Skriveregler for regjeringen.no

Disse skrivereglene, retningslinjene og anbefalingene gjelder for innhold som publiseres på regjeringen.no. Her finner du regler og eksempler, i tillegg til en del avklaringer når det gjelder hvilken form av et ord vi har valgt å bruke der det finnes flere lovlige former. Du finner også en del anbefalinger om å bruke enklere og klarere uttrykk i stedet for tunge og kansellipregede ord.

Ta gjerne kontakt på e-post dersom du finner feil og mangler, eller hvis du har tips til flere ting som burde finnes i disse skrivereglene.

Velg bokstav

A

Aktivere

Å aktivere noe er å sette det i funksjon. Å aktivisere noen er å få dem i aktivitet. 

Altfor

For å uttrykke at noe er i for stor grad, bruker vi «altfor»: Renten er altfor lav. «Alt for» i to ord kan bare brukes i sammenhenger som «Alt for Norge» og «han vil gjøre alt for barna sine». 

Anføre

Bruk gjerne «føre opp» eller «vise til» i stedet. 

Anførselstegn

Bruk riktige anførselstegn, som «dette», ikke "dette". 

Hurtigtaster for anførselstegn:
Alt+0171: «
Alt+0187: »
Tallkoden må tastes på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet) mens du holder Alt-tasten nede.

Anførselstegn brukes for å markere et ordrett sitat, rundt navn på selvstendige kunstverk (som bøker, filmer etc.) og for å vise at et ord ikke er allment godtatt. 

Se også «Sitater».

Avslutningshilsen

I formelle brev og e-poster er det vanlig å avslutte med en av følgende alternativer:

Hilsen/helsing

Med hilsen / Med helsing

Vennlig hilsen / Venleg helsing

Med vennlig hilsen / Med venleg helsing

Man kan også avslutte uten hilsefraser og kun skrive navn.

Språkrådet fraråder å bruke forkortelser som Vh. og Mvh. i formelle brev og e-poster. 

Avvike

Ordet «avvike» kan bare brukes sammen med «fra»; man kan avvike fra prinsippene sine, eller temperaturen kan avvike fra normalen. Ordet «fravike» brukes uten «fra» og betyr «unnlate å følge». Eksempel: Vi fraviker reglene i dette tilfellet. 

B

Bevilgning

En bevilgning er en tildeling av penger. En bevilling er en tillatelse (nynorsk: løyve). 

C

Covid-19

Vi skriver covid-19 med liten c. Covid-19 er sykdommen som forårsakes av viruset SARS-CoV-2. 

Cubansk/kubansk

Det er valgfritt å skrive cubansk/kubansk og cubaner/kubaner om det som gjelder Cuba og cubanere. 

D

Dato

Vi skriver datoer slik: 03.09.2017. Vi skriver tidsspenn med tankestrek, uten mellomrom, slik: 2013–2017. 

Hurtigtast for tankestrek: alt+0150 
Tallkoden må tastes på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet) mens du holder Alt-tasten nede.

Dedikere

Å tilpasse noe et bestemt formål heter å «dedikere» det til dette formål. Man kan for eksempel ha en dedikert stilling til en bestemt oppgave. Å «dedisere» betyr å tilegne; en forfatter kan dedisere en roman til en bestemt person. 

Deltaker

Vi skriver deltaker og mottaker, ikke deltager og mottager. 

E

Engelske stillingstitler

Se gjerne UDs sider for engelske stillingstitler. 

Enhver

Det heter «alle og enhver» eller «noen hver». Det heter IKKE «noen og enhver». 

Enig

Man kan være enig i en sak og enig med en person. Flere personer kan bli enige om noe. 

E-post

Vi skriver e-post, ikke e-mail eller mail. Som verb bruker vi «å sende e-post». 

F

Fet skrift

Fet skrift kan brukes til å framheve innholdet i en tekst, for eksempel nøkkelord eller stikkord. 

Forbokstav

Departementsnavn og lignende skrives med én stor forbokstav. Det heter Justis- og beredskapsdepartementet og Statsministerens kontor. Det heter også for eksempel «Nordisk råd». Titler skrives med liten forbokstav (direktør, departementsråd). Kongen skrives med stor K bare når man refererer til institusjonen, som «Kongen i statsråd». Statsrådet skrives med liten forbokstav, selv om Kongen i statsråd skrives med stor K. Lover skrives med liten forbokstav (straffeloven, kjøpsloven); unntaket er Grunnloven og de lovene som har et egennavn som førsteledd, som Svalbardloven og Finnmarksloven. 

Forfordele

Å forfordele noen er å gi dem mindre enn de har rett til. Imidlertid brukes dette ordet så ofte i motsatt betydning at det er stor sjanse for å bli misforstått. Derfor er det best å unngå å bruke ordet. 

