Friluftslivspolitikk

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet.

Støtte

Alle de største friluftsorganisasjonene og alle friluftsrådene får driftstøtte fra departementet. Departementet gir også tilskudd til aktiviteter, tiltak og opplæring i friluftsliv for ulike målgrupper. Barn, unge, personer med innvandrerbakgrunn og personer som er lite fysisk aktive, er prioritert. Det gis også mye penger til friluftslivstiltak gjennom spillemiddelordningen, som forvaltes av Kulturdepartementet.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.
Foto: Marianne Gjørv

Sikring av arealer

Departementet har ansvaret for statlig sikring av friluftslivsområder.

Selv om vi har en allemannsrett som sikrer en vid adgang til ferdsel og opphold i utmark, er det stedvis behov for at arealer sikres til friluftsliv gjennom kjøp eller avtale. Dette gjelder særlig i pressområder og på steder hvor det er behov for tilrettelegging for ferdsel og opphold.

I dag er ca 1950 områder i hele landet varig sikret for friluftsliv gjennom ordningen. Staten sikrer friluftsområder ved å gi økonomisk bidrag til kjøp eller til avtaler med grunneiere om bruk av området for friluftsliv.  Ordningen er innrettet mot mindre friluftsområder, som ofte er mellom 10 og 100 dekar. Mange av Norges mest populære bade- og utfartsområder er sikret for allmennheten gjennom ordningen.  Over 80 prosent av de sikrede friluftslivsområdene ligger langs kysten. Nå er prioriteringen av områder dreid mer mot friluftsområder i nærmiljøet, i tråd med prioriteringene i den statlige friluftslivspolitikken. Departementet har også en egen tilskuddsordning for opparbeiding av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Det er viktig å tilrettelegge slike områder for tilgjengelighet, men også sørge for at natur- og opplevelsesverdiene ikke går tapt som følge av økt bruk.

Departementet finansierer om lag halvparten av kostnadene til skjærgårdstjenesten, som drifter offentlig sikrede friluftslivsområder langs kysten fra svenskegrensen til Bergensområdet.

Overordnede planer og strategier

Departementet har ansvaret for å utarbeide overordnede planer for statens engasjement i friluftslivet. Disse angir prioriteringer og satsinger for alle departementers og sektorers arbeid med friluftsliv. Slike føringer kan for eksempel være hvilke grupper som er prioritert i det statlige friluftslivsarbeidet, og hvilke type friluftslivsområder det skal satses særlig på.

Departementet har nå under arbeid en ny stortingsmelding om friluftsliv. Denne vil gi føringer for statens arbeid med friluftsliv i årene framover. Meldingen vil legges fram vinteren 2016. I påvente av Stortingets behandling av meldingen, vil Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv fra 2013 være førende for statens friluftslivsarbeid. Strategien angir at friluftsliv i nærmiljøet skal ha prioritet. Det er for å gjøre terskelen for friluftsliv lav. Det er også lettere for alle grupper i befolkningen å drive med friluftsliv i hverdagen, dersom det er egnede områder i nærmiljøet. Satsingen på kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv skal styrkes.

Samarbeidspartnere

Departementet prioriterer og styrker samarbeidet med de frivillige friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene. Disse er sentrale både når det gjelder utforming av ny friluftslivspolitikk, og når det gjelder å sette den ut i livet.

Miljødirektoratet er fagdirektorat for friluftsliv. Mye av det daglige og operative arbeidet på dette feltet er delegert til direktoratet. Både departementet og direktoratet er involvert i prosesser og forhold som berører friluftsliv også i andre sektorer. Dette kan være fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, friluftsliv i skoler og barnehager, landbruks- og reiselivsutvikling, strategi for gang og sykkel i regi av Vegdirektoratet, universell utforming av friluftsområder mv.

Aktuelt lovverk

Departementet forvalter flere lovverk som er viktige for friluftsliv, blant annet friluftsloven, naturmangfoldloven, markaloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven og laks- og innlandsfiskeloven. Ansvaret for plan- og bygningsloven, herunder ansvaret for Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ansvaret for jakt og fiske ligger i Klima - og miljødepartementet.

Nasjonalparker og nærområder

Mange store og viktige områder for friluftsliv er vernet som nasjonalparker. Departementet har ansvaret for disse arealene. Selv om hovedbegrunnelsen for vernet er ivaretakelse av viktige naturområder og naturverdier, er områdene også i mange tilfeller viktige for friluftslivet.  

Som ledd i satsingen på friluftsliv i nærmiljøet, har Miljødirektoratet en egen nærmiljøsatsing. Et hovedmål er å kartlegge hvilke virkemidler som best fungerer for å få inaktive ut i friluftsliv.

I 2014 startet departementet et flerårig prosjekt for å stimulere til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i hele landet. Målet er å få bedre kunnskap om hvor de viktige friluftsområdene er, slik at disse ikke blir bygget ned eller forringes på grunn av mangel på kunnskap.