Stadfesting etter markaloven § 6 - Kommuneplanens arealdel 2021-2031 for Jevnaker kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen for 2021-2031 vedtatt av kommunestyret 25. mars 2021.

Vi viser til oversendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 15. mars 2022 av kommuneplanens arealdel for 2021-2031 for Jevnaker kommune.

Klima- og miljødepartementet stadfester Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen for 2021-2031 vedtatt av kommunestyret 25. mars 2021.

Jevnaker kommune vedtok 25. mars 2021 kommuneplanens arealdel for 2021-2031. Saken ble oversendt Klima- og miljødepartement 15. mars 2022.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren i Oslo og Viken sier i sin oversendelse til departementet blant annet:

«Ny arealdel viderefører i all hovedsak arealformål, hensynssone og bestemmelser for Marka fra forrige kommuneplan. Området som er omfattet av markaloven er avsatt til LNF-formål med en egen hensynssone (H190_1). Bestemmelser om areal og utforming av bebyggelse for eksisterende byggeområde i Marka er videreført fra forrige plan. Retningslinjene til bestemmelse § 3.1 for vurdering av dispensasjon fra plankrav til etablering av bussholdeplasser og mindre utbedringer av vegnettet har blitt endret: «Tiltaket skal ikke være lokalisert (…) i Marka.»

Det er angitt en båndleggingssone med henvisning til naturvernloven (naturmangfoldloven) (H720_3) for Spålen-Katnosa naturreservat, et av to verneområder i Marka i Jevnaker kommune. Vi gjør departementet oppmerksom på at denne båndleggingssonen ikke er i fullstendig samsvar med verneområdets geografiske utstrekning. Det kan også bemerkes at det andre verneområdet, Langsvassbrenna naturreservat, ikke er angitt med en båndleggingssone. Vi kjenner ikke til bakgrunnen for disse forholdene, men anser at dette ikke har betydning for markalovens formål og bestemmelser.
Vi kan ikke se at kommuneplanen innebærer endringer i arealbruk i strid med markaloven, og vi anbefaler derfor at Klima- og miljødepartementet stadfester kommuneplanens arealdel for Jevnaker kommune etter markaloven § 6.»

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Jevnaker kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan skal stadfestes, for de områdene som ligger innenfor marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et riktig variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Som det fremgår av statsforvalterens oversendelse til departementet, viderefører ny arealdel i all hovedsak arealformål, hensynssoner og bestemmelser for Marka fra forrige kommuneplan. Bestemmelser om areal og utforming av bebyggelse for eksisterende byggeområder i marka er videreført fra forrige plan.

I Klima- og miljødepartementets stadfesting av kommuneplanens arealdel for Jevnaker kommune 15. februar 2017, er det blant annet sagt:

«I Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen innenfor markagrensen er det ikke avsatt byggeområder i Marka. Som fylkesmannen viser til, er det vedtatt bestemmelser om areal og utforming av bebyggelse innenfor eksisterende byggeområder i Marka. Dette er i hovedsak bestemmelser som er videreført fra gjeldende plan. Departementet mener at Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen er i tråd med markaloven og at planen derfor kan stadfestes.»

Departementet finner etter dette at Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplan for 2021-2031 er i tråd med markalovens bestemmelser, og at den kan stadfestes.

Statsforvalteren har i sin oversendelse til departementet omtalt båndleggingssoner i forbindelse med verneområdene Spålen-Katnosa naturreservat og Langvassbrenna naturreservat. Departementet vil vise til at det er vernevedtakene for disse områdene som er avgjørende for områdenes status, uavhengig av hva kommuneplanens arealdel viser. Departementet vil anbefale at kommunen bringer båndleggingssonene i tråd med vernevedtakene, blant annet av informasjonsmessige hensyn.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen for 2021-2031 vedtatt av kommunestyret 25. mars 2021.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Statsforvalteren i Oslo og Viken