Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Friluftslivspolitikk

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet.

Støtte

Alle de største friluftsorganisasjonene og alle friluftsrådene får driftstøtte fra departementet. Departementet gir også tilskudd til aktiviteter, tiltak og opplæring i friluftsliv for ulike målgrupper. Barn, unge, personer med innvandrerbakgrunn og personer som er lite fysisk aktive, er prioritert. Det gis også mye penger til friluftslivstiltak gjennom spillemiddelordningen, som forvaltes av Kulturdepartementet.

Friluftsliv
Spor av tidligere tideres virke i utmarka gir store opplevelsesverdier og kunnskap om fortidens levesett. Foto: Klima- og miljødepartementet

Sikring av arealer

Departementet har ansvaret for statlig sikring av friluftslivsområder.

Selv om vi har en allemannsrett som sikrer en vid adgang til ferdsel og opphold i utmark, er det stedvis behov for at arealer sikres til friluftsliv gjennom kjøp eller avtale. Dette gjelder særlig i pressområder og på steder hvor det er behov for tilrettelegging for ferdsel og opphold.

I dag er ca 2200 områder over hele landet varig sikret for friluftsliv gjennom ordningen. Staten sikrer friluftsområder ved å gi økonomisk bidrag til kjøp eller til avtaler med grunneiere om bruk av området for friluftsliv.  Ordningen er innrettet mot mindre friluftsområder, som ofte er mellom 10 og 100 dekar. Mange av Norges mest populære bade- og utfartsområder er sikret for allmennheten gjennom ordningen.  Over 80 prosent av de sikrede friluftslivsområdene ligger langs kysten. Nå er prioriteringen av områder dreid mer mot friluftsområder i nærmiljøet, i tråd med prioriteringene i den statlige friluftslivspolitikken. Departementet har også en egen tilskuddsordning for opparbeiding av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Det er viktig å tilrettelegge slike områder for tilgjengelighet, men også sørge for at natur- og opplevelsesverdiene ikke går tapt som følge av økt bruk.

Departementet finansierer om lag halvparten av kostnadene til skjærgårdstjenesten, som drifter offentlig sikrede friluftslivsområder langs kysten fra svenskegrensen til og med Møre- og Romsdal.

Overordnede planer og strategier

Departementet har ansvaret for å utarbeide overordnede planer for statens engasjement i friluftslivet. Disse angir prioriteringer og satsinger for alle departementers og sektorers arbeid med friluftsliv. Slike føringer kan for eksempel være hvilke grupper som er prioritert i det statlige friluftslivsarbeidet, og hvilke type friluftslivsområder det skal satses særlig på.

Departementet la i mars 2016 fram en stortingsmelding om friluftsliv. Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av områder for friluftsliv. Sommeren 2018 ble regjeringens handlingsplan for friluftsliv lansert. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta og slik at alle kan utøve friluftsliv jevnlig. Barn og unge er prioriterte målgrupper. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og gir blant annet et løft for ferdselsårene i friluftslivet. Et eget ferdselsåreprosjekt skal igangsettes, der hovedmålet er å medvirke til et nettverk av turveier og turstier i kommunene.  I tillegg er et viktig mål med prosjektet at alle merkede stier og løyper skal legges inn i Nasjonal database for tur- og friluftslivsruter.

Regjeringen vil også videreutvikle de historiske ferdselsårene i friluftslivet, som del av satsingen på kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv. Regjeringen vil også se nærmere på hvilke tiltak innenfor friluftslivsaktivitet som er mest vellykkede, og videreutvikle disse.  

Ordningen med Nasjonale Turiststier vil også bli videreutviklet. Gjennom ordningen gis det tilskudd til stier med ekstraordinært stort besøk, der internasjonale turister utgjør en stor andel. Midlene brukes til å redusere slitasje, bedre fremkommeligheten, ivareta naturverdier og bedre sikkerheten.

Samarbeidspartnere

Departementet prioriterer og styrker samarbeidet med de frivillige friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene. Disse er sentrale både når det gjelder utforming av ny friluftslivspolitikk, og når det gjelder å sette den ut i livet.

Miljødirektoratet er fagdirektorat for friluftsliv. Mye av det daglige og operative arbeidet på dette feltet er delegert til direktoratet. Både departementet og direktoratet er involvert i prosesser og forhold som berører friluftsliv også i andre sektorer. Dette kan være fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, friluftsliv i skoler og barnehager, landbruks- og reiselivsutvikling, strategi for gang og sykkel i regi av Vegdirektoratet, universell utforming av friluftsområder mv.

Aktuelt lovverk

Departementet forvalter flere lovverk som er viktige for friluftsliv, blant annet friluftsloven, naturmangfoldloven, markaloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven og laks- og innlandsfiskeloven. Ansvaret for plan- og bygningsloven, herunder ansvaret for Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ansvaret for jakt og fiske ligger i Klima - og miljødepartementet.

Nasjonalparker 

Mange store og viktige områder for friluftsliv er vernet som nasjonalparker. Departementet har ansvaret for disse arealene. Selv om hovedbegrunnelsen for vernet er ivaretakelse av viktige naturområder og naturverdier, er områdene også i mange tilfeller viktige for friluftslivet.  For en del nasjonalparker er hensynet til friluftslivet en del av verneformålet.

Økt kunnskap om friluftsområder

I 2014 startet departementet et flerårig prosjekt for å stimulere til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i hele landet. Målet er å få bedre kunnskap om hvor de viktige friluftsområdene er, slik at disse ikke blir bygget ned eller forringes på grunn av mangel på kunnskap. Prosjektet vil bli avsluttet i 2019, slik at de fleste kommunene rekker å gjøre arbeidet. Dette kunnskapsgrunnlaget vil være et viktig bidrag for å ivareta viktige friluftslivsområder.

Til toppen