Tildelings- og oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet sender departementet oppdragsbrev til enheter utenfor statsforvaltningen som forvalter statlige tilskuddsordninger. Slike enheter omfatter kommuner og fylkeskommuner, tilskuddsforvaltere eid av staten (statsaksjeselskap, statsforetak, særlovselskap og andre selvstendige rettssubjekter som staten eier fullt ut) og andre instanser som stiftelser, private og selvstendige rettssubjekter som staten eier delvis. Dette er enheter som ikke mottar tildelingsbrev fra departementet i tråd med kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. Bruken av oppdragsbrev er omtalt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.2.2.2-6.2.2.4

Årsrapporter

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1 (pdf)).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (Bioteknologiloven). Mer om Bioteknologirådet. 

Departementets instruks (PDF)

2024: Tildelingsbrev (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er landets fagmyndighet på stråling og atomsikkerhet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har ansvar for forsvarlig bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, inkludert de to forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, samt beredskap ved atomulykker og andre atomhendelser. Mer om DSA. 

Departementets instruks DSA

2024: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF), supplerende 5 (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

I 2016 var Strålevernet underlagt Helsedirektoratet og revisjonsberetningen for dette året inngikk derfor i beretningen fra Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet har ansvar for å følge med på og gi råd om forhold som påvirker befolkningens helse og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, utarbeide nasjonale normer på utvalgte områder, være kompetanseorgan for myndigheter, tjenesteapparat, interesseorganisasjoner og fagmiljøer, ha spisskompetanse på den norske helselovgivningen og utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap. Mer om Helsedirektoratet.

Departementets instruks (PDF)

2024: Tildelingsbrev (PDF), supplerende mandat MyHealth@EU (PDF), supplerende mandat digitalt helsekort for gravide (PDF), supplerende mandat pasientens journaldokumenter (PDF), supplerende mandat pasientens kritiske informasjon (PDF), supplerende mandat pasientens legemiddelliste (PDF), supplerende mandat pasientens måledata (PDF), supplerende mandat pasientens prøvesvar (PDF), supplerende 24-39 (PDF), oppfølging RNB 2024 (PDF), supplerende 40-42 (PDF), supplerende 43-49 (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF), tillegg til tildelingsbrev - ny virksomhetsstruktur (PDF), tilleggsoppdrag til tillegg til tildelingsbrev - ny virksomhetsstruktur (PDF), supplerende 2-6 (PDF), supplerende 8-12 (PDF)|Årsrapport (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 2-6 (PDF), supplerende 7-12 (PDF), supplerende tildelingsbrev 18-36 (PDF), oppdragsbrev om å videreutvikle verktøyet pårørendeavtaler (PDF), supplerende 50-57 (PDF)|Årsrapport (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF), supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF), supplerende 5 (PDF), supplerende 6 (PDF), supplerende 7 (PDF), supplerende 8 (PDF), supplerende 9 (PDF), supplerende 10 (PDF), supplerende 11 (PDF), supplerende 12 (PDF), supplerende 13 (PDF), supplerende 14 (PDF), supplerende 15 (PDF), supplerende 16 (PDF), supplerende 18 (PDF), supplerende 19 (PDF), supplerende 37 (PDF), supplerende 41 (PDF), supplerende 47 (PDF), supplerende 48 (PDF), supplerende 49 (PDF), supplerende 51 (PDF), supplerende 52 (PDF), supplerende 53 (PDF), supplerende 54 (PDF), supplerende 55 (PDF), supplerende 56 (PDF), supplerende 57 (PDF), supplerende 58 (PDF), supplerende 60 (PDF), supplerende 61 (PDF), supplerende 62 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan som behandler klagesaker fra helse- og omsorgssektoren. Organet ble etablert 1.1.2016 etter en fusjon av sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd og overføring av ansvar for klagesaker fra Helsedirektoratet og Helfo. Nettside: Mer om Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. 

Departementets instruks (PDF)

2024: Tildelingsbrev (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF) 

2015: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (rammer for organisering av nytt klageorgan) (PDF), supplerende 2 (PDF)|Årsrapport Pasientskadenemnda (PDF), Årsrapport Klagenemnda for behandling i utlandet. Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PDF)|Revisjonsberetning Pasientskadenemnda (PDF)|Revisjonsberetning Statens helsepersonellnemnd (PDF)

2014: Årsrapport Pasientskadenemnda (PDF), Årsrapport Klagenemnda for behandling i utlandet, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PDF)|Revisjonsberetning Pasientskadenemnda (PDF), svar fra Pasientskadenemnda etter regnskaps- og årsavslutning (PDF)revisjonsberetning Statens helsepersonellnemnd (PDF)

Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.

Det er Kunnskapsdepartementet som har etatsstyringsansvaret for Norges forskningsråd, og som utarbeider instruks. Helse- og omsorgsdepartmentet gir midler øremerket helseforskning til Norges forskningsråd. Mer om Norges forskningsråd.

Kunnskapsdepartementets instruks (PDF)

2024: Tildelingsbrev (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

Norsk helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Mer om Norsk helsenett SF.

