Historisk arkiv

Vil åpne for økt bruk av offentlige data og digitalt innhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen ønsker at offentlige data og digitalt innhold som er offentlig finansiert, i økt grad skal være tilgjengelig for alle. Regjeringen varsler at offentlighetslovens regler om prising av data for viderebruk skal gjennomgås. Dette går frem av stortingsmeldingen om IKT og verdiskaping som ble lagt frem i dag.

Regjeringen ønsker at offentlige data og digitalt innhold som er offentlig finansiert, i økt grad skal være tilgjengelig for alle. Regjeringen varsler at offentlighetslovens regler om prising av data for viderebruk skal gjennomgås. Dette går frem av stortingsmeldingen om IKT og verdiskaping som ble lagt frem i dag.

- Når vi frigir offentlige data skaper vi et marked for utvikling av nye tjenester, og vi bidrar til effektivisering av offentlig sektor. Derfor viderefører og forsterker vi nå arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlige datasett for viderebruk, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

- Norge skal bli et foregangsland i bruk og verdiskaping basert på digitalt innhold. Offentlig finansiert innhold vil være en viktig brikke i det, sier fornyingsministeren.

Mye av innholdsproduksjonen er i dag offentlig finansiert, men uten at innholdet eies av det offentlige. I følge meldingen kan dette innholdet også ha stor verdi for andre. Dette gjelder blant annet film, teater- og konsertforestillinger finansiert av det offentlige, forsknings­resultater, tv-programmer eller innholdet i museumssamlinger og arkiver. Dette er digitalt innhold som offentligheten ikke nød­vendigvis har krav på tilgang til. Det er imidlertid ikke noe forbud mot å gjøre denne type innhold tilgjengelig – heller ikke for viderebruk – såfremt det er avklart med dem som har rettighetene til materialet.

Regjeringen vil vurdere offentlighetslovens regler om prising av offentlig data med sikte på å sikre bedre tilgang til dataene. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil følge opp dette i samarbeid med Justisdepartementet.

Regjeringen ønsker å stimulere til at mest mulig offentlige data blir gjort tilgjengelig for viderebruk. Det må gjøres på en slik måte at det blir enkelt å ta dataene i bruk. Det kan etatene eksempelvis gjøre ved å dokumentere datasettet, kvalitetssikre dataene, strukturere dem på en logisk måte og legge ut datasettet i kjente og tilgjengelige filformater. Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging må skje på en måte som ivaretar sikkerhet og personvern.

Regjeringen vil videreføre satsingen på arkivinstitusjonenes digitalisering av arkivmaterialet og bruk av nye IKT-løsninger for å gjøre det lettere tilgjengelig. Riksarkivet skal ha et nasjonalt ansvar for å etablere et samarbeid på arkivsektoren om strategier for digitalisering av arkiver, digitale publiseringsløsninger og utnyttelse av nye muligheter som åpner seg gjennom den teknologiske utviklingen.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet vil også vurdere innspillene og anbefalingene fra Digit-utvalget.

Les mer: