Saker etter markaloven

Avgjørelser i saker etter markaloven fra Klima- og miljødepartementet.

Dette omfatter klagesaker og saker om stadfesting av arealplaner i Marka. Kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, må stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven.

I oversikten finner du også saker om tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka fra 2009 til og med 2013. Fra 2014 er adgangen til å gi slik tillatelse delegert til  statsforvalteren.

Arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, kan bare igangsettes etter tillatelse fra statsforvalteren.

 

2023

2022

2021

 • Detaljregulering for Grønmoområdet i Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  23.07.2021 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester detaljregulering for Grønmoområdet i tråd med det reviderte plankartet og de reviderte reguleringsbestemmelsene. Dersom det etableres parsell- og skolehager forutsettes det at disse er tilgjengelige for allmenheten.

 • Endring av reguleringsplan for Kattås vannrenseanlegg i Bærum kommune - stadfesting etter markaloven

  02.07.2021 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til at de planlagte endringene medfører noe forringelse av en svært viktig naturtype. Sett i lys av tiltakets nytteverdi samt at konsekvensene likevel er svært begrenset vurderer departementet at den reviderte reguleringsplanen kan stadfestes etter markaloven.

 • Stadfesting av reguleringsplan for Byveien ved Bogstad badeplass etter markaloven – Oslo kommune

  27.05.2021 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til at en betydelig del av de fysiske tiltakene vil ligge under bakken og at friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø i svært liten grad vil bli varig berørt av tiltaket. Departementet viser også til at det er planlagt flere tiltak for å minimere slike eventuelle ulemper eller skader. Departementet har kommet til at reguleringsplanen ikke er i strid med markalovens formål og stadfester med dette planen med vilkår om at anleggsområdet skal tilbakeføres til eksisterende situasjon.

 • Reguleringsplan for Kattås vannrenseanlegg i Bærum kommune - stadfestelse etter markaloven

  06.04.2021 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til at det planlagte anlegget ligger i et område med betydelig verdi for natur- og friluftsliv. Departementet kan allikevel ikke se at anlegget vil påvirke dette negativt. Anlegget vil i hovedsak ligge under bakken og det er planlagt en rekke avbøtende tiltak for å minimere skade og ulemper for natur, landskap og friluftsliv. Departementet ber kommunen gjøre en ny vurdering av om området identifisert i ROS-analyse som skredfarlig bør avmerkes på plankartet. Departementet vurderer likevel at reguleringsplanen ikke er i strid med markalovens formål og kan stadfestes.

 • Kommuneplanens arealdel for Nittedal kommune - stadfesting etter markaloven

  29.01.2021 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet godkjenner Nittedal kommunes areadel av kommuneplan innenfor markagrensen vedtatt av kommunestyret 26. august 2019 for de områdene som gjelder utvidelsen av Varingskollen Alpinsenter slik de er beskrevet i forslag 13. oktober 2020. Det er et vilkår at områdene blir detaljplanlagt. Departementets godkjenning innebærer ikke en forhåndsgodkjenning av eventuelle detaljplaner. Departementet kan ikke se behov for å vedta en hensynssone rundt Bjønndalen Bruk og denne delen av kommuneplanens arealdel godkjennes ikke.

2020

 • Avgjørelse i klagesak etter markaloven - innendørs skytebane ved Dælimosen i Bærum kommune

  13.10.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet opprettholder Fylkesmannen i Oslo og Vikens vedtak og gir dermed ikke dispensasjon for bygging av innendørs skytebane ved Dælimosen i Bærum kommune som ligger innenfor markagrensa.

 • Oslo kommune - detaljregulering for Huken - stadfestelse etter markaloven

  16.06.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Huken (Ammerudveien 300), med vilkår om at det sikres en buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere. Departementet legger til grunn at tiltakene i planen kan innpasses innenfor markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Departementet vektlegger at området i dag er utilgjengelig for allmennheten og uten naturverdier, og at tiltakene samlet sett vil styrke områdets verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Videre legger departementet vekt på at området ligger i Markas randsone.

 • Kommuneplanens arealdel 2017-2035 for Bærum kommune - stadfesting etter markaloven

  18.03.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester utvidelse av Steinskogen pukkverk i kommuneplanens arealdel 2017-2035 for Bærum kommune. Departementet viser til at denne steinressursen har spesiell verdi for Osloregionen og at det innenfor dagens reguleringsgrense kun er grunnlag for drift i 10 til 12 år frem i tid. Av hensyn til forutsigbarhet når det gjelder tilgang på kvalitetsmasser i regionen, finner departementet det riktig å ta stilling til spørsmål om utvidelse nå. På bakgrunn av beliggenhet, plassering i terrenget og planlagte avbøtende tiltak, finner departementet at tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelse.

