Åpenhet og tillit

Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arbeider med flere saksområder som har som mål å opprettholde, og aller helst øke, tilliten.

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne, noe som fremkommer i internasjonale sammenligninger og i Innbyggerundersøkelsen. Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og et mål på hvordan offentlig sektor lykkes.

En forvaltning som nyter høy tillit, kan drives mer effektivt, dvs. med færre ressurser. En offentlig forvaltning med høy grad av tillit forutsetter også en lav grad av korrupsjon. Dette har stor betydning for at også næringslivet skal vokse og utvikle seg og kommer hele samfunnet til gode.

Det er derfor viktig å opprettholde, og aller helst øke, denne tilliten. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arbeider med flere saksområder som har dette som mål. Eksempler er blant annet arbeidet med:

 • etikk og integritet
 • å legge til rette for et profesjonelt og faglig uavhengig embetsverk
 • å unngå interessekonflikter
 • åpenhet om og innsyn i:
  • hva forvaltningen gjør
  • hvordan beslutninger blir tatt
  • hvem som tar dem
  • hva forvaltningen bruker penger på

Åpenhet i forvaltningen er også et viktig virkemiddel for at innbyggerne skal ha anledning til å undersøke at alt går rett for seg, at likebehandling skjer, at forvaltningen bruker midlene effektivt, og ikke minst slik at de lettere kan holde politikere og embetsverk ansvarlige for sine beslutninger.

Norge har deltatt i det internasjonale samarbeidet Open Government Partnership (OGP) siden det ble startet i 2010. OGP tar utgangspunkt i at den beste måten å skape en mer transparent, velfungerende og brukervennlig forvaltning på, er et åpent, ærlig og utstrakt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunn. Slik sett inngår OGP-arbeidet som en naturlig del av regjeringens fornyingsarbeid.

Gjennom Open Government Partnership forplikter de ulike medlemslandenes myndigheter seg til å gjøre forvaltningen mer ansvarlig overfor innbyggerne og øke kvaliteten på de offentlige tjenestene. Hvert deltakerland utarbeider hvert annet år en handlingsplan hvor de forplikter seg til å gjennomføre tiltak for økt åpenhet.

Les mer om åpenhet og tillit:
Åpenhet i forvaltningen
E-innsyn