Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2024

Statsbudsjettet 2024 – Regjeringsadvokaten – tildelingsbrev

Innhold

1. Innledning
2. Hovedmål og styringsparametere mv.
3. Administrative forhold
4. Budsjettildelinger og fullmakter
5. Styringsdialog og rapportering
Vedlegg 1 - Styringskalender 2024
Vedlegg 2 – Gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet 

1. Innledning

Statsministerens kontor viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2023–2024) for Finansdepartementet, jf. Innst. 16 (2023–2024) vedtatt 15. desember 2023. Tildelingsbrevet presenterer en nærmere beskrivelse av de prioriteringer, resultatmål og andre forhold som Regjeringsadvokaten må ta hensyn til i sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for 2024, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

2. Hovedmål og styringsparametere mv.

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettssaker for statsinstitusjonene og gi uttalelser og betenkninger om rettslige spørsmål. Som overordnede mål skal Regjeringsadvokaten sørge for at:

 • staten får dekket sitt behov for advokattjenester på en god måte
 • krav til høy kvalitet i arbeidet ivaretas
 • brukerne oppfatter tjenesten som serviceinnstilt
 • saksbehandlingen er effektiv

Regjeringsadvokaten skal fortsette de satsinger og prioriteringer som er lagt til grunn de siste årene:

 • korrekt og rask håndtering av rettssaker
 • sørge for at Regjeringsadvokatens rådgivningstjenester er godt kjent for departementene
 • god og rask rådgivning ved forespørsel om juridisk hjelp
 • bidra til at domstolene kan nå sine mål om saksbehandlingstid
 • arbeide aktivt for at saker om administrative tvangsinngrep kommer raskt opp for retten

Regjeringsadvokaten er ansvarlig for en målrettet og effektiv utnyttelse av ressursene, og skal formulere egne mål og planlegge driften innenfor gitte rammer. Regjeringsadvokaten må etablere/videreføre statistikk, evalueringer og andre parametere som gjør det mulig å vurdere resultater av embetets mål, satsinger og prioriteringer.

3. Administrative forhold

3.1 Personalforvaltning

Regjeringsadvokaten skal i tråd med statens arbeidsgiverpolitikk, ha en utviklings-, rekrutterings- og lønnsstrategi som gjør at embetet til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse virksomhetens oppgaver og målsettinger, og er best mulig rustet for fremtidige utfordringer. Regjeringsadvokaten skal som en statlig virksomhet ha ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen.

Regjeringsadvokaten er eget forhandlingssted og kan iht. Hovedtariffavtalene punkt 2.5 føre lokale forhandlinger, innenfor kravene til forsvarlig lønnsforvaltning. Lederlønnskontrakten for regjeringsadvokaten selv inngås med Statsministerens kontor.

Regjeringsadvokaten må sørge for at det er inngått tilpasningsavtale i henhold til Hovedavtalen i staten, og at ledelsen engasjerer seg i partsamarbeidet.

3.2 Fellesføringer

Følgende fellesføring gjelder for 2024:

3.2.1 Systematisk og helhetlig arbeid for å redusere klimagassutslipp, naturfotavtrykk og energibruk

Det er et mål med systematisk og helhetlig arbeid for å redusere klimagassutslipp, naturfotavtrykk og energibruk. Regjeringsadvokaten skal følge opp dette målet. I dette arbeidet skal det tas hensyn til ivaretakelse av virksomhetens kjerneoppgaver og kostnadseffektivitet. Regjeringsadvokaten skal også vurdere hvordan klimaendringene vil påvirke virksomheten. Regjeringsadvokaten skal gjøre systematiske vurderinger av egen energibruk og ta i bruk lønnsomme energieffektive løsninger samt øke energifleksibiliteten der dette er relevant.

3.2.2 Positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse

Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder mangfold. Statlige virksomheter skal ha en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Arbeidsgiverne skal i samarbeid med de tillitsvalgte selv definere et hensiktsmessig ambisjonsnivå ut fra virksomhetens egenart og størrelse Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten oppgi antallet ansettelser i 2024 av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring og omtale utviklingen sett opp mot virksomhetens gjennomsnitt for 2020 og 2021.

3.2.3    Redusere konsulentbruken

Det er et mål at staten samlet sett skal redusere konsulentbruken ved å utvikle egenkompetanse. Regjeringsadvokaten skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Ut over informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes.

Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten for 2024 rapportere om konsulentbruken og oppfølgingen av fellesføringen, herunder om totalbeløp for kjøp av konsulenttjenester, hvilke tiltak som er iverksatt og konkrete resultater. Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten der konsulenter benyttes i særlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales nærmere.

Regjeringsadvokaten skal som en del av rapporteringen også gi en overordnet omtale av eventuelle kjøp av konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2024 og opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester. Dersom utgifter til kjøp av konsulenttjenester er vesentlige, bør virksomheten i note til årsregnskapet spesifisere dette nærmere. Hvis virksomheten har større kjøp av konsulenttjenester fra andre statlige leverandører, bør dette fremgå særskilt.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende forklaringer på hvordan virksomhetene skal forså fellesføringene og hvordan resultatene skal fremstilles i årsrapporten.

3.3 Utsetting av saker

Regjeringsadvokaten kan benytte eksterne advokater i de tilfeller der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter samt andre saker etter en konkret vurdering. Det forutsettes at dette totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig, og at det er dialog med Statsministerens kontor om vesentlige endringer i praksis.

3.4 Etikk

Regjeringsadvokaten skal utføre sine oppgaver i tråd med statens etiske retningslinjer, og kontoret skal ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Statsministerens kontor ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter.

3.5 Internkontroll og risikostyring

En god mål- og resultatstyring bygger på at ledelsen ved Regjeringsadvokaten har kontroll over risikoen knyttet til å oppnå sine mål og planer, og på dette grunnlag kan iverksette tiltak som kan hjelpe til å redusere risikoen. Statsministerens kontor forutsetter at Regjeringsadvokaten har en effektiv internkontroll, at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av mislighetssårbarhet jf. Økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Etablert internkontroll skal dokumenteres. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i internkontrollen og eventuelt hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

3.6 Sikkerhet og beredskap

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med sikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av virksomheten. Det er viktig at Regjeringsadvokaten følger opp og tar lærdom etter hendelser og øvelser. Selv om samfunnssikkerhetsinstruksen ikke gjelder direkte for Regjeringsadvokaten, kan det være grunn til å se hen til instruksens IV punkt 8 med kommentarer. Vi ber om at Regjeringsadvokaten rapporterer på sikkerhets- og beredskapsarbeidet i årsrapporten ved å ta utgangspunkt i spørsmålene i vedlegg 2.

Regjeringsadvokaten må sørge for at arbeidet med informasjonssikkerheten er godt ivaretatt i egen virksomhet, og i tråd med de nasjonale retningslinjene og andre føringer fra Statsministerens kontor.

4. Budsjettildelinger og fullmakter

4.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettet for 2024 vedrørende Regjeringsadvokaten ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2023, jf. Innst. 16 S (2023–2024). For Regjeringsadvokaten er det fattet budsjettvedtak på kap. 24 og 3024.

For kap. 24 Regjeringsadvokaten er følgende utgiftsrammer vedtatt:

                                               (i 1000 kr)

Post

Betegnelse

  Beløp

01

Driftsutgifter…………………………………………………………..

119 438

21

Spesielle driftsutgifter……………………………………………

16 553

 

Sum kap. 24

128 428

Bevilgningen under post 01 skal dekke lønn- og driftskostnader ved Regjeringsadvokaten. Bevilgningen under post 21 skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater.

Følgende inntektsramme er vedtatt for kap. 3024 Regjeringsadvokaten:

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Vederlag for utgifter i rettssaker …………………………………….                                                                  

22 237

 

Sum kap. 3024

22 237

Bevilgningen gjelder inntekter fra saksomkostninger som staten tilkjennes i sivile saker.

Regjeringsadvokaten må fullt ut dekke alle kostnader som påløper innenfor budsjettrammen og tilpasse det samlede aktivitetsnivå til budsjettrammen slik at det ikke pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det oppstår uforutsette utgifter i løpet av året, må Regjeringsadvokaten dekke utgiftene ved omdisponering innenfor den tildelte rammen. Statsministerens kontor forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart rapporteres til kontoret. Større satsinger og endringer under kapittel 24 og 3024 må spilles inn i den ordinære budsjettprosessen, jf. vedlegg 1.

4.2 Kapittel 471 Statens erstatningsansvar  

Regjeringsadvokaten gis fullmakt til å belaste kapittel 471, post 71.

Post 71 belastes når staten blir dømt til, eller har inngått forlik om, å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede erstatningsrettslige regler. Den belastes også når staten utbetaler erstatning uten at det har oppstått uenighet rundt erstatningsansvaret i disse sakene. Posten benyttes videre til dekning av en motparts sakskostnader og til å dekke forsinkelsesrenter som påløper frem til en måned etter at en dom ble rettskraftig. Utbetaling av erstatning i kontraktsforhold kan ikke belastes posten. Finnes det andre budsjettposter som er ment å dekke de aktuelle utgiftene, kan erstatningsutbetalingene ikke belastes kap. 471, post 71.

For mer informasjon se Prop. 1 S (2023–2024) fra Justis - og beredskapsdepartementet. Vi viser for øvrig til Rundskriv G-01/2017 Erstatningskrav mot staten – belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av foreldelsesinnsigelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

4.3 Budsjettfullmakter

I henhold til R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet fra Finansdepartementet gir Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten fullmakt til:

 • å nettobudsjettere ved utskifting av utstyr
 • å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 • å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i etterfølgende budsjettår

Vi viser også til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

5. Styringsdialog og rapportering

Den formelle rapporteringen fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor gis i styringsdialogmøter og gjennom ordinære rapporteringer. Det er viktig at standard kontoplan, jf. R-102, benyttes i økonomirapporteringen til Statsministerens kontor.

5.1 Årsrapporten

Regjeringsadvokaten skal sende Statsministerens kontor årsrapporten for 2023 så snart den er avlagt og senest 1. mars 2024. Årsrapporten skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2023. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsrapporten. Årsrapporten skal også omfatte en gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved Regjeringsadvokaten, jf. vedlegg 2, og annen informasjon av betydning for kontorets styring og oppfølging.

Årsrapport med årsregnskap skal publiseres på Regjeringsadvokatens nettsider etter behandling av rapporten på etatsstyringsmøte. Videre skal revisjonsberetningen publiseres innen 1. mai og sammen med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart den foreligger

Årsrapporten for 2023 skal ta utgangspunkt i føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi viser for øvrig til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet angående utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

Regjeringsadvokaten har en aktivitets- og redegjørelsesplikt iht. likestillings- og diskrimineringsloven, og må redegjøre på dette i årsrapporten for 2023.

5.2 Rapportering om budsjettstatus

Regjeringsadvokaten skal i 2024 rapportere om budsjettsituasjonen per 30. juni og i forbindelse med nysalderingen. Rapportering om økonomistatus per 30. juni har frist
18. august 2024. Rapportering i forbindelse med nysalderingen må ses i sammenheng med etatsstyringsmøte, og har frist knyttet til møtet, jf. vedlegg 1.

5.3 Annen rapportering

Regjeringsadvokaten skal informere Statsministerens kontor om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks slike avvik oppstår. Dette gjelder også ved mistanke om misligheter, jf. punkt 3.4. Forslag til mulige korrigerende tiltak skal fremmes av Regjeringsadvokaten.

5.4 Etatsstyringsmøter

Det vil bli holdt etatsstyringsmøte mellom Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor den 22. mars 2024 hvor tema bl.a. er årsrapporten 2023. Det vil også bli holdt etatsstyringsmøte i uke 39 hvor tema bl.a. er ny saldering av budsjettet 2024 og statsbudsjettet 2025.

 

Med hilsen

 

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd

Therese Steen
ekspedisjonssjef

 

Vedlegg 1

Styringskalender 2024
Regjeringsadvokaten

Måned

Aktivitet

Dato

Februar

Forklaring til statsregnskapet mv.

Årsrapport for 2023 til SMK

Februar

Innen 1.3 (2024)

Mars

Innspill til budsjettrevisjonen våren 2024 (RNB)

Etatsstyringsmøte. Gjennomgang årsrapporten for 2024

Hovedbudsjettskrivet 2025 sendes ut

Primo mars

22. mars, kl. 13-15

 

Ultimo mars

April

Foreløpige budsjettrammer sendes ut til RA fra SMK etter rammefordelingskonferansen

Medio april

Mai

Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S (2024-2025)

Primo mai

August

RAs økonomirapport per 30. juni 2024

16. august

September

Innspill til ny saldering av budsjettet for 2024 og statusrapport om budsjettsituasjonen

Etatsstyringsmøte om bl.a. ny saldering 2024 og budsjett 2025

Uke 39

 

Uke 39

November

Forslag til budsjett for 2026 fra RA med konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag

Primo desember

Desember

Oversendelse tildelingsbrev 2025

Ultimo desember

Nærmere dato for frister vil bli meddelt i eget brev fra Statsministerens kontor.