Historisk arkiv

Satsing på IKT skal gi verdiskaping og vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Satsing på bredbånd, digital deltakelse, avansert IKT-kompetanse og digitalisering i næringslivet er noe av det som skal fremme verdiskaping og konkurransekraft. Dette går frem av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping”, som regjeringen la frem i dag.

Satsing på bredbånd, digital deltakelse, avansert IKT-kompetanse og digitalisering i næringslivet er noe av det som skal fremme verdiskaping og konkurransekraft. Dette går frem av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping, som regjeringen la frem i dag.

- IKT bidrar til verdiskaping og vekst i alle næringer og i samfunnet forøvrig. I følge en studie kan 50 prosent av produktivitetsveksten i Europa tilskrives bruk av IKT og internett. Målrettet bruk av IKT vil være avgjørende for fremtidig  sysselsetting og økonomisk vekst. Regjeringen vil derfor bidra til at det norske samfunnet utnytter og tar i bruk alle de mulighetene IKT gir, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen vil at Norge skal være et av de fremste markedene for digitale tjenester. Både private og offentlig tjenestetilbydere skal vite at de når hele befolkningen med sine digitale tilbud. Ved å sikre tilgang til bredbånd og grunnleggende digital kompetanse i befolkningen legger regjeringen til rette for økt etterspørsel etter digitale tjenester.

- Vi skal også ha en fulldigitalisert offentlig sektor og et næringsliv som driver forretningene digitalt. For å få til dette må vi ha god tilgang på IKT-kompetanse. Dette skal vi oppnå gjennom god kapasitet og kvalitet i alle deler av IKT-utdanningen, sier Aasrud.

Dette er noen av regjeringens ambisjoner:

Alle skal ha tilgang på bredbånd og mestre digitale tjenester
Meldingen slår fast at bred digital deltakelse er et konkurransefortrinn for Norge. Det gir et marked for digitale varer og tjenester, både offentlige og kommersielle. I dag er 270000 nordmenn ikke på nett. Regjeringen vil halvere dette tallet.  Alle skal også ha et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. For å sikre utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme setter regjeringen av minst 150 millioner kroner per år.

Vil fremme digitale forretningsprosesser i næringslivet
Regjeringens mål er at vi skal ha et mest mulig digitalt næringsliv. Regjeringen vil legge til rette for digitale løsninger for effektivisering av forretningsprosesser og grenseoverskridende handel. Staten vil selv gå foran gjennom å utvikle offentlige digitale løsninger rettet mot innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Forbrukerne skal ha effektive, elektroniske betalingsløsninger som et alternativ til kontanter.

Satser på spesialistkompetanse og profesjonsutdannningene
Utdanningene innen IKT må reflektere fremtidens behov fremfor dagens situasjon. Norge trenger spesielt kjernekompetanse innen informatikk og tverrfaglige utdanninger der informatikk inngår.  Regjeringen vil blant annet kartlegge hindringer knyttet til rekrutteringen til IKT-utdanningene, kartlegge kompetansebehovet i fremtiden og legge til rette for enkel og effektiv rekruttering av nødvendig arbeidskraft fra utlandet. IKT er også viktig i grunnutdanning og videreutdanning for alle yrkesgrupper. Regjeringen ønsker å styrke IKT-kunnskapen i viktige profesjonsutdanninger, for eksempel innen omsorg.

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi for IKT-FoU. Regjeringen vil prøve ut en ordning med ph.d.  øremerket IKT i offentlig sektor. Ordningen vil etableres etter mønster av nærings-ph.d.-ordningen.

Vil frigi offentlige data
Regjeringen vil at offentlige data og digitalt innhold som er offentlig finansiert, i økt grad skal være tilgjengelig for alle. Regjeringen varsler at reglene i offentlighetsloven om prising av data for viderebruk vil bli gjennomgått. Med flere åpne, offentlige datasett vil regjeringen fremme utvikling av nye tjenester, bidra til nye måter for demokratisk kontroll og effektivisere offentlig sektor.

IKT og klima
Regjeringen ønsker fremover å legge til rette for såkalt ”grønn IKT” for å redusere energiforbruket og utslippene knyttet til produksjon og bruk av IKT. Den vil også arbeide for å erstatte fysiske produkter som slipper ut mye klimagasser, med digitale alternativer som har små eller ingen utslipp. Gjennom målrettet bruk av IKT vil regjeringen redusere energiforbruk, materialbruk og utslipp for eksempel innen transport-, varehandel- og tradisjonelle industrisektorer.