Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Som en del av dette arbeidet har regjeringen lagt frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Her kan du lese stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor. Prinsippene er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon og innspill som har kommet inn i arbeidet med meldingen:

 • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.
 • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
 • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

Mer om arbeidet med stortingsmeldingen ligger på en egen nettside for stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Hva er innovasjon i offentlig sektor?

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) forstår innovasjon i offentlig sektor slik: Innovasjon i offentlig sektor kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. At innovasjonen er ny, betyr at den er ny for den aktuelle virksomheten, den kan likevel være kjent for og iverksatt i andre virksomheter.

Ti hovedgrep

I stortingsmeldingen lanserer regjeringen ti politiske hovedgrep for økt innovasjonsgrad i offentlig sektor:

 • jobbe for at rammebetingelsene for offentlig sektor gir handlingsrom og insentiver for innovasjon
 • utvikle et mer helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor
 • legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon
 • støtte ledere i å bygge kultur for innovasjon som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og mot
 • styrke samspillet mellom universitets- og høgskolesektoren, næringslivet og arbeidslivet og legge til rette for at strategisk kompetanseutvikling i virksomhetene bidrar til innovasjonskompetanse i offentlig sektor
 • at offentlig sektor skal bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger og legge til rette for å omsette flere av de vellykkede forsøkene til varige løsninger
 • systematisere og spre erfaringer fra ulike former for samarbeid om innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn
 • etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper og styrke virkemidlene for innovative anskaffelser
 • gjøre data og forskning mer tilgjengelig og oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer om utvikling og spredning av innovasjon
 • videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om gevinstrealisering av innovasjon, legge til rette for at gevinster av innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og budsjettbesparelser og jobbe mer systematisk med spredning av løsninger og erfaringer

Bakgrunn

Offentlig sektor og velferdssamfunnet vil stå overfor store utfordringer i tiårene framover. Oljeinntektene vil reduseres og det vil være færre yrkesaktive pr. eldre. Perspektiv-meldingen 2017 viser at produktiviteten må øke om offentlig sektor skal kunne møte blant annet demografiske, klimamessige, teknologiske og økonomiske utfordringer, uten at velferdsnivået senkes.

En brukerrettet og effektiv offentlig sektor er også avgjørende for å opprettholde innbyggernes tillit til offentlig sektor. Vi må derfor kontinuerlig vurdere om vi kan løse oppgavene på nye måter – også på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Flere kommuner og offentlige virksomheter tenker i dag nytt og innoverer, men det er fremdeles mye mer som kan gjøres. Arbeidet med innovasjon og spredning av innovasjon bør prioriteres høyere, og det bør arbeides mer systematisk for å få til den omstillingstakten som det offentlige trenger framover.

Arbeidet med innovasjon i offentlig sektor og innovasjonsmeldingen bygger bl.a. videre på Program for bedre styring og ledelse (2014-2017)  og Tidstyvprosjektet. Begge prosjektene har skapt et godt kunnskapsgrunnlag for innovasjonsarbeidet og politikkutviklingen på området.