 • Stadfesting etter markaloven §6 - Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo i Hole kommune

  27.02.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Hole kommunes vedtak om detaljplan for ny vannforsyning til Oslo. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7. Departementet vurderer videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at den delen av vannforsyningssystemet som omfatter Marka i Hole kommune ligger under bakken i form av råvannstunnel, og ikke har negativ betydning for de formål loven skal ivareta. Samtidig er tiltakets samfunnsmessige betydning stor.

 • Detaljregulering Ullveien 12 - Voksenkollen - Oslo - Stadfesting etter markaloven

  11.02.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Ullveien 12 – Voksenkollen. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7, og finner videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de er relativt små.

 • Stadfesting etter markalovens § 6 - Reguleringsplan for E16 Isi-Skoglund i Bærum kommune

  04.02.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Bærum kommunes vedtak om regulering av E16 Isi-Skoglund. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jf. markaloven § 7, samt at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de etter anleggsperioden skal tilbakeføres til tidligere bruk.

2019

2018

2017

 • Hole kommune - kommunedelplan for Sollihøgda - stadfesting etter markaloven

  14.11.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester kommunedelplan for Sollihøgda når det gjelder areal i Marka, vedtatt av Hole kommunestyre 3. april 2017, med en presisering når det gjelder bestemmelse 4.6 om type idretts- og friluftsanlegg.

 • Oslo kommune - kommunedelplan for Lysakervassdraget - stadfesting etter markaloven

  06.09.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet finner at kommunedelplanen er i samsvar med markaloven § 1, der det fremkommer at lovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Videre heter det at loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Klima- og miljødepartementet stadfester kommunedelplan for Lysakervassdraget, vedtatt av Oslo bystyre 21. juni 2017.

 • Stadfesting etter § 6 i markaloven - Regulering av Gjersrud-Stensrud - Oslo kommune

  26.06.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om områderegulering for Gjersrud-Stensrud for den del som ligger innenfor markagrensen, med den begrensning at det ikke åpnes for ytterligere utbygging i områdene K2 og K8. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det å anlegge sykkelveg og kollektivfelt er viktige tiltak for å redusere bilbruken. Å etablere sykkelveger er også et sentralt tiltak i forbindelse med målsetningen om å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. En sykkelveg vil også kunne gjøre tilgangen til Marka lettere. Det vektlegges i denne sammenheng også at Enebakkveien ligger i Markas randsone, og utgjør markagrensen i dette området.

 • Kommuneplanens arealdel for Jevnaker kommune - stadfesting etter markaloven

  15.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet godkjenner Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplan innenfor markagrensen vedtatt av kommunestyret 26. mai 2016.

2016

 • Stadfesting etter markaloven Oslo kommune - reguleringsplan for Voksenåsen - bevaring av naturområde

  07.11.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Voksenåsen – bevaring av naturområde. Departementet viser til at hensikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde og at planens intensjon om bevaring av en viktig naturtype samsvarer med markalovens formål om å sikre og bevare et rikt og variert naturmiljø. Planens formål samsvarer derfor etter departementets vurdering med markaloven § 4. Departementet kan heller ikke se at planen er i strid med eller til skade for andre interesser markaloven skal ivareta.

 • Stadfesting etter markaloven Oslo kommune - regulering av helårstrasé Strømsdammen

  31.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak 7. september 2016 om reguleringsplan for helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann. Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å etablere helårstrasé slik planen åpner for. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 2, der stier og løyper er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

 • Stadfesting etter markaloven - Regulering av Tronaas skog - Ski kommune

  04.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet mener videreføring av flisanlegg ved Tronaas skog ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at fortsatt bruk av området til produksjon av bioflis kommer i strid med de hensyn markaloven skal ivareta og mener det planlagte anlegget ikke vil påvirke verdifull natur eller bruken av området negativt. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for Tronaas skog vedtatt av Ski kommune 4. juli 2014.

 • Stadfesting etter markaloven Oslo kommune - reguleringsplan for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad

  04.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan 11. mai 2016 for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Departementet viser til at planen gjelder utbedring av eksisterende vei og turvei. Departementet mener at tiltaket faller inn under markaloven § 7 punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for bl.a. infrastrukturanlegg i Marka, herunder veier. Departementet kan ikke se at tiltaket er i strid med eller til skade for de interesser markaloven skal ivareta.

