Hva er digitaliseringsrundskrivet?

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for rundskrivet, som gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder for etatenes arbeid med digitalisering.

Gjeldende rundskriv

 

 • 05.01.2021 H-7/20

  Digitaliseringsrundskrivet

  Omtalen av digital inkludering er samlet i punkt 1.12. Omtalen av samordning mellom statlig og kommunal sektor er presisert.

Digitaliseringsrundskrivet ble første gang sendt ut i 2009. Da het det Bedre planlegging og samordning av IKT-relaterte investeringer i staten. Siden den gang har skrivet utviklet seg til å bli en av de viktigste verktøyene departementet har for å formidle krav og anbefalinger for statlige virksomheter på digitaliseringsfeltet.

Det har vært et mål for departementet å sikre at digitaliseringsrundskrivene er oppdaterte og relevante, men samtidig synliggjør kontinuiteten i arbeidet. Derfor er rundskrivene overordnede og generelle, og har vært relativt like fra år til år.

Tidligere rundskriv

 • H-17/2015

  Digitaliseringsrundskrivet 2015

  I 2015 ble skrivet omstrukturert for å gjøre det lettere å lese. Det er delt inn i deler etter hva virksomhetene skal digitalisere, hvordan virksomhetene bør digitalisere, hvordan prosjektene skal gjennomføres, og hvordan digitaliseringprosjekter kan finansieres.

 • H-7/2014

  Digitaliseringsrundskrivet 2014

  I 2014 ble Digitaliseringsrundskrivet sendt ut av det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rundskrivet introduserer krav om at alle statlige virksomheter skal ta i bruk Digital postkasse til innbyggerne innen utgangen av første kvartal 2016.

 • P-4/2013

  Digitaliseringsrundskrivet 2013

  Rundskrivet omtaler Difis løsning for Digital postkasse til innbyggere, og krav om at nyutvikling av relevante IKT-systemer skal basere seg på å ta den nye løsningen i bruk. Skrivet omhandler også Kontakt- og reservasjonsregisteret, og viser til planer om å lovfeste bruk av registeret fra 1. januar 2016.

 • P-10/2012

  Digitaliseringsrundskrivet 2012

  Rundskrivet er det første under overskriften Digitaliseringsrundskrivet. Skrivet har nye krav og føringer som ble hentet fra den daværende regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne, og introduserte blant annet krav om at alle virksomheter skulle digitalisere alle relevante søknader, skjemaer og rapporteringer med årlig innsendingsvolum over 3000.

 • P-11/2011

  Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten

  Rundskrivet beskriver krav knyttet til samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten, blant annet om sikkerhet, arkitekturprinsipper, standardisering og fellesløsninger.

 • P-4/2010

  Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten

  Rundskrivet beskriver overordnede føringer for IKT-relaterte investeringer i staten, særlig med tanke på arbeidet med budsjettforslag for 2012.

 • P-4/2009

  Bedre planlegging og samordning av IKT-relaterte investeringer i staten

  Rundskrivet handler om rutineendringer i planlegging og samordning av IKT-investeringer i staten, og ble sendt ut av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.