Forhold

Uttrykket «i forhold til» betyr «sammenlignet med». Unngå å bruke uttrykket dersom du egentlig mener «når det gjelder». 

Forholdsregler

Det heter forholdsregler, ikke forhåndsregler. 

Fravike

Ordet «avvike» kan bare brukes sammen med «fra»; man kan avvike fra prinsippene sine, eller temperaturen kan avvike fra normalen. Ordet «fravike» brukes uten «fra» og betyr «unnlate å følge». Eksempel: Vi fraviker reglene i dette tilfellet. 

G

Gjenspeile

Å gjenspeile betyr å reflektere eller vise tilbake på. Å henspille på betyr å hentyde til. (Å «henspeile» er ikke et ord som finnes på norsk.) 

H

Halvårlig

Noe som er halvårlig, skjer hvert halvår: Lånet betales med halvårlige avdrag. Noe som er halvårig, varer et halvt år: Et halvårig studium. 

Henspille

Å gjenspeile betyr å reflektere eller vise tilbake på. Å henspille på betyr å hentyde til. (Å «henspeile» er ikke et ord som finnes på norsk.) 

Høringssvar

Vi kan skrive høringssvar eller høringsuttalelse. For å unngå forvirring hos leseren, er det best å holde seg til bare én av delene, velg da gjerne høringssvar, som er kortest. Nynorsk: høyringssvar. 

Høyest

Ordet «høyest» brukes sammenlignende: Dette huset er høyest. Ordet «høyst» brukes ikke sammenlignende: Det kan høyst være tolv medlemmer i styret. 

I

Ifølge

Ordet ifølge betyr «i overensstemmelse med», mens «i følge» brukes for det konkrete å være i følge med noen. Det heter altså «Ifølge rapporten», ikke «I følge rapporten». 

Imøtegå

Å imøtegå betyr å argumentere mot og prøve å gjendrive. Å imøtekomme betyr å oppfylle eller gå med på. Disse ordene betyr nesten det motsatte av hverandre, men begge brukes ofte feil. 

Internett

Du kan skrive internett eller Internett, altså med liten eller stor forbokstav. 

Intervall

Intervaller ved tid, mål, vekt og andre talloppgaver angis ved tankestrek, ikke bindestrek. Det skal ikke være mellomrom foran og etter tankestreken. Eksempel: Arbeidstiden er 08.00–15.30. 

K

KI

KI er en forkortelse for kunstig intelligens. Kunstig intelligens kommer fra det engelske artificial intelligence, forkortet AI. Vi bruker den norske forkortingen KI. I ordsammensetninger med KI må bindestrek være med, som for eksempel «KI-systemer».

Klokkeslett

Klokkeslett skrives som 13.30. Tidsspenn mellom to klokkeslett skrives med tankestrek og uten mellomrom, altså 13.30–15.00. 

Hurtigtast for tankestrek: alt+0150 
Tallkoden må tastes på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet) mens du holder Alt-tasten nede.

Korona

Vi skriver korona med liten k. Koronavirus skrives i ett ord. 

Kursiv

Kursiv brukes for å utheve eller legge ekstra trykk på ord i løpende tekst. Unngå utstrakt bruk av kursiv i brødtekst når du skriver for internett.

L

Land

Offisiell skrivemåte på bokmål og nynorsk:

Lenger

Ordet «lenger» er gradbøyning av både «langt» og «lenge»: Jeg gikk lenger enn deg, og du ventet lenger enn meg. Ordet «lengre» er derimot gradbøyning av «lang»: Etter en lengre pause gikk de videre. 

Lenker

Lenker skal være meningsbærende og forstås utenfor kontekst. Ikke «Klikk her» eller «Les mer», men «Mer om miljøsamarbeidet i Sør-Afrika». Lenker til andre nettsteder skal ikke åpnes i nytt vindu. Angivelse av filformatet skal inngå som en del av lenken, eks. «Husrom for Den norske stat 1905-2005 (PDF)». 

Lide

Man kan lide av en sykdom, og man kan lide under en situasjon. 

Livet

Man kan sette et vedtak ut i livet (altså iverksette det). Man kan være i live (altså levende). 

M

Mangelfull

Mangelfulle tiltak er ikke bra nok. Manglende tiltak finnes ikke i det hele tatt. 

Millioner

Skrives fullt ut, ikke forkortet mill. eller mill.kr. 

Mottaker

Vi skriver mottaker og deltaker, ikke mottager og deltager. 

N

Nettside

Vi bruker nettside, og ikke webside, om det som heter «web page» på engelsk. For en hel «website» bruker vi «nettsted» (nynorsk «nettstad», «nettstaden»). Vi kan også referere til «nettsidene til Oljedirektoratet». 

Nynorsk

Bruk gjerne Språkrådets administrative ordliste for å finne ut hva ord og begreper som brukes mye i statsforvaltningen heter på nynorsk. 