 • Stadfesting etter markaloven - Bærum kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2030

  20.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Bærum kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan stadfestes med unntak av utvidelsen av steinbruddet på Steinskogen.

 • Reguleringsplan for Skullerud Idrettsarena i Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  31.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Departementet stadfester reguleringsplan for Skullerud idrettsarena, vedtatt av Oslo bystyre 11, juni 2016, med en endring i planbestemmelse § 4.4 "Heving av område for idrettsanlegg ("sletta")". I bestemmelsen tilføyes at det må etableres mottakskontroll for fyllmasser som sikrer at det kun benyttes rene, naturlige masser.

 • Stadfesting etter markaloven - reguleringsplan for Lillomarka idrettspark

  03.05.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Departementet finner derfor å kunne imøtekomme kommunens ønske om å endre stadfestingen slik at planen er stadfestet med en asfaltert rulleskiløype på inntil tre kilometer.

 • Stadfesting etter markaloven - regulering av Vettakollen høydebasseng, fjelltunnel - Oslo kommune

  15.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet mener det planlagte høydebassenget anlegget ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet, friluftsliv eller idrett. Anlegget vil heller ikke forringe salamanderhabitatet og det er laget et eget miljøoppfølgingsprogram. Departementet kan derfor ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt. Departementet stadfester derfor Oslo kommunes vedtak for Vettakollen høydebasseng.

 • Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark

  13.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet mener at tiltaket etter en konkret vurdering er innenfor det loven gir anledning til å planlegge for. Departementet stadfester reguleringsplanen for Lørenskog vinterpark vedtatt av Lørenskog kommune 9. september 2015.

2015

2014

 • Reguleringsplan for tverrslagstunneller ved Åsland i Oppegård kommune - stadfesting etter markaloven

  11.04.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn som markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune, vedtatt av Oppegård kommunestyre 16. september 2013.

 • Reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune - stadfesting etter markaloven

  11.04.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19. juni 2013.

 • Reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  11.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet finner at etableringen av Voldsløkkatunnelen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder vannforsyningssystemer. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

 • Klage på vedtak om innlegging av strøm i hytter ved Damtjern i Ringerike kommune

  27.02.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon etter markaloven § 15 for omsøkt el-tilknytning av hytter ved Damtjern i Ringerike kommune. Vedtaket er begrunnet i at hensynene i markalovens formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig tilsidesatt og at fordelene for tiltakshaver er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Dispensasjonen forutsetter at tilknytning fysisk skjer slik som oppgitt i saksforberedelsen. Klager er dermed gitt medhold i sin klage.

 • Reguleringsplan for Kurveien, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  14.02.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet finner at den delen av reguleringsplanen som ligger i Marka faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet veger. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28. august 2013.

 • Reguleringsplan for Follobanen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  20.01.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

2013

 • Hole kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommunedelplan på Sollihøgda

  20.11.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

 • Hole kommune - stadfesting av kommuneplanens arealdel 2009-2019 etter markaloven

  14.11.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet legger til grunn at kommuneplanens arealdel 2009-2019 for Hole kommune er i samsvar med markaloven. Departementet stadfester med dette planen vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.2010, men med endring slik at skytebanen ved Høgås vises som landbruks- natur- og friluftsområde.

 • Tillatelse til oppstart av planarbeid innenfor Marka for regulering av flisterminal ved Tronaas Skog - Ski kommune

  24.10.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i det gamle steinbruddet ved Tronaas Skog. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Skullerud Idrettsanlegg

  13.09.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for helårstrasé Lilloseter - Sinober - Burås

  21.10.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Reguleringsplan for Follobanen, Ski kommune - stadfesting etter markaloven

  10.10.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012.

 • Oslo kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for område langs Enebakkveien, fra bygrensen til Godheim

  12.09.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette Oslo kommune tillatelse til igangsetting av planarbeid for områder langs Enebakkveien, på strekningen fra bygrensen til Godheim, innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse utredes, og tiltakene må tilpasses hensynene til landskap, friluftsliv og naturopplevelse i størst mulig grad. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

 • Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Nittedal kommune

  21.05.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel som ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde. Miljøverndepartementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka. Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

 • Reguleringsplan for Follobanen, Oppegård kommune - stadfesting etter markaloven

  08.05.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane, dersom tiltaket lar seg forene med lovens formål. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen, vedtatt av Oppegård kommunestyre 15.10.2012.

