Saker etter markaloven

Her finner du avgjørelser i saker om tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka. Arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, kan bare igangsettes etter tillatelse fra departementet.

2015

2014

 • Reguleringsplan for tverrslagstunneller ved Åsland i Oppegård kommune - stadfesting etter markaloven

  Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn som markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune, vedtatt av Oppegård kommunestyre 16. september 2013.

 • Reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune - stadfesting etter markaloven

  Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19. juni 2013.

 • Reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  Klima- og miljødepartementet finner at etableringen av Voldsløkkatunnelen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder vannforsyningssystemer. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

 • Klage på vedtak om innlegging av strøm i hytter ved Damtjern i Ringerike kommune

  Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon etter markaloven § 15 for omsøkt el-tilknytning av hytter ved Damtjern i Ringerike kommune. Vedtaket er begrunnet i at hensynene i markalovens formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig tilsidesatt og at fordelene for tiltakshaver er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Dispensasjonen forutsetter at tilknytning fysisk skjer slik som oppgitt i saksforberedelsen. Klager er dermed gitt medhold i sin klage.

 • Reguleringsplan for Kurveien, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  Klima- og miljødepartementet finner at den delen av reguleringsplanen som ligger i Marka faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet veger. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28. august 2013.

 • Reguleringsplan for Follobanen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

  Klima- og miljødepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

2013

 • Hole kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommunedelplan på Sollihøgda

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

 • Hole kommune - stadfesting av kommuneplanens arealdel 2009-2019 etter markaloven

  Miljøverndepartementet legger til grunn at kommuneplanens arealdel 2009-2019 for Hole kommune er i samsvar med markaloven. Departementet stadfester med dette planen vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.2010, men med endring slik at skytebanen ved Høgås vises som landbruks- natur- og friluftsområde.

 • Tillatelse til oppstart av planarbeid innenfor Marka for regulering av flisterminal ved Tronaas Skog - Ski kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i det gamle steinbruddet ved Tronaas Skog. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Skullerud Idrettsanlegg

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for helårstrasé Lilloseter - Sinober - Burås

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Reguleringsplan for Follobanen, Ski kommune - stadfesting etter markaloven

  Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012.

 • Oslo kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for område langs Enebakkveien, fra bygrensen til Godheim

  Miljøverndepartementet gir med dette Oslo kommune tillatelse til igangsetting av planarbeid for områder langs Enebakkveien, på strekningen fra bygrensen til Godheim, innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse utredes, og tiltakene må tilpasses hensynene til landskap, friluftsliv og naturopplevelse i størst mulig grad. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

 • Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Nittedal kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel som ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde. Miljøverndepartementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka. Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

 • Reguleringsplan for Follobanen, Oppegård kommune - stadfesting etter markaloven

  Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane, dersom tiltaket lar seg forene med lovens formål. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen, vedtatt av Oppegård kommunestyre 15.10.2012.

 • Reguleringsplan for Linderudkollen skisenter, Oslo kommune – stadfesting etter markaloven

  Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Linderudkollen skisenter til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Linderudkollen skisenter vedtatt av Oslo bystyre 15.02.2012.

 • Søknad om tillatelse etter markaloven for oppstart av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter, Siggerud - Ski kommune

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen Alpinsenter på Siggerud etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og idrett og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Bærum kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel/høring av planprogram sendt 19. oktober 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka.

 • Søknad om tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid for utvidelse av planområdet for Gjersrud-Stensrud - Oslo kommune

  Miljøverndepartementet gir ikke tillatelse til å igangsette planarbeid for de områdene som ligger innenfor markagrensen, med henvisning til markalovens byggeforbud og at de tiltakene det ønskes regulert til i utgangspunktet vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltakene omfattes i utgangspunktet heller ikke av de unntak som er nevnt i markaloven § 7, med et mulig unntak av idrettsanlegg innpasset innenfor lovens formål, og offentlige infrastrukturanlegg, som veier.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan for Asker

  Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, jf. markaloven § 6 første ledd. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

2012

 • Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Rælingen kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel sendt 7. mai 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka. Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

 • Ringerike kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Ringkollen

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Ringkollen etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og idrett og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Oslo kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Lillomarka Arena

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Lillomarka Arena etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan, Lunner kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, med de føringer og forutsetninger som fremkommer av dette brev. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser.

