Tildelings- og oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet sender departementet oppdragsbrev til enheter utenfor statsforvaltningen som forvalter statlige tilskuddsordninger. Slike enheter omfatter kommuner og fylkeskommuner, tilskuddsforvaltere eid av staten (statsaksjeselskap, statsforetak, særlovselskap og andre selvstendige rettssubjekter som staten eier fullt ut) og andre instanser som stiftelser, private og selvstendige rettssubjekter som staten eier delvis. Dette er enheter som ikke mottar tildelingsbrev fra departementet i tråd med kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. Bruken av oppdragsbrev er omtalt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.2.2.2-6.2.2.4

Årsrapporter

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1 (pdf)).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (Bioteknologiloven). Mer om Bioteknologirådet. 

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev
2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)  
2018: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

Direktoratet for e-helse er et fagdirektorat på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet har nasjonal myndighet og premissgiverrolle på e-helseområdet og skal være en pådriver i utviklingen av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Mer om Direktoratet for e-helse.

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

2017: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er landets fagmyndighet på stråling og atomsikkerhet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har ansvar for forsvarlig bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, inkludert de to forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, samt beredskap ved atomulykker og andre atomhendelser. Mer om DSA. 

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev DSA - 2021 
2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)

Eldreombudet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Helse- og omsorgsdepartementet, og skal utføre sine oppgaver selvstendig og uavhengig.

 Hovedoppgaven til Eldreombudet er å bidra til å fremme eldre sine interesser og behov på alle offentlig og private samfunnsområder. Mer om Eldreombudet.

2021: Tildelilngsbrev (pdf)

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle som kunnskapsprodusent for hele helsesektoren. Instituttet har nasjonale oppgaver innen forskning, helseanalyse, systematisk kunnskapsoppsummering og metodevurdering, rådgivning og tjenester. Mer om Folkehelseinstituttet.

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf)
Tillegg tildelingsbrev (pdf)
Tillegg tildelingsbrev (pdf)
Tillegg tildelingsbrev (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)

 

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet har ansvar for å følge med på og gi råd om forhold som påvirker befolkningens helse og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, utarbeide nasjonale normer på utvalgte områder, være kompetanseorgan for myndigheter, tjenesteapparat, interesseorganisasjoner og fagmiljøer, ha spisskompetanse på den norske helselovgivningen og utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap. Mer om Helsedirektoratet.

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf)
2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf) 

2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)

Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, lån og tilskudd.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det overordnede etatsstyringsansvaret for Husbanken. Helse- og omsorgsdepartementet har faglig styring for det som gjelder investeringstilskuddene til heldøgns omsorgsplasser og lokalkjøkken, samt rentekompensasjonsordningen. Mer om Husbanken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets instruks (pdf)

2021:Tildelingsbrev (pdf)
2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)

Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.

Det er Kunnskapsdepartementet som har etatsstyringsansvaret for Norges forskningsråd, og som utarbeider instruks. Helse- og omsorgsdepartmentet gir midler øremerket helseforskning til Norges forskningsråd. Mer om Norges forskningsråd. 

Kunnskapsdepartementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev
2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)|

Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Mer om Norsk Helsenett SF.

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

2017: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

2016: Tildelingsbrev (pdf |Årsrapport (pdf)

 

Statens helsetilsyn er øverste tilsynsmyndighet og har det overordnede faglige tilsynet med helse- og sosialtjenestene.

Tilsynsmyndighetene skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkningens helsetilstand og behov for tjenester, følge med på hvordan tjenestene og personellet utøver virksomheten sin og gripe inn overfor virksomheter og helsepersonell som utøver virksomheten i strid med lovgivningen. Mer om Statens helsetilsyn.

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev.pdf

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

 

Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen har derfor opprettet en egen undersøkelseskommisjon. UKOM skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Mer om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Departementets instruks (pdf)

2021: Tildelingsbrev.pdf

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)

Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Eneretten til butikksalg av vin, brennevin og sterkøl gjør bedriften til et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Mer om vinmonopolet. 

Departementets instruks (pdf)

2021:  Oppdragsbrev Vinmonopolet 2021

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf)|
2018: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)

2017: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)|Årsrapport (pdf)