 • Reguleringsplan for Linderudkollen skisenter, Oslo kommune – stadfesting etter markaloven

  26.02.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Linderudkollen skisenter til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Linderudkollen skisenter vedtatt av Oslo bystyre 15.02.2012.

 • Søknad om tillatelse etter markaloven for oppstart av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter, Siggerud - Ski kommune

  14.02.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen Alpinsenter på Siggerud etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og idrett og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Bærum kommune

  21.01.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel/høring av planprogram sendt 19. oktober 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka.

 • Søknad om tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid for utvidelse av planområdet for Gjersrud-Stensrud - Oslo kommune

  03.01.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir ikke tillatelse til å igangsette planarbeid for de områdene som ligger innenfor markagrensen, med henvisning til markalovens byggeforbud og at de tiltakene det ønskes regulert til i utgangspunktet vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltakene omfattes i utgangspunktet heller ikke av de unntak som er nevnt i markaloven § 7, med et mulig unntak av idrettsanlegg innpasset innenfor lovens formål, og offentlige infrastrukturanlegg, som veier.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan for Asker

  08.01.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, jf. markaloven § 6 første ledd. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

2010

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Marka ved Østre Greverud i Oppegård kommune

  03.11.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Østre Greverud etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

  10.09.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon i Oslo og Nittedal kommuner etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet. Kommunen må ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i tillegg til landskap og natur- og kulturmiljø slik at planen lar seg forene med markalovens formål. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Vi ber kommunen vurdere å stille vilkår om jernbaneundergang som en tilrettelegging for friluftslivet. Departementet forutsetter at konsekvensene for landskapet synliggjøres i planarbeidet. Det vises for øvrig til de forutsetninger som fremgår av igangsettingstillatelsen.

 • Oslo kommune - reguleringsplan for Tryvann Vinterpark. Stadfesting i henhold til markaloven

  06.09.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Tryvann Vinterpark til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter.

 • Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa

  06.09.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet viser til at reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa med parkeringsplass i utgangspunktet forbudt etter markaloven § 5, men omfattes av unntaksbestemmelsen om offentlig infrastrukturanlegg, jfr § 7 nr 4. Ny adkomstvei med tilhørende vinterparkeringsplasser tillates da tiltaket lar seg forene med lovens formål. Atkomsten vil bedre trafikksikkerheten for beboerne i området og vil gi en lettere og tryggere atkomst både for bilister og for kollektivtransport inn til alpinanlegget.

 • Tillatelse til igangsetting av planarbeid i Marka for Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo-Ski

  07.09.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for Follobanen, nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, etter markaloven § 6 første ledd jf. § 7 første ledd nr 4. Arbeidet berører områder i Marka i Oslo, Oppegård og Ski kommuner. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle ha vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planprogram utarbeidet og planoppstart varslet før søknad om tillatelse til igangsetting ble sendt departementet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og svært uheldig. Departementet gir likevel tillatelse i etterkant til å sette i gang planarbeidet for den delen av planområdet som ligger innefor Marka.

 • Ski kommune – tillatelse til oppstart av planarbeid

  31.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Assurdalen i Ski kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i planarbeidet for det området som ligger innenfor markagrensen ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1.

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

  20.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekke til Hammeren i Maridalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Sørkedalen

  20.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for snødeponi i Styggedalen i Marka, Oslo kommune

  30.04.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad fra Oslo kommune om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på etablering av et snødeponi i Styggedalen innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter § 6 første ledd, ettersom etablering av snødeponi ligger utenfor markalovens formål og ikke omfattes av unntakene i loven.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

  08.02.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for Linderudkollen langrennsanlegg etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet har i utgangspunktet ikke innvendinger mot de løypebreddene Oslo kommune foreslår. Det bør legges til rette for en løypebredde som tillater konkurranse og trening i skøyting. Det må imidlertid i forbindelse med planarbeidet tas hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge alternativer som sikrer at ulempene for øvrige deler av lovens formål blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet, jf. sidene 3 og 4.

2011

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Løvenskioldbanen, Dælimosen 50

  11.02.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for miljø- og sikkerhetsmessig oppgradering av Løvenskioldbanen i Bærum kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan - Sørli besøksgård, Oslo kommune

  24.05.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sørli besøksgård i Østmarka. Miljøverndepartementet gir tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må kommunen ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og det må søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for vannledning fra Skullerud til Gjersrud – Oslo kommune

  23.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for etablering av vannledning fra Skullerud til Gjersrud i Oslo, jf. markaloven § 6 første ledd og § 7 første ledd nr 4. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser til at kommunale planer i henhold til markaloven § 7 kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, og at en ny vannledning fra Skullerud til Gjersrud etter departementets vurdering vil kunne få en viktig samfunnsmessig betydning. I planarbeidet må det imidlertid tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Oslo kommune – anmodning om tillatelse til å igangsette planarbeid i Marka – renovasjonsanlegg med hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen

  05.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på å etablere mottak for hageavfall samt minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen. Eiendommen ligger innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter markaloven § 6 første ledd, ettersom etablering av slikt mottak vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltaket omfattes heller ikke av unntakene i loven.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan 2013, Oslo kommune

  04.10.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Losbydalen i Lørenskog kommune

  10.11.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Losbydalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid

  22.12.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

 • Reguleringsplan for del av Bogstad golfbane, Ankerveien, Oslo kommune - stadfesting i henhold til markaloven

  07.02.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet legger til grunn at tiltaket kan innpasses innenfor markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det vektlegges at området allerede er tatt til bruk til idrettsformål i sommerhalvåret og dermed kan samlokaliseres med det eksisterende golfanlegget.

 • Nannestad kommune – kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

  07.02.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet stadfester kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune, slik at etablering av skianlegg på Sjonken tillates. Departementet legger til grunn at utbyggingen er i tråd med markalovens formål.

2012

 • Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Rælingen kommune

  21.12.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel sendt 7. mai 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka. Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

 • Ringerike kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Ringkollen

  01.02.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Ringkollen etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og idrett og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Oslo kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Lillomarka Arena

  24.01.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Lillomarka Arena etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan, Lunner kommune

  01.02.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, med de føringer og forutsetninger som fremkommer av dette brev. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser.

 • Asker kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for skianlegg med skiskytingsstadion ved Solli gård

  18.04.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet utrede og ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, herunder landbrukets kulturlandskap, og kulturmiljø med kulturminner. Alle tiltak skal særlig vurderes i forhold til kulturlandskapet og naturbeitemarken rundt Solli gård. Det forutsettes at tiltakene ikke reduserer opplevelsesverdiene knyttet til kulturlandskapet eller berører dette landskapet på annen måte. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Nannestad kommune.

  24.04.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Marka, der også eksisterende reguleringsplan for Sjonken omfattes. Miljøverndepartementet gir tillatelse til å sette i gang arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg innenfor rammene av markaloven og øvrige bestemmelser.

 • Reguleringsplan Losbydalen. Ridehall og ridebane, utvidelse av Losby gods.

  20.09.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse som følge av en eventuell utvidelse av Losby hotell-, og konferansesenter utredes særlig grundig.

 • Bærum kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for skiarena med skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra

  28.09.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

 • Oslo kommune. Stubberud i Sørkedalen. Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å gi dispensasjon til oppføring av boliger i Marka

  31.01.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak av 20. oktober 2010 om ikke å gi dispensasjon fra markaloven for oppføring av et hustun bestående av fire nye eneboliger med bod/garasje på Stubberud i Sørkedalen, gbnr 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23.

 • Oslo kommune. Vennerhagen i Sørkedalen. Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å gi dispensasjon til oppføring av boliger i Marka

  31.01.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak av 20. oktober 2010 om ikke å gi dispensasjon fra markaloven for oppføring av et hustun bestående av seks nye eneboliger med bod/garasje på Vennerhagen i Sørkedalen, gbnr 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 17/26, 17/27 og 17/28.

 • Oslo kommune, Lysebråten i Sørkedalen. Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å gi dispensasjon til oppføring av boliger i Marka

  31.01.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak av 20. oktober 2010 om ikke å gi dispensasjon fra markaloven for oppføring av et hustun bestående av fem nye eneboliger med bod/garasje på Lysebråten i Sørkedalen, gbnr 19/1, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18 og 19/19.

 • Bærum kommune – bebyggelsesplan for Skytterkollen

  26.01.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Skytterkollen i Bærum kommune, og forutsetter at serveringsstue for allmennheten plasseres inn i den nye bygningsmassen. Departementet mener at utbyggingen kan gjennomføres innenfor markalovens rammer og kan godtas ut fra en konkret vurdering. Departementet legger vekt på at det dreier seg om utvidelse av et eksisterende konferanse- og serveringssted og at utvidelsen på grunn av beliggenheten ikke vil få negative virkninger for friluftsliv.