Konstitusjonell ordbok

Denne ordboken inneholder forklaringer av en del begreper som brukes på regjeringen.no. Ved feil eller mangler, kontakt gjerne redaksjonen@dss.dep.no.

Ordboken er først og fremst laget for å brukes på sider som handler om hvordan Norge styres og hvordan regjeringen og departementene arbeider. Vi håper at den vil gjøre det enklere for brukerne å forstå innholdet på disse sidene. 

Velg bokstav

A

Akkreditere
 Gi en person fullmakt til å være på et spesielt sted eller til å ha en spesiell stilling.
Ambassade
Et lands representasjon i et annet land med en ambassadør som leder.
Ambassaderåd
Tenestemann ved ein ambassade, med rang nest etter ambassadøren
Ambassadør
Diplomatisk utsending av høgste rang
Anbud
Bindande tilbod om levering av ein vare, ei tjeneste eller utføring av eit oppdrag på vilkår som er sett opp av den som ønsker å få tenesta utført.
Anke
Klage på ein dom eller ei avgjerd til ein høgre rettsinstans.
Arbeidsmiljøloven
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
Asyl
Fristed (i framandt land) for ein flyktning.
Asylsøker
Person som søker fristed/ opphold i et land som beskyttelse mot forfølgelse.
Attache
Person i utenrikstjenesten; person som er knyttet til en legasjon eller ambassade, ofte for å ta seg av et særområde
Avgifter
Beløp som betales til stat eller kommune i forbindelse med salg, bruk eller forbruk av noe.

B

Bevilgning
Stille økonomiske midler til rådighet; økonomiske midler som blir stilt til rådighet. (Nynorsk: løyving)
Bilateral
Tosidig, som gjeld eller forpliktar to partar.
Bistand
Hjelp, støtte.
Budsjettkonferanse
Konferanse der regjeringa jobbar med statsbudsjettet.
Byråkrat
En byråkrat er en ikke-politisk fagperson som jobber i det offentlige.
Bærekraftig utvikling
Utvikling som gir økonomisk vekst og bedre livsvilkår for menneskene uten å ødelegge naturressursene og -miljøet for fremtidige generasjoner.

D

Delegasjon
Utsendinger med fullmakt til å føre forhandlinger på vegne av en organisasjon, stat eller lignende.
Delegere
Det å overlate til ein annan å utføre å treffe avgjerder på sine vegne, ved avtaleinngåing, instruks eller forvaltningsvedtak.
Demokrati
Styreform der fleirtalet av folket har den avgjerande makta; folkestyre.
Departement
Del av regjeringsadministrasjonen som blir styrt av et regjeringsmedlem/en statsråd.
Departementsråd
Øverste ikke-politiske leder av et departement.
Depoterklæring
Erklæring som regulerer innsynsadgangen til dokumentet som er levert til oppbevaring hos Riksarkivet.
Diplomat
Person som representerer et land i et annet land.
Direktorat
Statleg verksemd underlagd eit departement.

E

EFTA
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) består av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Norge forhandler i hovedsak om frihandelsavtaler sammen med de andre EFTA-statene.
Ekspedisjonssjef
Avdelingssjef i eit departement.
Embete
En høyere stilling i statstjenesten. Den som innehar stillingen utnevnes av Kongen i statsråd.
Embetsmann
I Norge er embetsmann eller embetskvinne en statstjenesteperson som er utnevnt av Kongen i statsråd.
EU
Den europeiske union.
EØS
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital.

F

Fagproposisjon
Budsjettforslag for kvart einskilt departement. Prop. 1 S.
Finansråd
Øverste ikke-politiske leder av Finansdepartementet.
Finanstalen
Finansministerens tale til Stortinget, med en redegjørelse om hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringer gjennom prioriteringer og tiltak i statsbudsjettet.
Flertallsregjering
En regjering som har flertall på Stortinget.
Flyktning
Person på flukt som tilfredstiller krav til flyktningstatus.
FN
Forente nasjoner.
Folketrygd
Offentlig støtteordning som gir økonomisk utbetaling ved oppnådd alder, arbeidsløshet,
sykdom m.m.
Forfatning (konstitusjon)
Grunnleggende rettsregler for hvordan en stat skal styres. Kan bestå av skrevne regler (Grunnloven) og uskrevne regler (konstitusjonell sedvanerett).
Forretningsministerium
Når statsministeren har levert sin avskjedssøknad, ber Kongen regjeringen ivareta de «løpende forretninger» inntil en ny regjering er på plass. I denne perioden kalles sittende regjering for et forretningsministerium.
Forskrifter
Generell bestemmelse om borgernes rettigheter eller plikter. Blir fastsatt av forvaltningsmyndighetene som ledd i utøving av offentlig myndighet.
Forvaltning
Administrasjonen av stat, fylke og kommune. Til dømes arbeidet som departementa gjer for regjeringa.
Forvaltningsorgan
Et organ for stat eller kommune som utøver offentlig myndighet.
Frivillig organisasjon
Organisasjon som ikke er opprettet av det offentlige. Det er frivillig å bli medlem, og medlemmene kan melde seg ut når de ønsker.
Fylkeskommune
Regionalt, folkevalgt, offentlig styringsvirksomhet.
Fylkesmann
Norsk embetsmann som utøver den øverste sivile forvaltningsmyndighet i fylket.
Fylkestingsval
Val av representantar til fylkestinget.

G

Generalkonsul
En stats stedlige representant i et fremmed land, som ivaretar et lands og dets borgeres
interesser i utlandet. En generalkonsul leder et generalkonsulat.
Generalkonsulat
En stats representasjon i et fremmed land ledet av fagtjenestemann (ambassadør, ministerråd, ambassaderåd, ambassadesekretær eller attaché).
Grunnloven
Skrevne regler om hvordan et land skal styres og hvordan makten skal fordeles.
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.
Grunnlovsendringer
Endringer av Grunnloven må fremsettes i løpet av de tre første årene i en stortingsperiode, og må behandles i første, andre eller tredje året i neste periode. Dermed vil det alltid være et stortingsvalg mellom forslag og vedtak, slik at velgerne får anledning til å uttale seg.
Gul bok
Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Prop. 1 S

H

Høgsterett
Den øverste domstolen i Noreg.
Høgsterettsjustitiarius
Leiar av Høgsterett.
Høring
Prosess der departementene ber om uttalelser fra berørte parter til et forslag som de arbeider med.
Høringsbrev
Brev som departementene sender ut til berørte parter i forbindelse med behandling av politiske saker. Det inneholder informasjon om saken, og oppfordrer berørte til å komme med en uttalelse om saken.
Høringsuttalelse
Uttalelser som kommer til en høringssak. Kalles også høringssvar.
Høyesteretts kjæremålsutvalg
Før 1. januar 2008 betegnelse på Høyesteretts ankeutvalg.
Høyesteretts ankeutvalg
Utvalg under Høyesterett. Utvalet avgjør anker over kjennelser og beslutninger i lagmannsrettene. Gjennomgår også anker over dommer, og skal nekte anken fremmet til behandling hvis ikke saken er svært viktig eller prinsipiell. Før 1. januar 2008 Høyesteretts kjæremålsutvalg.
Høyringsinstans
Mottakar av høyringsbrev. Andre enn høyringsinstansane kan óg gi innspel til ei høyringssak.

I

Innstilling
Når en stortingskomité har drøftet en sak, avgis en skriftlig innstilling. Den gir uttrykk for komiteens syn, og forslag til vedtak. Innstillingen blir deretter behandlet i Stortinget.
Innsyn
Den enkeltes rett til å gjøre seg kjent med opplysninger i offentlige og private dokumenter og arkiver.
Innsynsadgang
Adgang til opplysninger i offentlige og private dokumenter og arkiver.
Interesseorganisasjon
Organisasjon som har til formål å arbeide for egne medlemmers interesser.
Interpellasjon
Spørsmål frå eit medlem av Stortinget til regjeringa eller ein statsråd som er meir omfattande enn eit spørjetimespørsmål. Gjeld ofte større og politisk viktigare saker.
Iverksettingsbrev
Overordna styringsdokument frå departementa til underliggande etatar for ein bestemt periode.

K

Kabinettspørsmål
Erklæring fra regjeringen eller en eller flere statsråder om at de vil gå av dersom de får flertallet i Stortinget mot seg.
Kirkeval
Val av representantar til menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kyrkja.
Kjæremål
Tidligere betegnelse på rettsmiddel mot domstolsavgjørelser som ikke var gjenstand for anke.
Koalisjon
Samarbeid. For eksempel mellom politiske partier for å danne regjering
Kommune
Et geografisk avgrenset område eller fellesskap med ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting.
Kommunevalg
Valg av representanter til kommunestyret.
Kongelig resolusjon
Beslutning av Kongen i statsråd. En beslutning truffet av Regjeringen i formelt møte og i bestemte former med Kongen til stede.
Kongen
Norges statsoverhode når dette er en mann. Brukes av og til i lover eller forskrifter som kortform for begrepet "Kongen i statsråd".
Kongen i statsråd
Når Regjeringen fatter beslutninger samlet, skjer det i Statsråd. Statsrådet ledes av Kongen, og beslutningene formuleres dermed som fattet av ”Kongen i statsråd”
Konsesjon
Tillatelse eller bevilling. For eksempel tillatelse fra offentlig myndighet til å drive økonomisk virksomhet.
Konstituere
Stortinget trer sammen den første hverdagen i oktober. Når Stortinget har valgt sin president og de fem visepresidentene, erklærer presidenten Stortinget for lovlig konstituert (åpnet).
Konstitusjon (forfatning)
Rettslig ordning som danner grunnlaget for hvordan en stat skal styres. Også brukt om et lands grunnlov.
Konstitusjonell
Som gjelder eller er i samsvar med konstitusjonen, det vil si landets forfatning eller grunnlov.
Konsul
Tjenestemann som ivaretar et lands og dets borgeres interesser i utlandet. En konsul kan være utsendt fagtjenestemann ved et generalkonsulat i utenrikstjenesten eller valgkonsul (honorær). En honorær generalkonsul/konsul er ulønnet og fastboende på stedet
Konsulat
En stats offisielle representasjon i en by/distrikt i en annen stat, enten ledet av utsendt fagtjenestemann eller lokalt ansatt, honorær generalkonsul eller konsul.
Kontrollutvalg
Utvalg som kontrollerer et forvaltningsorgan eller en organisasjon.

L

Lagmannsrett
Domstol som har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett.
Lagtinget
Ein firedel av stortingsrepresentantane blei valde til Lagtinget. I Lagtinget blei alle lovsaker behandla for andre gong. Avvikla 1. oktober 2009.
Lobbyvirksomhet
Politisk aktivitet for å påvirke politikere i en sak ved å ta direkte kontakt.
Lovdata
Stiftelse med formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.
Lovdata.no
Offentleg nettstad som inneheld gjeldande norske lovar og reglar.
Løyving
Stille økonomiske middel til rådigheit; økonomiske middel som blir stilt til rådigheit. (Bokmål: bevilgning)

M

Mandat
Oppdrag eller fullmakt. I Stortinget er et mandat retten til å innta en plass i Stortinget (en stortingsplass). Det er 169 mandater.
Melding til Stortinget
En orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet i Stortinget.
Mindretallsregjering
Regjering som ikke har flertall i Stortinget.
Minister
Regjeringsmedlem. Leder som oftest et departement.
Ministerråd
Møte mellom ministere fra flere land. For eksempel Nordisk ministerråd. Ministerråd er også stillingskoden for nestsjef ved norske ambassader.
Mistillitsforslag
Når en gruppe foreslår et vedtak om at de ikke lenger har tillit til den valgte ledelsen. Særlig viktig er mistillitsforslag i forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling i parlamentariske stater.
Mållova
Lov om målbruk i offentleg teneste regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten.

N

Nasjonalbudsjett
Budsjettert overslag over de viktigste postene i nasjonalregnskapet for året som kommer. Utarbeides av Finansdepartementet. Meld. St. 1 er nasjonalbudsjettet, som er en del av statsbudsjettet.
NAV
NAV er arbeids- og velferdsforvaltninga.
Norad
Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid, og skal sikre kvalitet i norsk bistand.
Norges offentlige utredninger
Også kalt NOU. En serie med utredninger av ulike forhold i samfunnet. De er utarbeidet av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement.

O

Odelstinget
Bestod av 3/4 av Stortingets medlemmer. Odelstinget behandlet først alle lovforslag, og oversendte sin beslutning til Lagtinget, som bestod av de resterende 1/4 av Stortinget. Avviklet i 2009.
Odelstingsmelding
Melding fra regjeringen om tilbaketrekking av et lovforslag. Odelstingsmelding er nå erstattet av melding til Stortinget (Meld. St.). Melding til Stortinget blir også brukt når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til vedtak.
Odelstingsproposisjon
Lovforslag som kom fra regjeringen og ble oversendt Odelstinget til behandling. Er nå erstattet av proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (Prop. L).
Offentleglova
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd.
Opposisjon
Politisk gruppering som står i motsetning til regjeringen.

P

Parlamentarisme
Politisk styreform. Regjeringen sitter så lenge flertallet i nasjonalforsamlingen (Stortinget) tillater. Norge har parlamentarisme som styreform.
Parti
Politisk parti. Gruppe av personer som har sluttet seg sammen ut fra politiske holdninger og idéer.
Partigruppe
På Stortinget tilhører representantene fra samme politiske parti en partigruppe.
Persona non grata
Uønsket person (lat. 'ikke kjær person').
Politisk rådgiver
Stillingsbetegnelse for en nær, rådgivende og fortrolig medarbeider til ledende politikere. Ansatt på politisk grunnlag.
Politisk sekretær
Stillingsbetegnelse for en nær, rådgivende og fortrolig medarbeider til ledende politikere. Ansatt på politisk grunnlag.
Proposisjon
Forslag fra regjeringen til Stortinget. Det kan være lovforslag, alminnelige saker og budsjettsaker.
Provisorisk anordning
Midlertidig bestemmelse som gjelder som lov. Kan etter Grunnlovens § 17 fattes av Kongen (regjeringen) dersom det angår «handel, toll, næringsveier og offentlig forvaltning og regulering», og bare dersom Stortinget ikke er samlet.

R

Rapportering
Å avgi en uttalelse, innberetning, melding eller redegjørelse.
Regjeringen
Regjeringen har den utøvende makt. I Grunnloven står det at regjeringen skal bestå av statsministeren og minst syv andre medlemmer (statsråder).
Regjeringsadvokaten
Statens advokatkontor i sivile saker.
Regjeringskonferanse
Møte mellom statsministeren og ministrene/statsrådene. Her blir viktige politiske spørsmål drøftet. Hyppigheten varierer fra regjering til regjering, men er normalt 1-2 ganger per uke.
Regjeringskvartalet
Område i Oslo med mange regjeringsbygg.
Regjeringsnotat
Notat utarbeid av statsråd/minister til en regjeringskonferanse.
Regjeringsråd
Øverste administrative sjef for Statsministerens kontor, leder for Statsrådets og Regjeringens sekretariat og Regjeringens fremste rådgiver. Ikke en politisk stilling. Den øverste stillingen i embetsverket, og har dermed koordinerende rolle overfor øvrige departementsråder.
Resolusjon
Beslutning vedtatt av Kongen i statsråd (kongelig resolusjon) eller en beslutning vedtatt av regjeringen under kongens fravær.
Resultatmål
Beskrivelse på hvilke mål en prosess eller et prosjekt skal oppnå.
Revidert nasjonalbudsjett
En oppdatering av Nasjonalbudsjettet. Beskriver bla. hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken. Kalles også Meld. St. 2.
Rikets tilstand
Den samlete tilstanden, på alle områder, i hele kongeriket Norge. Brukes som regel om meldingen Regjeringen legger fram ved Stortingets åpning.
Riksrevisjonen
Kontrollerer at regjeringen styrer slilk Stortinget har bestemt og er underlagt Stortinget.
R-notat
Forkortelse for regjeringsnotat. Notatet er utarbeidet av en statsråd til en regjeringskonferanse. Det inneholder saker vedkommende ønsker å drøfte.
Rundskriv
Særlig brukt om skriv fra en overordnet myndighet til flere underordnede.

S

Sanksjon
I statsforfatningsretten brukes sanksjon om godkjenning eller stadfesting, der statsoverhodet godkjenner lov eller vedtak av nasjonalforsamlingen.
I folkeretten brukes sanksjon først og fremst om straffetiltak overfor en stat.
Settestatsråd
Stedfortreder for statsråd. Dersom statsråden som er ansvarlig for en sak er inhabil, blir en annen statsråd oppnevnt som settestatsråd.
Sivilombudsmann
Stortingsoppnevnt ombud som har til oppgave å passe på at den offentlige forvaltning ikke gjør urett mot den enkelte borger.
Skatt
Avgift eller ytelse, i penger, til stat og kommune.
Spørretime i Stortinget
Møte i Stortinget der stortingsrepresentantene kan stille spørsmål til statsrådene.
Statsbudsjettet
Budsjett over statens inntekter og utgifter for det kommende året. Vedtas i Stortinget i slutten av hver høstsesjon.
Statsminister
Leder for en regjering.
Statsministerens kontor
Bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.
Statsråd
Medlem av regjeringen, også kalt minister.
Brukes også om regjeringsmøte ledet av Kongen. Her fatter regjeringen offisielle beslutninger.
Statssekretær
Ansatt på politisk grunnlag som rangerer nest etter statsråden i departementene.
Stortinget
Norges folkevalgte nasjonalforsamling. Stortingets viktigste oppgaver er å vedta lover, bestemme statens budsjett og å kontrollere regjeringen.
Stortingsmelding
Melding til Stortinget fra Regjeringen om en sak. Fra 1.oktober 2009 brukes den nye betegnelsen "melding til Stortinget".
Stortingspresident
Stortingspresidenten leder møtene i Stortinget, leder presidentskapet i Stortinget, og innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.
Stortingsproposisjon
Forslag til vedtak om ulike saker fra regjeringen til Stortinget. Fra 1. oktober 2009 brukes den nye betegnelsen "proposisjon til Stortinget".
Stortingsrepresentant
Person som er valgt inn på Stortinget for å representere et parti og et distrikt.
Stortingsvalg
Valg av representanter til Stortinget.
Stortingsvedtak
Beslutning Stortinget tar, som ikke er et lovvedtak.
Subsidier
Overføringer som er knyttet til næringsvirksomhet. Tilsvarende ytelser til private husholdninger kalles stønader.

T

Tildelingsbrev
Brev fra et departement til departementets underliggende virksomheter. Skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav.
Tilsyn
Kontroll, overvåking.
Tilsynsmyndighet
Et offentlig organ som har til oppgave å påse at lover og forskrifter følges.
Tiltredelseserklæring
Erklæring som den nye regjeringen lager ved et regjeringsskifte om hovedlinjene i politikken den vil føre. Erklæringen blir lagt fram for Stortinget.
Trontaledebatten
Politisk debatt i Stortinget basert på Trontalen.
Trontalen
Tale som leses opp av Kongen ved Stortingets høytidelige åpning. Talen legger frem regjeringens politikk og program for tiden fremover, og er sammen med beretningen om rikets tilstand grunnlaget for trontaledebatten i Stortinget.

U

Unntatt offentlighet
Offentleglova gir mulighet til å unnta dokumenter fra offentligheten. Da har ikke offentligheten rett til innsyn i disse dokumentene.
Utenriks
Utenriks betegner noe som foregår utenfor Norges grenser, eller som gjelder forhold utenfor riket.
Utenriksdepartementet
Departement som har ansvaret for Norges forhold til andre land og internasjonale organisasjoner og arbeider for Norges interesser internasjonalt.
Utenriksminister
Utenriksdepartementets sjef. Kontrasignerer alle avtaler med fremmede stater som blir undertegnet av Kongen.
Utenriksråd
Øverste ikke-politiske leder i Utenriksdepartementet. Tilsvarer departementsråd i de andre departementene.
Utenrikstjenesten
Har som oppgave å ivareta Norges interesser i forhold til utlandet og gi råd og hjelp til nordmenn i forhold til utenlandske myndigheter, personer og institusjoner. Består av Utenriksdepartementet i Norge og utenriksstasjonene utenfor Norge.
Utredning
En undersøkelse for å bringe klarhet rundt et spørsmål.
Utvalg
En oppnevnt komité.
Utviklingshjelp
Økonomisk eller annen hjelp til utviklingsland, nå ofte kalt utviklingssamarbeid
Utviklingssamarbeid
Økonomisk eller annen hjelp til utviklingsland.

V

Valg
Avstemning for å peke ut ledere eller representanter.
Vedtak
En beslutning.
Velferdsstat
Land hvor myndighetene har ansvar for innbyggernes sosiale velferd. Velferdsordningene kan være overføringer (trygdeordninger) eller tjenester (for eksempel sykehus og utdanning).