Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Kultur- og likestillingsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Kultur- og likestillingsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.

Nettside: www.arkivverket.no

Instruks

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 1-2023 (.pdf) |

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf) |Supplerende tildelingsbrev nr. 1-2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 2-2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 3-2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 4-2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 5-2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 6-2022 (.pdf) |Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2022 (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2021 (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2020 (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2019 (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2018 (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2017 (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2016 (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

2012: Tildelingsbrev 2012 (.pdf) 

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Nettside: https://www.kulturdirektoratet.no

2024: Tildelingsbrev 2024 (.pdf)

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - 2023 (.pdf), | Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2023 (.pdf) 

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - 2022 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - 2022 (.pdf) | Årsrapport 2022 (kulturdirektoratet.no) + Riksrevisjonens berertning for 2022 (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport 2021 (kulturradet.no) og Riksrevisjonens rapport 2021 (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport med Riksrevisjonens beretning 2020 (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport med Riksrevisjonens beretning 2019 (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport med Riksrevisjonens beretning 2018 (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 (ekstern lenke) / Riksrevisjonens beretning 2017 (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 (ekstern lenke)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (Kulturrådet, fagadministrasjonen) (.pdf)Årsrapport 2015 (Kulturrådet, Fond for lyd og bilde (.pdf) / Årsrapport 2015 (Kulturrådet, Kulturfondet/Det kollegiale organ) (.pdf)Årsrapport 2015 (Kulturrådet, Statens kunstnerstipend) (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (Kulturrådet, styret for Fond for lyd og bilde og utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf) 

2013: Tildelingsbrev 2016 (Kulturrådet, styret for Fond for lyd og bilde og utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (.pdf)   

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kultur- og likestillingsdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. 

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ble slått sammen.

Nettside: www.kulturtanken.no

Instruks

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2024: Foreløpig tildelingsbrev 2024 (.pdf) | Tildelingsbrev 2024 (.pdf) |

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 1, 2023 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 2, 2023 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 3, 2023 (.pdf) |  

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf) |Supplerende tildelingsbrev nr. 1, 2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 2, 2022 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr. 3, 2022 (.pdf)Årsrapport 2022 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport 2021 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport 2020 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport 2019 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport 2018 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

 

KORO - Kunst i offentlege rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlege rom og den største kunstprodusenten i landet.

Kjerna i KORO si verksemd er planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekt. KORO legg vekt på mangfald og nyskaping i kunstproduksjon som når eit breidt publikum i byar og distrikt over heile landet. Saman utgjer desse kunstverka den største og mest besøkte kunstsamlinga vi har her i landet, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verka.

Nettside: https://www.koro.no/

Instruks

Kultur- og likestillingsdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til KORO (fastsatt 23. desember 2022) .pdf)

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf)

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf) |Årsrapport 2022 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport 2021 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport 2020 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport 2019 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport 2018 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf) /Årsrapport GalleriRAM under KORO 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er til for dem som blir diskriminert. Hovedoppgaven er å jobbe for likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Nettside: https://www.ldo.no/

Instruks

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf) |

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf) |Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2022 (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2021 (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2020 (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2019 (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2018 (.pdf)

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kultur- og likestillingsdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Medietilsynet administrerer ulike tilskuddsordninger, som for eksempel pressestøtte til aviser og særskilte publikasjoner, støtte til bruksrettet medieforskning og etterutdanning og tilskudd til lokalkringkastingsformål.

Nettside: https://www.medietilsynet.no/

Instruks

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

2024: Tildelingsbrev 2024 (.pdf), Vedlegg 5 Budsjettinnspill 2026-tabell (.xlsx)

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf) |

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf) | Årsrapport 2022 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport 2021 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) |Årsrapport 2020 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) |Årsrapport 2019 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) |Årsrapport 2018 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

Kunnskapsdepartementet (KD) har den overordnede styringsdialogen med Norges forskningsråd. For instruks og tildelingsbrev m.m. se KDs nettside:

Tildelingsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet:

2024: Tildelingsbrev 2024 (.pdf) |  

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

Gjennom forskrifter og mandat har NFI ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

Instruks

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2024: Tildelingsbrev 2024 (.pdf) + vedlegg 5b (.xlsx)

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 4 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 5 (.pdf)| Supplerende tildelingsbrev nr. 6 (.pdf)

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf)| Årsrapport 2022 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf)| Årsrapport 2021 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)  

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport 2020 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport 2019 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport 2018 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf)

Riksteatret har som oppgåve å tilby profesjonell scenekunst til publikum over heile landet.

Riksteatret blei oppretta i 1948 for å fremme arbeidet med å få dramatisk kunst ut til folk i bygd og by og å på andre måter auke kjennskapen til god dramatisk kunst.

Nettside: http://www.riksteatret.no/Flash/

Instruks:

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning:

 

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 2023 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 4 2023 (.pdf)

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2022 (.pdf) | Årsrapport 2022 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)  

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) |Årsrapport 2021 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) | Årsrapport 2020 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport 2019 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport 2018 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Fra 1. januar 2024 ble Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innlemmet i Nasjonalbiblioteket.

Nettside: http://www.nlb.no/

2023: Tildelingsbrev 2023 (.pdf) |

2022: Tildelingsbrev 2022 (.pdf) / Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet 2022 (.pdf) | Årsrapport 2022 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2021: Tildelingsbrev 2021 (.pdf) | Årsrapport 2021 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev 2020 (.pdf) |Årsrapport 2020 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | Årsrapport 2019 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf), korrigert tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport 2018 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)


2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport 2017 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport 2016 og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

Opplysningsvesenets fond

Fra 1. mai 2019 ble Opplysningsvesenets fond overflyttet til Barne- og familiedepartementet.

Nettside: http://www.ovf.no/

2019: Tildelingsbrev 2019 (.pdf) | 

2018: Tildelingsbrev 2018 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2018 (.pdf)

2017: Tildelingsbrev 2017 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2017 (.pdf)

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2016 (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

 

Norsk lokalhistorisk institutt

Per 1. januar 2017 ble Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket, etter vedtak i Stortinget.

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning 2016 (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsmelding 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf) 

_____________________

Den norske kirke

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten og for de ansatte ved de nasjonale og regionale kirkelige virksomhetene ble overført fra staten til Den norske kirke.

Det praktisk-teologiske seminar

2016: Tildelingsbrev 2016 (.pdf)

2015: Tildelingsbrev 2015 (.pdf) | Årsrapport 2015 (.pdf)

2014: Tildelingsbrev 2014 (.pdf) | Årsrapport 2014 (.pdf)

2013: Tildelingsbrev 2013 (.pdf)

Kirkerådet og bispedømmerådene

2016: Tildelingsbrev Kirkerådet og bispedømmerådene(.pdf) 

2015: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf)Tildelingsbrev (Bispedømmerådene) (.pdf) | Årsrapporter bispedømmerådene: Agder og Telemark (.pdf), Bjørgvin (.pdf), Borg (.pdf), Hamar (.pdf), Møre (.pdf), Nidaros (.pdf), Nord-Hålogaland (.pdf), Oslo (.pdf), Stavanger (.pdf), Sør-Hålogaland (.pdf), Tunsberg (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf)Tildelingsbrev (Bispedømmerådene) (.pdf) | Årsrapporter bispedømmerådene: Agder og Telemark (.pdf), Bjørgvin (.pdf), Borg (.pdf), Hamar (.pdf), Møre (.pdf), Nidaros (.pdf), Nord-Hålogaland (.pdf), Oslo (.pdf), Stavanger (.pdf), Sør-Hålogaland (.pdf), Tunsberg (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf) 

Svalbard kirke

2016: Tildelingsbrev (.pdf) 

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf)