Meld. St. 23 (2012–2013)

Digital agenda for Norge

Digital agenda for Norge — IKT for vekst og verdiskaping

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no