Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Statsministerens kontor

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Statsministerens kontor til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Instruksene til virksomhetene har varighet over flere år, og skiftes normalt ikke ut så ofte.

Instrukser

Tildelingsbrev og årsrapporter

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014