Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Kultur- og likestillingsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Kultur- og likestillingsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.

Nettside: www.arkivverket.no

Instruks

Kulturdepartementets reviderte instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Arkivverket (fastsatt 19. juni 2020) (.pdf)

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2022: Tildelingsbrev (.pdf) |

2021: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

2012: Tildelingsbrev (.pdf) 

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. 

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ble slått sammen.

Nettside: www.kulturtanken.no

Instruks

Kulturdepartementets reviderte instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken (fastsatt 7. juni 2020) (.pdf)

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2022: Tildelingsbrev (.pdf) |

2021: Tildelingsbrev (.pdf) | Supplerende tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

KORO - Kunst i offentlege rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlege rom og den største kunstprodusenten i landet.

Kjerna i KORO si verksemd er planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekt. KORO legg vekt på mangfald og nyskaping i kunstproduksjon som når eit breidt publikum i byar og distrikt over heile landet. Saman utgjer desse kunstverka den største og mest besøkte kunstsamlinga vi har her i landet, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verka.

Nettside: http://www.koro.no/

Instruks

Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til KORO (fastsatt 2. juli 2020) (.pdf)

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

 

2022: Tildelingsbrev (.pdf) |

2021: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf) /Årsrapport GalleriRAM under KORO (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

Kunst i offentlige rom (KORO)

 

 

KM2 Hilde Mortvedt

Likestillings- og diskrimineringsombudet er til for dem som blir diskriminert. Hovedoppgaven er å jobbe for likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Nettside: https://www.ldo.no/

Instruks

Kulturdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring til Likestillings- og diskrimineringsombudet (fastsatt 19. juni 2020) (.pdf)

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

2022: Tildelingsbrev (.pdf) |

2021: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Medietilsynet administrerer ulike tilskuddsordninger, som for eksempel pressestøtte til aviser og særskilte publikasjoner, støtte til bruksrettet medieforskning og etterutdanning og tilskudd til lokalkringkastingsformål.

Nettside: http://www.medietilsynet.no/

Instruks

Kulturdepartementets reviderte instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Medietilsynet (fastsatt 7. juni 2020) (.pdf)

Tildelingsbrev, årsrapporter og Riksrevisjonens beretning

2022: Tildelingsbrev (.pdf)

2021: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2020: Tildelingsbrev (.pdf) |Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev (.pdf) |Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev (.pdf) |Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Norsk kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Nettside: http://www.kulturrad.no/

2022: Tildelingsbrev (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (.pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 (.pdf) |

2021: Tildelingsbrev (.pdf)

2020: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport med Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2019: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport med Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport med Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (ekstern lenke) / Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (ekstern lenke)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (Kulturrådet, fagadministrasjonen) (.pdf)Årsrapport (Kulturrådet, Fond for lyd og bilde (.pdf) / Årsrapport (Kulturrådet, Kulturfondet/Det kollegiale organ) (.pdf)Årsrapport (Kulturrådet, Statens kunstnerstipend) (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (Kulturrådet, styret for Fond for lyd og bilde og utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (.pdf) | Årsrapport (.pdf) 

2013: Tildelingsbrev (Kulturrådet, styret for Fond for lyd og bilde og utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (.pdf)   

 

Opplysningsvesenets fond

Fra 1. mai 2019 ble Opplysningsvesenets fond overflyttet til Barne- og familiedepartementet.

Nettside: http://www.ovf.no/

 

2019: Tildelingsbrev (.pdf) | 

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

Norsk lokalhistorisk institutt

Per 1. januar 2017 ble Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket, etter vedtak i Stortinget.

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsmelding (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

_____________________

Den norske kirke

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten og for de ansatte ved de nasjonale og regionale kirkelige virksomhetene ble overført fra staten til Den norske kirke.

Det praktisk-teologiske seminar

2016: Tildelingsbrev (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf)

Kirkerådet og bispedømmerådene

2016: Tildelingsbrev Kirkerådet og bispedømmerådene(.pdf) 

2015: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf)Tildelingsbrev (Bispedømmerådene) (.pdf) | Årsrapporter bispedømmerådene: Agder og Telemark (.pdf), Bjørgvin (.pdf), Borg (.pdf), Hamar (.pdf), Møre (.pdf), Nidaros (.pdf), Nord-Hålogaland (.pdf), Oslo (.pdf), Stavanger (.pdf), Sør-Hålogaland (.pdf), Tunsberg (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf)Tildelingsbrev (Bispedømmerådene) (.pdf) | Årsrapporter bispedømmerådene: Agder og Telemark (.pdf), Bjørgvin (.pdf), Borg (.pdf), Hamar (.pdf), Møre (.pdf), Nidaros (.pdf), Nord-Hålogaland (.pdf), Oslo (.pdf), Stavanger (.pdf), Sør-Hålogaland (.pdf), Tunsberg (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf) 

Svalbard kirke

2016: Tildelingsbrev (.pdf) 

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf)