Stadfesting etter markalovens § 6 - Kommunedelplan for E134–Dagslett Lier kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Lier kommunes kommunedelplan forE134-Dalslett vedtatt av kommunestyret 8. november 2022.

Vi viser til oversendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 22. november 2022 av kommunedelplan for E134-Dagslett i Lier kommune.

Klima- og miljødepartementet stadfester Lier kommunes kommunedelplan for E134-Dalslett vedtatt av kommunestyret 8. november 2022.

Lier kommune vedtok 8. november 2022 kommunedelplan med konsekvensutredning for E134-Dagslett. Kommunen viser til at hensikten med planarbeidet er å båndlegge og fastsette én korridor/alternativ for videre optimalisering, ved utarbeidelse av detaljregulering av ny E 134 på strekningen i neste planfase.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i sin oversendelse til departementet uttalt blant annet:

«Statens vegvesen har, i samarbeid med Lier og Asker kommune, utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 på strekningen Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier kommune. Dagens vei tilfredsstiller ikke gjeldende krav til riksveg med dagens trafikkmengde. Hensikten med planarbeidet har derfor vært å båndlegge og fastsette én korridor for videre utarbeidelse av detaljregulering for ny E134 på strekningen. Lier kommune har behandlet den delen av planforslaget som ligger i Lier kommune, og Asker kommune har behandlet den delen av planforslaget som ligger i Asker kommune. Denne oversendelsen gjelder kun kommunedelplanen for strekningen i Lier. Fire korridorer og til sammen syv alternativer har blitt konsekvensutredet, hvorav alle alternativer har tunnel innenfor Markagrensa i Lier kommune. To alternativer (Viker og Vitbank-over) ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden februar-april 2022. Det ble fremmet fem innsigelser til planforslaget, av hensyn til jordvern, naturmangfold av nasjonal verdi og jernbaneinteresser (Viken fylkeskommune, Statsforvalteren, Bane NOR). I møte 8. november 2022, vedtok Lier kommunestyre det eneste alternativet uten innsigelser fra berørte myndigheter (Viker-alternativet). Valgt trasé vil delvis gå i tunnel under sørlig del av Kjekstadmarka i Lier kommune. Det er ikke planlagt tiltak på bakkenivå innenfor Markagrensen. Kommunen redegjør videre for at det er lite sannsynlig at det vil være behov for riggområde innenfor Markagrensen, ettersom riggområder må knyttes til portalområder, kryss og andre større egnede områder nær anleggsområdet. I neste planfase vil det legges en sikringssone på bakkenivå som gir restriksjoner for tiltak innenfor Marka/sikringssonen.

Vår vurdering

Kjekstadmarka er et svært viktig friluftslivsområde med høy bruksfrekvens, og vurderes som attraktivt for alle typer brukere. Det er på dette tidspunktet kun planlagt for tiltak i bakken under Kjekstadmarka, hvilket vi anser at ikke vil komme i konflikt med hensynet til friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Etter vår vurdering er kommunedelplanen videre tilstrekkelig utredet og detaljert for dette plannivået. Ved utarbeidelse av reguleringsplan vil det imidlertid være særlig viktig at kommunen vurderer den konkrete plasseringen av rigg- og anleggsområder, og at disse søkes lagt til områder utenfor Marka. Inngrep i terreng og eksponeringen av tiltak må videre minimeres der disse eventuelt berører Marka. Disse forholdene må følges opp på neste plannivå, hvor kommunen må søke om ny oppstartstillatelse og endelig stadfestelse etter markaloven § 6. Vi mener kommunedelplanen er i tråd med markalovens formål, og anbefaler at Klima- og miljødepartementet stadfester planen, jf. markalovens § 6.»

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Lier kommunes vedtak om kommunedelplan for E134-Dalslett skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et riktig variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jfr. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markalovens § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak, som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for i kommunale eller statlige planer. Dette omfatter blant annet offentlige infrastrukturanlegg som veger.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10, viser departementet til at arealene i denne saken ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt.

Som det fremgår av statsforvalterens vurdering, er det ikke planlagt tiltak på bakkenivå innenfor markagrensen, kun tiltak i bakken under Kjekstadmarka. Kommunen har valgt det eneste alternativet uten innsigelser fra berørte myndigheter. Det er videre lite sannsynlig at det vil være behov for riggområder innenfor markagrensen. Departementet er enig med statsforvalteren i at det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er viktig at kommunen vurderer den konkrete plasseringen av rigg- og anleggsområder og disse søkes lagt til områder utenfor Marka. Inngrep i terreng og eksponering av tiltak må minimeres der disse eventuelt berører Marka.

Departementet finner etter dette at Lier kommunes kommunedelplan for E134-Dalslett er i tråd med markalovens bestemmelser, og at den kan stadfestes. Departementet presiserer at kommunen i det videre planarbeidet ivaretar de hensyn som er nevnt ovenfor, for å ivareta friluftsinteressene knyttet til Kjekstadmarka.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Lier kommunes kommunedelplan for E134-Dalslett vedtatt av kommunestyret 8. november 2022.

 

naturMed hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Statsforvalteren i Oslo og Viken