Nyheter

Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd 15. juni

Norge har lang tradisjon for oppmerksomhet om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å holde på denne tradisjonen, og i Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at Norge fortsatt skal lede an.

Ansvarlig politikk på dyrevelferdsområdet må innebære tiltak som har god dyrevelferd som mål. Vi har med noen få unntak lite tradisjon for å detaljregulere hold og aktiviteter med sports- og familiedyr. Samtidig som det i mindre grad er angitt konkrete regler for privat dyrehold utover det som ligger i dyrevelferdsloven, vil vi ha mest og best mulig dyrevelferd for ressursene vi legger inn på tilsynssiden. Vi må se på helheten og vurdere hva som har best effekt for dyrevelferden.

Landbruks- og matdepartementet inviterer til et innspillsmøte om sports- og familiedyr i Norge torsdag 15. juni 2023 kl. 9.30-15.00. 
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Over tid har det vært endringer i samfunnets holdninger og kompetanse både når det gjelder hold av dyr, dyrs evner og behov samt oppfatninger om dyrs status. Samtidig har det vært en utvikling i kunnskap, teknikker, utstyr og økonomi til å behandle sykdom og skader hos dyr. Det er derfor på sin plass å se på betydningen av dette for privat dyrehold.

I EU er det også fornyet aktivitet på dyrevelferdsområdet. I 2017 ble ekspertgruppen The EU Platform on Animal Welfare lansert med mål om å bedre dyrevelferden for forskjellige typer dyr innen EU. Som del av arbeidet har gruppen utviklet retningslinjer blant annet for hundeavl og katteavl. Retningslinjene for hundeavl har vært brukt som grunnlag i Mattilsynets utvikling av et forskriftsforslag om avl av hund.

Andre områder hvor regulering er innført eller vurdert innen sports- og familidyrområdet er avliving, inngrep og konkurranser. Innførselsregulering med helsemessig begrunnelse samt aktsomt hundehold er ikke del av dette meldingsarbeidet.

Landbruks- og matdepartementet arrangerte i juni 2022 et innledende innspillsmøte for alle landdyrarter. Da fikk et utvalg av relevante aktører anledning å holde et kort innlegg for å presentere synspunkter på innretningen av meldingen. Det var åpent for alle å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet, med frist 1. september 2022. Departementet mottok et stort antall solide innspill. Det er ikke nødvendig å sende innspillene om igjen, men det er anledning til å spille inn utdypende vurderinger og konkrete forslag til tiltak.

Innspillsmøtet finner sted i Oslo sentrum: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21. Det vil ikke være mulig å delta digitalt.

Påmeldingsfrist til møtet er 9. juni til postmottak@lmd.dep.no.

Innspillsmøtet er åpent for alle, men basert på påmeldingen kan det bli nødvendig å sette begrensninger med hensyn til antall deltakere. Et utvalg av relevante aktører tilskrives direkte der de inviteres til å holde innlegg. Det vil i tillegg være mulig for alle å sende inn innspill skriftlig i etterkant av møtet.

Fristen for skriftlige innspill er 15. september 2023. Innspillene sendes til postmottak@lmd.dep.no.

Vi ber om at det i innspillene legges vekt på: 

 • at de er fundert på kunnskap både om dyrs behov og kunnskap om praktisk dyrehold
 • at de er praktisk og økonomisk gjennomførbare, herunder hensyntatt norsk klima og geografi
 • at de ikke har utilsiktede negative konsekvenser for dyrevelferd

Følgende temaer er særlig relevante for innspill, men listen er ikke uttømmende:

 • Status for forskjellige typer dyrehold
 • Begrensning eller minimumskrav til antall dyr i et dyrehold
 • Bruk av dyr til spesielle formål (sport, utstilling, tjenestedyr, jakt, besøksdyr, terapidyr m.m.)
 • Avl
 • Transport
 • Begrensninger på naturlig utfoldelse (utstyr, hold i bur, lufting i bånd eller luftegård m.m.)
 • Aktivisering/alenetid
 • Behandling og inngrep (etiske grenser, aksept for lidelse på kort sikt for å oppnå økt velferd på lengre sikt m.m.)
 • Avliving (metoder, hvem kan utføre) 
 • Vanskjøtsel (forebygging og varige løsninger)  
 • Kompetanse hos dyreholder
 • Målkonflikter (allergi, støy, avføring, beskatning på småfugl og gnagere, fare for rømning og forvillede dyr, frykt, antibiotikabruk m.fl.)