Nyheter

Innspillsmøte for stortingsmelding om dyrevelferd 8. juni

Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Landbruks- og matministeren ønsker innspill, og inviterer til innspillsmøte 8. juni. Tema er de ulike husdyrproduksjonene i Norge.

Tid: torsdag 8. juni kl. 9.30-15.00 (påmeldingsfrist 1. juni)
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Landbruks- og matdepartementet arrangerte i juni 2022 et innledende innspillsmøte for alle landdyrarter. Departementet mottok et stort antall solide innspill. Det er ikke nødvendig å sende innspillene om igjen, men det er anledning til å spille inn utdypende vurderinger og konkrete forslag til tiltak.
Frist for skriftlige innspill er 15. september.

Norge har lang tradisjon for oppmerksomhet om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å holde på denne tradisjonen, og i Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at Norge fortsatt skal lede an. Samtidig skal vi sikre en levedyktig husdyrproduksjon. Dette er en av våre største og viktigste landbaserte næringer som trenger gode rammevilkår med forutsigbarhet og langsiktighet, der de ulike hensynene er riktig balansert. Vi må se på helheten og vurdere hva som har best effekt for dyrevelferden.

I EU er det også stor oppmerksomhet på dyrevelferdsområdet. Dette er en del av EUs F2F-strategi (Farm to Fork), som igjen er en del av EUs grønne giv (Green Deal). EUs vitenskapskomite EFSA har nå vi vinter levert kunnskapsrapporter om flere produksjonsdyrarter. Dette er med å danne det faglige grunnlaget når EU reviderer sitt regelverk på dyrevelferdsområdet, og kan dermed få betydning for regelverksutviklingen i Norge.

Påmelding og mer informasjon om møte

Påmeldingsfrist til møtet er 1. juni til postmottak@lmd.dep.no.

Det vil ikke være mulig å delta digitalt. Innspillsmøtet er åpent for alle, men basert på påmeldingen kan det bli nødvendig å sette begrensninger med hensyn til antall deltakere. Et utvalg av relevante aktører tilskrives direkte der de inviteres til å holde innlegg. Det vil i tillegg være mulig for alle å sende inn innspill skriftlig i etterkant av møtet.

Vi ber om at det i innspillene legges vekt på: 

 • at de er fundert på kunnskap både om dyrs behov og kunnskap om praktisk husdyrproduksjon
 • at de er praktisk og økonomisk gjennomførbare, herunder hensyntatt norsk klima og geografi
 • at de ikke har utilsiktede negative konsekvenser for dyrevelferd

Følgende temaer er særlig relevante for innspill, men listen er ikke uttømmende:

 • Areal/dyretetthet
 • Underlag
 • Grovfor
 • Miljøberikelser
 • Utegang
 • Løsdriftssystemer
 • Ku/kalv-samvær 
 • Avl
 • Inngrep
 • Transport
 • Slakting
 • Maserasjon 
 • Vanskjøtsel og dyretragedier (forebygging og varig løsninger)  
 • Målkonflikter (arealbruk, selvforsyning, biosikkerhet, antibiotikabruk m.fl.)