O

Ovenfor

«Ovenfor» brukes om noe som er høyere opp enn noe annet: Som nevnt i teksten ovenfor. «Overfor» brukes om ting som er stilt rett mot hverandre, og også i overført betydning: Vi står overfor et problem. 

Overalt

«Overalt» i ett ord betyr «alle steder». «Over alt» i to ord betyr «mer enn alt». 

Overskrifter

Det skal ikke være punktum etter overskrifter. 

P

Passiv

Forsøk å unngå passiv verbbruk i sammenhenger der det er klart hvem som utfører (eller kan utføre) handlingen. 

PDF

Skrives med store bokstaver. Bøying: PDF-en, PDF-er, PDF-dokument 

Potensial

Det heter potensial, ikke potensiale.

Programvare

Vi skriver programvare, ikke software. 

Prosent

Ikke bruk % eller pst. i vanlig tekst – skriv prosent fullt ut med bokstaver. Prosenttegnet % kan brukes i grafer og tabeller. 

Punktliste

Hvis punktene i punktlisten er fortsettelse på setningen over, skal det være liten forbokstav i hvert punkt og ikke punktum etter. Hvis hvert punkt i listen er en fullstendig setning, skal den ha stor bokstav først og punktum etter. 

Punktum

Det skal ikke være punktum etter overskrifter eller korte punkter i en oppramsing/punktliste. 

R

Regjeringen

Vi kan alltid skrive regjeringen/regjeringa med liten forbokstav. Dersom vi velger å skrive Regjeringa/Regjeringen med stor forbokstav, er det for å tydeliggjøre at vi mener statsorganet, institusjonen, ikke den enkelte regjering.

Når navnet til statsministeren legges til, dreier det seg om den enkelte regjering og da skrives regjering med liten forbokstav pluss navnet på statsministeren. 

Replikkstrek

Replikkstrek er lik tankestrek og ser slik ut: –
Det skal være mellomrom mellom replikkstreken og første bokstav i sitatet.

Hurtigtast for tankestrek: alt+0150 
Tallkoden må tastes på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet) mens du holder Alt-tasten nede.

S

SARS-CoV-2

Vi skriver det medisinske navnet på koronaviruset slik: SARS-CoV-2. Det er dette viruset som forårsaker sykdommen covid-19. 

Satsing

Vi skriver satsing og satsingsområde, ikke satsning og satsningsområde.  

Sitater

Vi skriver vanligvis sitater med tankestrek først, ikke med anførselstegn. 

På engelsk følger vi britisk standard og bruker enkle anførselstegn, som dette: ‘This text is in English’, said the Minister. 

Vi bruker ikke tankestrek før sitat på engelsk.  

Skriftspråk

Bokmål og nynorsk er likeverdige språk. I offentlige organer er bokmål og nynorsk likestilte skriftspråk.

«Målform» kan brukes for å beskrive forholdet mellom de to skriftspråkene.

Ordet «målføre» betyr omtrent det samme som «dialekt». 

Skråstrek

Skråstrek brukes som regel for å skille alternativer. Dersom det bare er ett ord på hver side av skråstreken, skal det ikke være mellomrom. Slik: «ja/nei».

Hvis det er to eller flere ord på minst én side av skråstreken, skal det være mellomrom: «Jeg kommer / jeg kommer ikke.»

I løpende tekst er det best å unngå bruk av skråstrek. 

Strømme

Vi skriver strømme og strømming om nett-tv, ikke streame og streaming. For eksempel: «Pressekonferansen strømmes direkte på regjeringen.no.»

På nynorsk skriver vi strøyme: «Pressekonferansen blir strøyma direkte på regjeringa.no.»

Studie

Hankjønnsordet «studie» kan bety et utkast til et kunstverk eller en mindre avhandling. Intetkjønnsordet «studium» kan bety enten det å studere eller et fag man studerer. Eksempler: dette er et studium verdt; medisin er et lukket studium. Begge ordene heter «studier» i flertall. 

T

Tall

Små tall opp til tolv skriver vi vanligvis med bokstaver. I tekster der tall er hovedsaken, bør alle tall skrives med siffer. 

Store tall skrives i grupper på tre og tre, uten punktum mellom. Slik:

1 200 000
50 000
3 200

Firesifrede tall kan også skrives uten mellomrom: 3200

Tankestrek

Det skal være mellomrom foran og etter tankestrek når den brukes foran og etter innskutt tekst. Når tankestreken brukes for å angi intervall, skal det ikke være mellomrom. Eksempel: Utvalget eksisterte 2008–2011. 

Hurtigtast for tankestrek: alt+0150 
Tallkoden må tastes på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet) mens du holder Alt-tasten nede.

V

Verdiskaping

Vi skriver verdiskaping, ikke verdiskapning.