Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Som en del av dette arbeidet vil regjeringen utarbeide en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Det vil kreve god forankring og bred deltakelse fra hele offentlig sektor og andre relevante aktører.

Mål for en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Målet for stortingsmeldingen er å utvikle en nasjonal politikk for innovasjon i hele offentlig sektor som:

  1. staker ut en tydelig retning for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor som står seg over tid
  2. etablerer gode rammevilkår og legger til rette for en kultur for økt innovasjon
  3. gir konkrete verktøy for ledere og ansatte

For å støtte opp om både skrittvis og mer radikal innovasjon vil nye og mer kraftfulle tiltak og endrede rammebetingelser bli vurdert. Hvilke temaer og områder som skal bearbeides videre, vurderes i dialog med relevante aktører.

Mer om arbeidet med stortingsmeldingen ligger på en egen nettside for stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Hva er innovasjon i offentlig sektor?

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) forstår innovasjon i offentlig sektor slik: Innovasjonen kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, vare, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. Å være ny, betyr her at innovasjonen er ny for den aktuelle virksomheten, den kan likevel være kjent for og iverksatt i andre virksomheter. Denne forståelsen ligger foreløpig til grunn for arbeidet.

Bakgrunn

Offentlig sektor og velferdssamfunnet vil stå overfor store utfordringer i tiårene framover. Oljeinntektene vil reduseres og det vil være færre yrkesaktive pr. eldre. Perspektiv-meldingen 2017 viser at produktiviteten må øke om offentlig sektor skal kunne møte blant annet demografiske, klimamessige, teknologiske og økonomiske utfordringer, uten at velferdsnivået senkes.

En brukerrettet og effektiv offentlig sektor er også avgjørende for å opprettholde innbyggernes tillit til offentlig sektor. Vi må derfor kontinuerlig vurdere om vi kan løse oppgavene på nye måter – også på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Flere kommuner og offentlige virksomheter tenker i dag nytt og innoverer, men det er fremdeles mye mer som kan gjøres. Arbeidet med innovasjon og spredning av innovasjon bør prioriteres høyere, og det bør arbeides mer systematisk for å få til den omstillingstakten som det offentlige trenger framover.

Det er i dag ingen nasjonal politikk for hvordan vi skal tilrettelegge for innovasjon i offentlig sektor, selv om mange aktører arbeider med avgrensede innsatser innenfor sine fagfelt.

Arbeidet med innovasjon i offentlig sektor og utviklingen av en nasjonal politikk vil bl.a. bygge videre på Program for bedre styring og ledelse (2014-2017)  og Tidstyvprosjektet. Begge prosjektene har skapt et godt kunnskapsgrunnlag for innovasjonsarbeidet og politikkutviklingen på området.

Til toppen