tillegg til enkeltmøter med berørte aktører. Det er også mottatt et betydelig antall skriftlige innspill fra et bredt spekter av aktører.

Forskning på Borregård.
Forskning på Borregård. Foto: Torbjørn Tandberg

Virkemiddelapparatet

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva har utarbeidet en felles handlingsplan for oppfølging av føringene i den nasjonale bioøkonomistrategien. 

Bionova er etablert som en del av Innovasjon Norge, og skal bidra til klimatiltak i landbruket og overgangen til en mer sirkulær bioøkonomi basert på biologiske ressurser fra land og hav.

Kunnskapsmiljøer

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Veterinærinstituttet (VI), Nofima og Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning, følger opp bioøkonomistrategien på sine områder.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  (NMBU) er bioøkonomi et eget tema.

For flere kunnskapsmiljøer se tabell 2 i Regjeringens strategi: Et utvalg av nasjonale kunnskapsmiljøer innen biøkonomien.

Regionale initiativ

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017 – 2024

Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018 – 2030

Landbruk 21 Trøndelag – Et regionalt innovasjonsprogram for landbruk med  bioøkonomien som utgangspunkt.

Strategi for bioøkonomi i Østfold 

The Bioeconomy Region

"The Bioeconomy Region" er et prosjekt som har som formål å gjøre regionen ledende innenfor innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige aktører kan imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi.

Troms - næringsklyngen Biotech North

Nye regionale initiativ innenfor rammen av regjeringens bioøkonomistrategi kan meldes til postmottak@lmd.dep.no merk E-post med: Bioøkonomi i landbruket.