Avgjørelser etter markaloven

Stadfesting av reguleringsplan for Byveien ved Bogstad badeplass etter markaloven – Oslo kommune

Klima- og miljødepartementet viser til at en betydelig del av de fysiske tiltakene vil ligge under bakken og at friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø i svært liten grad vil bli varig berørt av tiltaket. Departementet viser også til at det er planlagt flere tiltak for å minimere slike eventuelle ulemper eller skader. Departementet har kommet til at reguleringsplanen ikke er i strid med markalovens formål og stadfester med dette planen med vilkår om at anleggsområdet skal tilbakeføres til eksisterende situasjon.

Vi viser til brev 12. mars 2021 fra Statsforvalteren i Oslo og Viken vedlagt reguleringsplan for Byveien ved Bogstad badeplass og anmodning om stadfesting av denne etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet viser til at en betydelig del av de fysiske tiltakene vil ligge under bakken og at friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø i svært liten grad vil bli varig berørt av tiltaket. Departementet viser også til at det er planlagt flere tiltak for å minimere slike eventuelle ulemper eller skader. Departementet har kommet til at reguleringsplanen ikke er i strid med markalovens formål og stadfester med dette planen med vilkår om at anleggsområdet skal tilbakeføres til eksisterende situasjon.  

Bakgrunn

Planforslaget ligger delvis innenfor markagrensen og er dermed omfattet av markalovens forbud mot bygge- og anleggstiltak. Fylkesmannen i Oslo og Viken ga tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka i brev 21. november 2017.  Oslo bystyre behandlet og vedtok detaljregulering for Byveien i møte 17. februar 2021. Det følger av markaloven § 6 at departementet må stadfeste reguleringsplanen før den kan få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget skal legge til rette for etablering av vannforsyningsnett for å sikre tilstrekkelig vannmengde for eksisterende og fremtidig bebyggelse i Holmenkollåsen. Det skal etableres vanntunnel fra Byveien øst for Bogstad badeplass horisontalt innover fjellet. Ved Byveien knyttes anlegget til eksisterende ledningsnett. Den nye tunellen fra Byveien til Voksenkollen skal ved Voksenkollen tilknyttes et vertikalt rør som skal bores fra Voksenkollveien ned til vanntunellen. Herfra videreføres ledningsnettet under eller langs eksisterende vei. Inngrepet i terrenget ved Voksenkollveien ligger utenfor markalovens virkeområde.

Kommunens vurdering

I saksfremlegget til bystyrets vedtak er det blant annet vist til følgende:

"Hensikten med planarbeidet er å bedre sikkerheten og å utvide kapasiteten i vannforsyningssystemet. Eksisterende vannforsyningssystem i de øvre delene av Holmenkollen og Voksenåsen er ensidig forsynt. Eventuell driftsstans i dagens pumpestasjon, vil ramme et stort område som da mister vannforsyningen. Videre er trykket i området lavt. Dette fører til at vann må medbringes av vannvesenet ved brann i deler av området. Lavt trykk er også utfordrende i forbindelse med boligbygging. Dagens vannforsyning i området tilfredsstiller ikke behovet for tosidig vannforsyning. Foreslått løsning vil supplere dagens vannforsyningsnett slik at det blir tosidig."

Når det gjelder overordnet om konsekvensene av forslaget viser vi til saksfremlegg til bystyrets behandling:

"Tiltaket vil innebære anleggsarbeid og bygging av tunnelpåhugg innenfor markagrensen. Tunnelportalen vil bli en ny synlig bygningskonstruksjon i terrenget. Portalplasseringen er lagt til en relativt bratt skråning med mye vegetasjon. Portalen vil bli utformet slik at den i størst mulig grad tilpasser seg terrenget og omgivelsene. Med stedstilpasset utforming og revegetering ønsker forslagsstiller å gjøre konstruksjonen så lite iøynefallende som mulig. I Voksenkollveien vil konstruksjoner knyttet til vannbehandlingsanlegget ligge i plan med kjørebanen og dermed være lite synlig.

Anleggsarbeidene vil påføre området inngrep. Ved Bogstad badeplass og ved Byveien vil det bli etablert midlertidige rigg- og anleggsområder. For å skaffe atkomst til tunnelpåhugget må det i tillegg etableres en anleggsvei gjennom eksisterende skog øst for badeplassens parkeringsplass på Bogstad. Inngrepet medfører hugst av trær og reduksjon av parkeringsplasser. Områdene som bearbeides til midlertidige rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til eksisterende situasjon. I Voksenkollveien vil arbeidene med etablering av borehull kreve stor plass for anleggsmaskiner. Det vil være nødvendig å utvide en lomme langs veien ved å sprenge deler av tilliggende fjellskjæring. Inngrepet skal bearbeides i etterkant av anleggsarbeidene for å fjerne sårene i landskapet.

Anleggsarbeidene vil påvirke bruken av vei/skiløype i Byveien vest for tunnelportalen. Det vil derfor bli anlagt en midlertidig turvei forbi anlegget.

Tiltaket vil medføre massetransport i forbindelse med tunnelarbeidene."

Vann- og avløpsetaten (forslagsstiller) har følgende stedsanalyse av influensområdet:

"Planområdet omfatter et areal på ca. 122 daa på terreng og ca. 21 daa under terreng. Det strekker seg fra Bogstad til Voksenkollveien. Av de 122 daa planforslaget omfatter på terreng utgjør areal for permanente tiltak kun 0,5 daa. Øvrige arealer er midlertidige anleggsområder, sikringssoner og båndleggingssoner. På Bogstad omfattes Sørkedalsveien med sideareal mellom de to parkeringsplassene ved badeplassen, deler av søndre parkeringsplass og et skogkledt område mellom parkeringsplassen og lysløypa. I dette området planlegges midlertidige tiltak. Deler av lysløypa og skrenten nord for denne inngår også i planområdet. Tunnelportal for overføringsledningen plasseres her. I områdene over overføringsledningen er det skog østover mot Arnulf Øverlands vei. Derfra er det variert småhus- og blokkbebyggelse opp til Orreskogen. Fra Orreskogen passerer overføringsledningen igjen under et skogsområde før den treffer kummen i Voksenkollveien. Ved Lillevannsveien passeres T-banelinjen."

Statsforvalteren sin vurdering

I brev 12. mars 2021 konkluderer Statsforvalteren i Oslo og Viken:

"Vi anser det som samfunnsnyttig å sikre nødvendig vannforsyning til befolkningen. Tiltaket er derfor akseptabelt under forutsetning av at inngrep i naturmiljøet minimeres og gjøres så skånsomt som mulig. Anleggsområder må dessuten tilbakeføres til eksisterende situasjon.

Ut fra vedlagte opplysninger anser vi at tiltaket ikke vil tilsidesette hensynene i lovens formålsbestemmelse. Vi anbefaler derfor at Klima- og miljødepartementet stadfester reguleringsplanen."

Departementets vurdering

Etter markaloven § 6 annet ledd skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for vannforsyningsanlegg ved Bogstadvannet skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Det følger av markaloven § 5 at det innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av denne bestemmelsen første ledd nr. 4 at kommunale planer kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystemer. En reguleringsplan om vannforsyning som i denne saken faller derfor innenfor de tiltak man lovlig kan planlegge for i Marka.

Departementet viser til at fysiske tiltak i forslaget i all hovedsak skjer under terreng. Planområdet er om lag 122 dekar stort, 21 dekar er under terreng og i terreng omfatter planen permanente tiltak på kun 0,5 dekar, blant annet en tilkomstveg og en tunellportal.

Naturmangfold

Ved Byveien grenser planområdet til to naturtypelokaliteter. Anleggsbeltet krysser så vidt inn i lokalitet "Skuggen Ø". Lokaliteten på 117 dekar består i hovedsak av granskog er ved naturtypekartlegging verdsatt som viktig (B-verdi). Yngre enkelttrær av alm, hassel og lind vil gå tapt ved tiltaket. Av kommunens saksfremlegg (figur 35, Vedlegg 1 til byrådssak side 38) fremgår det at det samlet sett bare er en svært liten del av lokaliteten som berøres. Etter det departementet kan se har tiltaket ellers ikke konsekvenser for de to naturtypelokalitetene. Departementet viser til at et skogområde som er vurdert brukt til lagring av toppmasser er kartlagt gjennom Miljøregistreringer i skogbruket (MiS). MiS-figuren er i hovedsak en granskog anslått til skogalder 43 år. Ved Voksenkollen der det bli tiltak i terreng er det fra før ikke registrert naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Under befaring ble det her funnet en kløft med kalkrik høgstaudeskog på nedsiden av Voksenkollveien. Lokaliteten ligger detter det departementet kan se utenfor området der det skal gjøres terrenginngrep.

Kulturmiljø

Tiltakene skjer i området med kulturmiljøverdier og berører deler av et område som er fredet etter kulturminneloven § 19 (Bogstad gård – områdefredning). Byantikvaren har under offentlig ettersyn av saken bemerket at tiltaket ikke vil medføre vesentlige inngrep i det fredete kulturmiljøet på Bogstad og at øvrige arkeologiske forhold er avklart. Byantikvaren har i vedtak 15. februar 2019 og på nærmere vilkår gitt dispensasjon til etablering av tunnelpåslag, midlertidig riggområde, midlertidig etablering av turvei og lysløype samt midlertidig fortau langs Sørkedalsveien fra eksisterende parkering til utfartsparkering nærmere Bogstad går. Departementet legger til grunn at kulturmiljø med Byantikvarens dispensasjon er tilstrekkelig ivaretatt.

Friluftsliv

I området rundt den foreslåtte tunellportalen er det flere turstier, blant annet en som brukes som lysløype om vinteren. Det går også en sti i skrenten over portalområdet. Parkeringsplassen er mye brukt både sommer og vinter og er et viktig utfartssted. Under anleggsarbeidene vil det være redusert fremkommelighet i området mellom parkeringsplassen og portal. Det vil også være behov for midlertidig omlegging av turvei fra Røa fordi denne passerer tvers gjennom anleggsområdet. Etter endt anleggsfase vil området tilbakeføres og situasjonen skal bli som i dag. Etter departementets vurdering har derfor tiltaket ingen vesentlige konsekvenser for friluftsliv.  Ved Voksenkollen har tiltaket etter det departementet kan se ingen midlertidige eller varige konsekvenser for friluftsliv.

Konklusjon

Det planlagte tiltaket ligger i et område som har verdier innen kulturmiljø, friluftsliv og naturmangfold. Departementet viser imidlertid til at disse verdiene i svært liten grad vil varig berørt av tiltak i terreng og at en betydelig del av de fysiske tiltakene vil ligge under bakken. Departementet viser også til at det er planlagt tiltak for å minimere skader og ulemper for naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø. Departementet vektlegger også at en del av virkningene av tiltakene er midlertidige konsekvenser av arbeidet. Departementet forutsetter at anleggsområdet tilbakeføres til eksisterende situasjon.

Departementet kan ikke se at reguleringsplanen er i strid med markalovens formål. Tiltaket faller inn under markaloven § 7 første ledd nr.4, som sier at kommunale planer kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka. Planen kan følgelig stadfestes.

Vedtak

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Byveien, jf. markaloven § 6, med vilkår om at anleggsområdet skal tilbakeføres til eksisterende situasjon.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Ernst Inge Espeland
seniorrådgiver

Kopi
Statsforvalteren i Oslo og Viken