Digital agenda for Norge – Den nasjonale IKT-politikken

Formålet med IKT-politikken er å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). IKT-politikken skal også legge til rette for at næringsliv og innbyggere utnytter mulighetene IKT gir for verdiskaping og innovasjon, og demokratisk deltakelse for alle.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har et stort potensial for verdiskaping og innovasjon. Dette gjelder i offentlig sektor og i hele samfunnet. IKT-politikken tar utgangspunkt i at avansert bruk av IKT kan styrke næringslivets konkurransedyktighet og øke samfunnets totale produktivitet og innovasjonsevne.

Samordning

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for å samordne, eller koordinere IKT-politikken, jf. Meld. St. 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge, og innstillingen fra Stortinget som behandlet meldingen, Innst. 370 S (2012-2013). Koordineringsansvaret innebærer blant annet å identifisere sektorovergripende utfordringer, og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. Det betyr at KDD arbeider tett sammen med alle andre departement, som har sektoransvaret for IKT-relaterte spørsmål innenfor de enkelte områdene.Særskilte tema

I tillegg til å koordinere dette arbeidet har også KMD ansvar for egne tematiske innsatser som skal bidra til å fremme informasjonssamfunnet. Det gjelder tema som skypolitikk, digital deltakelse og kompetanse, universell utforming av IKT og viderebruk av offentlige data. KMD følger også EUs arbeid på IKT-feltet tett, og deltar i en High-Level gruppe for EUs Digitale agenda, hvor realisering av et felles, indre, digitalt marked står sentralt.