Innspill om husdyrproduksjon til ny dyrevelferdsmelding

Regjeringen arbeider med å legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Tema for dagens innspillsmøte handlet om de ulike husdyrproduksjonene i Norge.

– 20 år har gått siden det sist ble laget en stortingsmelding om dyrevelferd. Regjeringens ambisjon er at dyrevelferden skal utvikles videre, og derfor har dette arbeidet stor prioritet. I denne meldinga skal vi se nærmere på utviklinga i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. Innspillsrundene er godt i gang og synspunktene som presenteres her blir viktig for resten av arbeidet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matdepartementet arrangerte et innledende innspillsmøte for landdyrarter 27. juni 2022. I arbeidet med stortingsmeldinga vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine respektive forvaltningsområder. Det har vært holdt flere innspillsrunder siden den gang, og dagens møte ble innledet av landbruks- og matministeren.  

I innspillene ble det lagt spesielt vekt på kunnskap både om dyrs behov og kunnskap om praktisk husdyrproduksjon, og at forslag til tiltak er praktisk og økonomisk gjennomførbare.

Følgende organisasjoner deltok: 

Animalia

Anima

Den norske veterinærforening

Dyrenes Rett

Dyrevernalliansen

Foreningen Norske etologer

GENO SA

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Matprat

Mattilsynet

Nettverk for dyrs frihet

NOAH - for dyrs rettigheter

Norges bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk Fjørfelag

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk Kylling

Norsk sau og geit

Norsvin

Norsøk

Nortura SA

Stiftelsen Norsk Mat

TINE SA

Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Presentasjoner og skriflige innspill vil bli publisert fortløpende.

Se presentasjonene: