Høring av forslag til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på alminnelig høring høringsnotat med forslag til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.10.2024

Vår ref.: 24/1356

Høring av forslag til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på alminnelig høring utkast til høringsnotat med forslag til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova.

Bakgrunn for lovarbeidet

Lovforslaget følger opp regjeringens beslutning fra februar 2023 om å gjennomføre en helhetlig revisjon av reindriftsloven, i tråd med regjeringens politiske plattform (Hurdalsplattformen). Regjeringen besluttet at departementet skulle legge opp til en bred involvering av berørte parter, herunder Sametinget og NRL, som skulle konsulteres i tråd med samelovens bestemmelser.

Om forslaget til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova

Lovforslaget tar utgangspunkt i tre prioriterte hovedtema: reindriftens interne organisering, reindriftslovens erstatningsbestemmelser og reindriftens tilgang til jordskifteretten ved interne forhold.

Innledningsvis blir det i lovforslagets kapittel 1 gitt en oversikt over hovedinnholdet i høringsnotatet, herunder høringsnotatets formål, bakgrunnen for lovarbeidet, informasjon om hvilke innspillsmøter departementet har hatt, hvilke referansegrupper og arbeidsgruppe som er opprettet, konsultasjonene med Sametinget og NRL, Sametinget og NRLs eget forslag til endret reindriftslov, kort om reindriftens arealer, og kort om myndighetenes menneskerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk.

I kapittel 2 høres forslag som gjelder krav til siidaandelsleders deltakelse i siidaen, overføring av siidaandel og avvikling av siidaandel.

I kapittel 3 høres forslag som gjelder overføring av myndighet til årsmøtet og utvidelse av distriktets bruk av distriktskassen.

I kapittel 4 høres forslag om endring i bestemmelsene om bruksregler, ny modell for reduksjon av reintall som et alternativ til dagens reduksjonsbestemmelser og forslag om å innta reindriftens gjeterhytter i distriktsplan.

I kapittel 5 høres forslag om endringer i reindriftslovens regler om reindriftens erstatningsansvar. Her foreslås det å endre på reindriftens solidaransvar slik at bestemmelsene blir i samsvar med HR-2018-872-A (Femund-dommen).

I kapittel 6 høres forslag om å hjemle forskrifter om tilskudd etter reindriftsavtalen i reindriftsloven.

I kapittel 7 høres forslag om nye regler om reindriftens adgang til å benytte jordskiftelovas virkemidler i saker internt i reindriften.

I kapittel 8 foretas en vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslagene.

I kapittel 9 fremgår forslag til lovbestemmelser.

Prosessen

I tråd med regjeringens beslutning om bred involvering, ønsket Landbruks- og matdepartementet å få innspill fra ulike berørte parter tidligst mulig i prosessen. Departementet hadde derfor i perioden september til desember 2023 flere innspillsmøter, med en rekke berørte parter. Under innspillsmøtene har det vært viktig å få kartlagt hva som fungerer og hva som ikke fungerer i dagens lov. Innspillene departementet fikk i møtene var viktige i prioritering av hovedtema i lovrevisjonen.

Departementet har også opprettet to referansegrupper og en arbeidsgruppe som ved behov kan bistå departementet i lovarbeidet. Den ene referansegruppene består av departementet og representanter utpekt av Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Trøndelag. Den andre referansegruppen består av departementet og representanter utpekt av Sametinget. Arbeidsgruppen består av departementet og representanter utpekt av NRL.

Landbruks- og matdepartementet konsulterer med NRL og Sametinget. I perioden august 2023 til mai 2024 har det vært avholdt totalt 14 konsultasjonsmøter. Etter høringsrunden vil departementet ha avsluttende konsultasjoner med Sametinget og NRL. Det har vært gode og konstruktive konsultasjoner, og det er oppnådd enighet om at departementets forslag til endringer i reindriftsloven skal sendes på høring.

Innsending av høringsuttalelse og høringsfrist

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber adressatene vurdere om notatet bør fremlegges for underliggende etater og organer som ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Merk at innspill er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Vi ber om at høringsinnspill sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Dersom det skulle by på tekniske problemer, kan høringssvar sendes til postmottak@lmd.dep.no med referanse 24/1356.

Frist for å sende inn høringssvar er 1.oktober 2024.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id3047248/

Spørsmål om høringssaken kan rettes til rådgiver Mathias Hole på e-post mathias.hole@lmd.dep.no og prosjektleder Lill-Tove Voje Skorge på e-post lill-tove-voje.skorge@lmd.dep.no.

Med hilsen

Morten Floor (e.f.)                                                          Mathias Hole

avdelingsdirektør                                                            rådgiver                                       

                                                                                            

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer