Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar – Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instruksar frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet til underliggande verksemder, samt verksemdenes årsrapportar.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordna ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltinga fyller forventingane som stillast til etaten og at dei når dei mål og resultat som går fram av departementet sitt oppdrag. Les meir om Arbeids- og velferdsdirektoratet

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2022: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.2 (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.3 (PDF), supplerende tildelingsbrev til nr.4 (PDF), Årsrapport (nav.no)
2020:Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) | Årsrapport (nav.no)
2019: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (nav.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 8 (PDF)  |Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Arbeidsretten er ein særdomstol som handsamer tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtalar og visse tvistar om fortolking av arbeidstvist- og tenestetvistloven sine reglar, tvistar om brot på tariffavtalar og om sanksjonar ved slike avtalebrot. Arbeidsretten handsamer også tvistar om erstatningsansvar ved avtalebrot og ulovleg stans i arbeidet. Les meir om Arbeidsretten. 

2022: Tildelingsbrev (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF) 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at føresegnene gitt i og i medhald av arbeidsmiljølova vert overhalde. Arbeidstilsynet har òg oppgåver knytt til enkelte andre lover, der lønsgarantilova, ferielova og delar av tobakkskadelova er dei viktigaste. Les meir om Arbeidstilsynet.

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2022: Tildelingsbrev (PDF)| supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)
2021:Tildelingsbrev (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)| supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 8 (PDF) |Årsrapport (PDF)
2020:Tildelingsbrev (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) |
Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2018: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Noregs forskingsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementa som har løyvingar til forsking gjennom Forskingsrådet, sender eigne tildelingsbrev. Du finn Arbeids- og sosialdepartementet og andre departement sine tildelingsbrev til Noregs forskningsråd frå lenkane under:

2022: Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2022
2021: Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2021 (pdf) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (pdf)
2020: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2020
2019: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2019
2018: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2018
2017: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2017 
2016: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2016
2015: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2015
2014: Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2014

Petroleumstilsynet (Ptil) skal leggje premissar for og fylgje opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå for helse, miljø, tryggleik og beredskap og gjennom dette bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet. Les meir om Petroleumstilsynet.

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2022: Tildelingsbrev (PDF) supplerende tildelingsbrev nr 1.(PDF), supplerende tildelingebrev nr 2 .(PDF)
2021:Tildelingsbrev (PDF)| supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2020:Tildelingsbrev (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | Årsrapport (ptil.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren. Les meir om Riksmeklaren.

2022: Tildelingsbrev (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF – riksmekleren.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsette og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. Medlemskap i Statens pensjonskasse er obligatorisk for statstilsette. Les meir om Statens pensjonskasse.

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2022: Tildelingsbrev (pdf)
2021: Tildelingsbrev (PDF), Årsrapport (PDF)
2020:Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Årsrapport (PDF)Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)