Hva er fellesløsninger?

Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsfeltet, slik som innlogging, autentisering, registre, osv.

Fellesløsninger er byggeklosser som kan brukes i utviklingen av offentlige digitale tjenester. Ved å ta i bruk fellesløsninger kan hver virksomhet rette oppmerksomheten mot sine faglige utfordringer, heller enn å bruke tid og krefter på å utvikle funksjonalitet andre etater allerede har laget.

Fellesløsningene kan bidra til å gi innbyggerne mer enhetlige tjenester på tvers av forvaltningen. Dette gjelder for eksempel ID-porten, som gir innbyggerne den samme innloggingsfunksjonaliteten uansett hvilken etat eller kommune man logger inn hos.

Noen sentrale fellesløsninger:

ID-porten (Digitaliseringsdirektoratet)

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk ID-porten for «digitale tjenester som krever innlogging og autentisering».

Altinn (Digitaliseringsdirektoratet)

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk Altinns «infrastruktur og tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester». I tillegg skal aktuelle digitale tjenester rettet mot næringsdrivende gjøres tilgjengelig på Altinns portal, og Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende.

Digital postkasse til innbyggere (Digitaliseringsdirektoratet)

Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med markedsaktører om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er de fleste statlige virksomheter instruert om å ta i bruk digital postkasse.

Kontaktregisteret (Digitaliseringsdirektoratet)

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og status for innbyggernes eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Registeret, og bruken av det, er hjemlet i eForvaltningsforskriften.

Folkeregisteret (Skatteetaten)

Det sentrale folkeregisteret inneholder data om personer som er født og/eller er eller har vært bosatt i Norge. Registeret omfatter både bosatte, utvandrede personer og døde. Folkeregisteret er hjemlet i folkeregisterloven.

Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Enhetsregisteret er en oversikt over alle virksomheter som er momspliktige, har registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Registeret har også mange næringsdrivende enkeltpersonforetak, foreninger og andre økonomiske enheter uten registreringsplikt. Enhetsregisteret tar vare på nøkkelopplysninger om enhetene på vegne av mange andre offentlige registre. Dermed slipper den enkelte bedriften å melde fra om ny adresse og andre endringer til hver enkelt myndighet. Enhetsregisteret er hjemlet i enhetsregisterloven.

Matrikkelen (Statens kartverk)

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er hjemlet i matrikkellova.

For mer informasjon om fellesløsninger se Fellesløsninger (Digdir).