Viderebruk av offentlig informasjon

Å gjøre data tilgjengelig for viderebruk handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til åpne data som offentlig forvaltning har, på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger av både mennesker og maskiner.

Viderebruk av offentlige data er en del av datapolitikken der følgende prinsipper legges til grunn:

  1. Data skal åpnes når de kan, og skjermes når de må.
  2. Data bør være tilgjengelige, gjenfinnbare, mulige å bruke, og kunne sammenstilles med andre data.
  3. Data skal deles og brukes på en måte som gir verdi for næringslivet, offentlig sektor og sam­funnet.
  4. Data skal deles og brukes slik at grunnleg­gende rettigheter og friheter respekteres, og norske samfunnsverdier bevares.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data kan bidra til å nå flere mål, bl.a.:

  • Utvikling av nye tjenester 
    Offentlige data om for eksempel geografiske forhold, vannføring og meteorologi er data som kan danne grunnlag for nye tjenester. Standardisering av dataformater og programvare har bidratt til at det ligger godt til rette for at private aktører kan utnytte offentlige rådata i nye, innovative produkter og tjenester. Vi ser allerede flere eksempler på at offentlige data egner seg for utvikling av enkle applikasjoner på mobiltelefoner og nettbrett, se for eksempel yr.no og ÆtteForsker.
  • Økt demokratisk deltagelse
    Informasjon er en viktig forutsetning for å kunne ta stilling til saker, delta i debatter og påvirke samfunnsutviklingen. Innsyn i saker og prosesser gir mulighet til å kontrollere hvordan byråkrater og politikere forvalter sine posisjoner og samfunnets midler. Gjennom bearbeiding av offentlige datasett kan pressen eller andre for eksempel avdekke uregelmessigheter i systemer eller saksbehandling.

Viderebruk av offentlig informasjon (data) er blant annet regulert gjennom implementeringen av europeisk lovgivning gjennom bestemmelser i offentleglova. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som sammen med Justisdepartementet har ansvaret for offentleglova. KMD har også ansvaret for Norsk Lisens for Offentlige data (NLOD), som er utarbeidet for å gi offentlige virksomheter en juridisk trygghet ved tilgjengliggjøring av egne data. KMD har også fastsatt Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data, og Digitaliseringsrundskrivet har egne bestemmelser om hva som skal publiseres som åpne data.

Digitaliseringsdirektoratet står for det praktiske arbeidet med viderebruk. Digdir tilbyr både veiledning og teknisk kompetanse og infrastruktur gjennom sine nettsider. Digdir drifter også felles datakatalog, hvor alle virksomheter kan tilgjengeliggjøre sine data, enten direkte eller gjennom lenking. I tillegg tilbyr Digdir en gratis tjeneste under felles datakatalog der offentlige dataeiere kan publisere egne datasett, uten å investere infrastruktur eller programvare.