Historisk arkiv

Aksepterer ikke digitale skiller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag er 270000 nordmenn ikke på nett. Regjeringen vil halvere dette tallet innen 2018. Dette går frem av stortingsmeldingen ”IKT for vekst og verdiskaping” som ble lagt frem i dag. Gjennom en koordinert og forsterket satsing på digital deltakelse skal regjeringen fremme bruk av digitale tjenester og handel på nettet og digitalisering av offentlige tjenester.

I dag er 270000 nordmenn ikke på nett. Regjeringen vil halvere dette tallet innen 2018. Dette går frem av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping som ble lagt frem i dag. Gjennom en koordinert og forsterket satsing på digital deltakelse skal regjeringen fremme bruk av digitale tjenester og handel på nettet og digitalisering av offentlige tjenester. 

Norge er i verdenstoppen i bruk av internett på en rekke ulike områder. Ni av ti innbyggere bruker nettet ukentlig. 86 prosent bruker nettbank. Tilsvarende tall i EU er 37 prosent. Andre områder hvor nordmenn er aktive nettbrukere, er ved kjøp av varer eller tjenester over internett, kontakt med offentlige myndigheter og deltakelse i sosiale nettverk.

- Stadig mer av samfunnet baserer seg på at folk er på nett. Er du ikke på nett, vil du derfor i mange sammenhenger oppleve at du er utenfor samfunnet. Selv om Norge er verdensledende, er det fortsatt mange som ikke deltar digitalt. Slike digitale skiller kan vi ikke akseptere, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Totalt er det om lag 270 000 personer mellom 16 og 79 år som ikke har brukt internett siste tre måneder, i følge SSB, de fleste eldre over 65 år.

- Det å mestre og delta på nettet er ikke bare viktig for den enkelte av oss. Det er også et viktig konkurransefortrinn. Når en stor andel er på nett, betyr det også at markedet for digitale varer og tjenester kan vokse. Dette ønsker jeg at vi utnytter i større grad enn i dag, sier Rigmor Aasrud.

Stortingsmeldingen slår fast at aktiv politikk for digital deltakelse er viktig for å oppnå verdiskaping og vekst i samfunnet.

Regjeringens mål for digital deltakelse er:

  • I løpet av fem år skal antallet som ikke er på nett være halvert fra 270 000 til 135 000.
  • Alle som ønsker det, kan bruke digitale verktøy og tjenester.
  • Det skal legges til rette for gode og relevante opplæringstilbud som er tilpasset aktuelle målgrupper.
  • Utdanningssystemet skal gi den enkelte gode forutsetninger til å videreutvikle sin digitale kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen.
  • Ansatte skal kunne bruke digitale verktøy og utvikle digital kompetanse i arbeidslivet.
  • Befolkningen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å bruke internett på en sikker og trygg måte.

Les mer: