Hva er et forretningsministerium?

Når statsministeren har levert sin avskjedssøknad, ber Kongen regjeringen ivareta de «løpende forretninger» inntil en ny regjering er på plass. I denne perioden kalles sittende regjering for et forretningsministerium.

Det går vanligvis noe tid fra en statsminister varsler at han eller hun vil søke avskjed og til avskjedssøknaden blir fremmet i Statsråd. I denne første perioden er ikke regjeringen et forretningsministerium, og det er ikke juridiske begrensninger for hva regjeringen kan gjøre. En regjering må likevel være varsom med å fatte beslutninger i politisk kontroversielle saker i denne mellomperioden.

Et forretningsministerium bør ikke foreta seg noe som flertallet på Stortinget er imot. Vedtak som allerede er fattet av Stortinget kan iverksettes. Mindre saker og administrative rutinesaker kan også behandles, men et forretningsministerium bør ikke ta beslutninger i politisk viktige eller omstridte saker.

I noen tilfeller, f.eks. under en internasjonal krise, må et forretningsministerium likevel ha myndighet til å kunne handle raskt og treffe nødvendige tiltak, selv om tiltakene er politisk kontroversielle. Da er det viktig å vurdere hvor mye saken haster og hvor lang tid det trolig vil ta før en ny regjering er klar til å overta. Dersom en slik situasjon oppstår må Stortinget involveres i beslutningen så langt det er praktisk mulig.

Et forretningsministerium kan bare unntaksvis og i særskilte tilfeller treffe beslutninger som den nye regjeringen ikke kan omgjøre. Dette gjelder blant annet utnevning av høytstående embetsmenn. Et forretningsministerium må også avstå fra å inngå internasjonale avtaler som innebærer at Norge tar på seg forpliktelser og å oppnevne styrer og råd.