Gjeldende vedtekter for Norsk helsenett (PDF)

2024: Oppdragsbrev med vedlegg (PDF)

2023: Oppdragsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF) 

2022: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2021: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2020: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2019: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2018: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2017: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2016: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2015: Oppdragsbrev (PDF)| Årsrapport (PDF)

2014: Oppdragsbrev (PDF)| Årsrapport (PDF)

Revisjonsberetningene er inkludert avslutningsvis i de ulike årsrapportene. 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter behandlingssvikt i den offentlige eller den private helsetjenesten. Mer om NPE.

2024: Tildelingsbrev (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Fond for offentlig helsetjeneste (PDF)|Revisjonsberetning Fond for privat helsetjeneste (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Fond for offentlig helsetjeneste (PDF)|Revisjonsberetning Fond for privat helsetjeneste (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Reguleringsfond i Norges Bank (PDF)|Revisjonsberetning privat sektor (PDF)

2020: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Reguleringsfond i Norges Bank (PDF)|Revisjonsberetning privat sektor (PDF) 

2019: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Reguleringsfond i Norges Bank (PDF)|Revisjonsberetning privat sektor (PDF)

2018: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Fondet for offentlig helsetjeneste (PDF)|Revisjonsberetning Fondet for privat helsetjeneste (PDF)

2017: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Fondet for offentlig helsetjeneste (PDF)|Revisjonsberetning Fondet for privat helsetjeneste (PDF)

2016: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)

2015: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)

2014: Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning NPE (PDF)|Revisjonsberetning Fondet for offentlig helsetjeneste (PDF)|Revisjonsberetning Fondet for privat helsetjeneste (PDF)

Fond for offentlig helsetjeneste og Fond for privat helsetjeneste er administrative enheter underlagt NPE med full regnskap- og revisjonsplikt. Fondene byttet i 2019 navn til henholdsvis Norsk Pasientskadeerstatning Reguleringsfond i Norges Bank og Norsk Pasientskadeerstatning privat sektor. 

Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen har derfor opprettet en egen undersøkelseskommisjon. UKOM skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Mer om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Departementets instruks (PDF)

2024: Tildelingsbrev (PDF)|supplerende 1 (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)|supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF), supplerende 3 (PDF)|Årsrapport (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten ble etablert 1. juni 2018. Det første året Ukom avla regnskap var 2019. 

Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Eneretten til butikksalg av vin, brennevin og sterkøl gjør bedriften til et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Mer om vinmonopolet.

Departementets instruks (PDF)

2024: Oppdragsbrev (PDF)

2023: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2022: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2021: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2020: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2019: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2018: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2017: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2016: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2015: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

2014: Oppdragsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)

Revisjonsberetningene er inkludert avslutningsvis i de ulike årsrapportene. 

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse var et fagdirektorat på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet hadde nasjonal myndighet og premissgiverrolle på e-helseområdet og ble opprettet for å være en pådriver i utviklingen av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse ble slått sammen med Helsedirektoratet 1.1.24. 

Departementets instruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)tillegg til tildelingsbrev - ny virksomhetsstruktur (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5supplerende 6a (PDF)supplerende 6b (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)supplerende 9 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)justering i supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)supplerende 9 (PDF)supplerende 10 (PDF)supplerende 11 (PDF)supplerende 12 (PDF)supplerende 13 (PDF)supplerende 14 (PDF)supplerende 15 (PDF)rettelse i supplerende 15 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)supplerende 9 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)supplerende 9 (PDF)supplerende 10 (PDF)supplerende 11 (PDF)supplerende 12 (PDF)supplerende 13 (PDF)supplerende 14 (PDF)supplerende 15 (PDF)supplerende 16 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)supplerende 9 (PDF)supplerende 10 (PDF)supplerende 11 (PDF)supplerende 12 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

Eldreombudet

Eldreombudet var et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Helse- og omsorgsdepartementet, og skulle utføre sine oppgaver selvstendig og uavhengig. Eldreombudet ble opprettet i 2020 og åpnet virksomheten sin offisielt i april 2021. Fra 1. juli 2023 ble Eldreombudet avviklet. Hovedoppgaven til Eldreombudet var å bidra til å fremme eldre sine interesser og behov på alle offentlig og private samfunnsområder. 

Departementets instruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)|Halvårsrapport (PDF)|Årsregnskap (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)supplerende (PDF)|Årsrapport (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, lån og tilskudd.

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som har det overordnede etatsstyringsansvaret for Husbanken. Helse- og omsorgsdepartementet har faglig styring for det som gjelder investeringstilskuddene til heldøgns omsorgsplasser og lokalkjøkken, samt rentekompensasjonsordningen.

2023: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)supplerende 6 (PDF)supplerende 7 (PDF)supplerende 8 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)supplerende 5 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)supplerende 2 (PDF)supplerende 3 (PDF)supplerende 4 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF)|Årsrapport (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

Fra og med 2024 sender ikke Helse- og omsorgsdepartementet eget tildelingsbrev til Husbanken. Helse- og omsorgsdepartementets saker inngår i tildelingsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet