Prop. 128 L (2020–2021)

Endringer i lov om dyrevelferd (bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger)

Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, legger i proposisjon frem forslag til endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Endringsforslaget gjelder avl, kostnader ved gjennomførte pålegg og vedtak, og behandling av personopplysninger. De foreslåtte endringene anses som nødvendige for å ivareta formålet med loven, og for en effektiv saksbehandling og tilsyn.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget