Historisk arkiv

Bedre styring og ledelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og høyere resultatorientering i offentlig sektor.

For å få det til har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etablert Program for bedre styring og ledelse i staten (nettside).

Selv om norsk forvaltning rangeres på topp i internasjonale undersøkelser, viser både 22. juli-kommisjonsrapporten og andre undersøkelser at det er vesentlig forbedringspotensial på kritiske områder:

  • Ledere i staten har ofte ikke det nødvendige handlingsrommet, eller de utnytter ikke det handlingsrommet de faktisk har
  • Det styres etter for mange mål og aktiviteter på en gang
  • Evnen til å gjennomføre vedtatte planer er for svak
  • Evnen til å koordinere og samhandle er til dels mangelfull

- Programmet er et svar på noe av kritikken fra Gjørv-kommisjonen, og det skal bidra til å oppnå regjeringens ambisjon om økt gjennomføringskraft. Mitt mål er et mindre byråkratisk byråkrati og bedre resultater, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Program for bedre styring og ledelse i staten utgjør ett av fem innsatsområder under regjeringens satsingsområde "En enklere hverdag for folk flest". Program for bedre styring og ledelse har som visjon at statlig virksomhet skal legge til rette for gode offentlige tjenester og ha høy tillit i befolkningen. Programmet skal nærme seg visjonen gjennom å gjøre statlig sektor mer gjennomføringskraftig og resultatorientert. Programmet har statlige ledere som sin viktigste målgruppe, da det er et lederansvar å angi retning og sørge for at tiltak som sikrer måloppnåelse faktisk blir gjennomført.

- Regjeringen ønsker å bygge en kultur basert på tillit og samhandling. Vi vil vise ledere og ansatte i statsforvaltningen mer tillit. Sammen med økt handlefrihet og tydeligere ansvar for resultater vil statlige etater få bedre evne til å løse oppgavene sine og et godt grunnlag for å være mer innovative, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Programmet skal vare i tre år, fra april 2014 til april 2017. Det skal bidra til høyere resultatorientering og gjennomføringskraft gjennom å jobbe for:

  1. Statlige ledere som tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom
  2. Effektiv etats- og sektorstyring med tydelige mål og prioriteringer, og frihet i oppgaveløsningen
  3. Tverrsektoriell ressursutnyttelse, slik at forholdet mellom sektorhensyn og hensynet til felles oppgaveløsning blir godt balansert
  4. Strategisk anvendelse av IKT for god virksomhetsutvikling og høy kvalitet i offentlig tjenesteyting
  5. Bedre beslutningsunderlag for utforming av offentlige regelverk og tiltak

Programmet er delt inn i fem tiltaksområder, og hvert område har ansvar for ett av målene beskrevet over. Programmet har et eget programkontor, som skal sikre synergier mellom tiltaksområdene, og ha ansvar for ekstern og intern kommunikasjon samt praktisk koordinering. Programleder og ansvarlig for den daglige driften av programmet er Janne Corneliussen, fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.