 • Asker kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for skianlegg med skiskytingsstadion ved Solli gård

  Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet utrede og ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, herunder landbrukets kulturlandskap, og kulturmiljø med kulturminner. Alle tiltak skal særlig vurderes i forhold til kulturlandskapet og naturbeitemarken rundt Solli gård. Det forutsettes at tiltakene ikke reduserer opplevelsesverdiene knyttet til kulturlandskapet eller berører dette landskapet på annen måte. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Nannestad kommune.

  Saken gjelder søknad om tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Marka, der også eksisterende reguleringsplan for Sjonken omfattes. Miljøverndepartementet gir tillatelse til å sette i gang arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg innenfor rammene av markaloven og øvrige bestemmelser.

 • Reguleringsplan Losbydalen. Ridehall og ridebane, utvidelse av Losby gods.

  Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse som følge av en eventuell utvidelse av Losby hotell-, og konferansesenter utredes særlig grundig.

 • Bærum kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for skiarena med skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra

  Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

2011

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Løvenskioldbanen, Dælimosen 50

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for miljø- og sikkerhetsmessig oppgradering av Løvenskioldbanen i Bærum kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan - Sørli besøksgård, Oslo kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sørli besøksgård i Østmarka. Miljøverndepartementet gir tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må kommunen ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og det må søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for vannledning fra Skullerud til Gjersrud – Oslo kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for etablering av vannledning fra Skullerud til Gjersrud i Oslo, jf. markaloven § 6 første ledd og § 7 første ledd nr 4. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser til at kommunale planer i henhold til markaloven § 7 kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, og at en ny vannledning fra Skullerud til Gjersrud etter departementets vurdering vil kunne få en viktig samfunnsmessig betydning. I planarbeidet må det imidlertid tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Oslo kommune – anmodning om tillatelse til å igangsette planarbeid i Marka – renovasjonsanlegg med hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen

  Saken gjelder søknad om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på å etablere mottak for hageavfall samt minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen. Eiendommen ligger innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter markaloven § 6 første ledd, ettersom etablering av slikt mottak vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltaket omfattes heller ikke av unntakene i loven.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan 2013, Oslo kommune

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Losbydalen i Lørenskog kommune

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Losbydalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

2010

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Marka ved Østre Greverud i Oppegård kommune

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Østre Greverud etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon i Oslo og Nittedal kommuner etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet. Kommunen må ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i tillegg til landskap og natur- og kulturmiljø slik at planen lar seg forene med markalovens formål. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Vi ber kommunen vurdere å stille vilkår om jernbaneundergang som en tilrettelegging for friluftslivet. Departementet forutsetter at konsekvensene for landskapet synliggjøres i planarbeidet. Det vises for øvrig til de forutsetninger som fremgår av igangsettingstillatelsen.

 • Tillatelse til igangsetting av planarbeid i Marka for Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo-Ski

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for Follobanen, nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, etter markaloven § 6 første ledd jf. § 7 første ledd nr 4. Arbeidet berører områder i Marka i Oslo, Oppegård og Ski kommuner. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle ha vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planprogram utarbeidet og planoppstart varslet før søknad om tillatelse til igangsetting ble sendt departementet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og svært uheldig. Departementet gir likevel tillatelse i etterkant til å sette i gang planarbeidet for den delen av planområdet som ligger innefor Marka.

 • Ski kommune – tillatelse til oppstart av planarbeid

  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Assurdalen i Ski kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i planarbeidet for det området som ligger innenfor markagrensen ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1.

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekke til Hammeren i Maridalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

 • Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Sørkedalen

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

 • Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for snødeponi i Styggedalen i Marka, Oslo kommune

  Saken gjelder søknad fra Oslo kommune om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på etablering av et snødeponi i Styggedalen innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter § 6 første ledd, ettersom etablering av snødeponi ligger utenfor markalovens formål og ikke omfattes av unntakene i loven.

 • Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

  Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for Linderudkollen langrennsanlegg etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet har i utgangspunktet ikke innvendinger mot de løypebreddene Oslo kommune foreslår. Det bør legges til rette for en løypebredde som tillater konkurranse og trening i skøyting. Det må imidlertid i forbindelse med planarbeidet tas hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge alternativer som sikrer at ulempene for øvrige deler av lovens formål blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet, jf. sidene 3 og 4.